Lời Phật Dạy Liên Quan Đến Phụ Nữ

--- Bài mới hơn ---

 • 5 Sức Mạnh Của Người Phụ Nữ Theo Lời Phật Dạy
 • Nữ Giới Và Những Lời Phật Dạy
 • Hợp Tuyển Lời Phật Dạy Từ Kinh Tạng Pali
 • Dạy Phật Pháp Cho Trẻ Em
 • Ứng Dụng Những Lời Phật Dạy Trong Kinh Tạng Pali Cho Sự Thành Công Của Đời Người; Sự Chú Tâm Đặc Biệt Đến Kinh Chuyển Pháp Luân, Kinh Điềm Lành Và Kin
 • Mặc dù, thực sự Đức Phật nâng cao thân phận người phụ nữ, Ngài đã thể hiện qua sự giữ giới của Ngài và khuyên dạy các để tử từ thời này sang thời khác, nhưng Ngài vẫn nhận biết được sự khác biệt về vấn đề xã hội và sinh lý giữa người nam và người nữ vẫn còn tồn tại.

  – Một người phụ nữ phẩm hạnh. (S.IV.250)

  Ðược tăng trưởng với năm sự tăng trưởng, này các Tỷ-kheo, một nữ Thánh đệ tử, được tăng trưởng trong Thánh tăng trưởng, nắm giữ được những lõi cây (căn bản, tinh vi), nắm giữ được những tốt đẹp nhất về thân. Thế nào là năm?

  Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới hạnh, tăng trưởng về nghe nhiều (sutena), tăng trưởng về thí xả, tăng trưởng về trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, được tăng trưởng với năm sự tăng trưởng này, này các Tỷ-kheo, một nữ Thánh đệ tử được tăng trưởng trong Thánh tăng trưởng, nắm giữ được những lõi cây (căn bản, tinh vi), nắm giữ được những điểm tốt đẹp nhất về thân.

  (Tương Ưng Bộ Kinh 4. Tương Ưng Nữ Nhân. Phẩm Các Sức Mạnh. Phần Tăng Trưởng)

  Này Visākhā, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời này. Ðời này rơi vào tầm tay của nàng. Thế nào là bốn?

  Ở đây, này Visākhā, nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc, biết thâu nhiếp các người phục vụ, sở hành vừa ý chồng, biết giữ gìn tài sản cất chứa. Này Visākhā, thế nào là nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc?

  Này Visākhā, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời sau. Ðời sau rơi vào tầm tay của nàng. Thế nào là bốn?

  Ở đây, này Visākhā, nữ nhân đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Và này Visākhā, thế nào là nữ nhân đầy đủ lòng tin?

  (Tăng Chi Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. Phẩm Ngày Trai Giới. Phần Ở Đời Này)

  – Sự gia nhập của người nữ vào Tăng đoàn. (A.IV)

  Thân phận người phụ nữ ở xã hội Ấn Độ cách đây 2.500 năm thường được xem như hạ lưu. Họ không được phép đi học để mở mang kiến thức và tham gia vào các hoạt động tôn giáo để phát triển tâm linh.

  Nhận biết được tình trạng bất công và không lành mạnh này, Đức Phật đã cho phép họ được tham gia vào những hoạt động tôn giáo. Họ được phép gia nhập vào tăng đoàn Tỳ-khưu ni (bhikkhunī) với điều kiện phải gìn giữ thêm tám giới do Đức Phật chế định ngoài những giới mà Đức Phật đã chế định cho Tỳ-khưu tăng trước đây.

  Những giới này không cố ý làm giảm đi nhân cách của họ mà chỉ nhằm vào những khuyết điểm đặc biệt của giới nữ và để hướng dẫn họ hoàn thành tốt đẹp cuộc sống phạm hạnh không bị trở ngại. Đây là cơ hội đầu tiên trong lịch sử nhân loại mà người phụ nữ được phép tham dự vào tập thể của tăng chúng.

  Tám giới ấy là :

  Dầu cho thọ đại giới một trăm năm, một Tỷ-kheo-ni đối với một Tỷ-kheo mới thọ đại giới trong một ngày cũng phải đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, xử sự đúng pháp. Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

  Tỷ-kheo-ni không có thể an cư mùa mưa tại chỗ không có Tỷ-kheo. Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

  Nửa tháng một lần, Tỷ-kheo-ni cần phải thỉnh chúng Tỷ-kheo hỏi ngày trai giới và đến để thuyết giới. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

  Sau khi an cư mùa mưa xong, Tỷ-kheo-ni cần phải làm lễ Tự tứ trước hai Tăng chúng về ba vấn đề được thấy, được nghe và nghi. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

  Tỷ-kheo-ni phạm trọng tội phải hành pháp pakkhamānattaṃ (man-na-đọa) cho đến nửa tháng. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

  Sau khi học tập sáu pháp trong hai năm, phải đến xin thọ cụ túc giới trước hai Tăng chúng. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

  Không vì duyên cớ gì, một Tỷ-kheo-ni có thể mắng nhiếc, chỉ trích một Tỷ-kheo. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

  Này Ānanda, bắt đầu từ hôm nay, có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ-kheo về Tỷ-kheo-ni, không có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ-kheo-ni về các Tỷ-kheo. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

  (Tăng Chi Bộ Kinh 4. Chương Tám Pháp. Phẩm Gotamī. Phần Mahāpajāpatī Gotamī)

  – Năm khuyết điểm của phụ nữ. (S.IV.328)

  Này các Tỷ-kheo, có năm đau khổ riêng biệt mà người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. Thế nào là năm?

  Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đàn bà lúc trẻ tuổi đi đến nhà chồng, không có bà con. Ðây là đau khổ riêng biệt thứ nhất, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu điều đó khác biệt với đàn ông.

  Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà có kinh nguyệt. Ðây là đau khổ riêng biệt thứ hai, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

  Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải mang thai. Ðây là sự đau khổ riêng biệt thứ ba, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

  Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà phải sinh con. Ðây là đau khổ riêng biệt thứ tư, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

  Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà hầu hạ đàn ông. Ðây là đau khổ riêng biệt thứ năm, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

  Này các Tỷ-kheo, đây là năm đau khổ riêng biệt, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông.

  (Tăng Chi Bộ Kinh 4. Tương Ưng Nữ Nhân. Phẩm Đặc Thù. Phần Trung Lực)

  – Năm sức mạnh làm cho người phụ nữ tin tưởng. (S.IV.248)

  Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của người đàn bà. Thế nào là năm? Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh.

  Này các Tỷ-kheo, người đàn bà không do nhân nhan sắc, không do nhân tài sản, không do nhân bà con hay không do nhân con trai, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh thiện thú, thiên giới, cõi đời này.

  Này các Tỷ-kheo, người đàn bà do nhân giới hạnh, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh thiện thú, thiên giới, cõi đời này.

  Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người đàn bà.

  (Tăng Chi Bộ Kinh 4. Tương Ưng Nữ Nhân. Phẩm Các Sức Mạnh. Phần Nhân)

  – Nghiệp làm thành tựu ước nguyện của họ. (S.IV.249)

  Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được. Thế nào là năm?

  “Mong rằng tôi được sinh vào một gia đình thích đáng!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ nhất thật dễ cho người đàn bà làm các công đức có thể thực hiện được.

  “Sau khi được sinh vào một gia đình thích đáng, mong rằng tôi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ hai thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được.

  “Sau khi được vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, mong rằng tôi được sống trong một gia đình không có người vợ địch thủ!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ ba thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được.

  “Sau khi được sinh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, sau khi được sống trong một gia đình không có người vợ địch thủ, mong rằng tôi được sinh con trai!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ tư thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được.

  “Sau khi được sinh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, sau khi được ở trong một gia đình không có người vợ địch thủ, sau khi được sinh con trai, mong rằng tôi chinh phục được người chồng!” Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ năm thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được.

  Năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có thể thực hiện được.

  (Tăng Chi Bộ Kinh 4. Tương Ưng Nữ Nhân. Phẩm Các Sức Mạnh. Phần Sự Kiện)

  – Có vài phụ nữ vẫn tốt hơn nam nhân. (S.I.89)

  Một người đi đến vua Pasenadi nước Kosala và báo tin kề bên tai vua Pasenadi nước Kosala: “Thưa Ðại vương, hoàng hậu Mallikà đã sinh hạ được một người con gái”.

  Khi được nói vậy, vua Pasenadi nước Kosala không được hoan hỷ.

  Rồi Thế Tôn, sau khi biết vua Pasenadi nước Kosala không được hoan hỷ, ngay lúc ấy nói lên bài kệ:

  Này Nhân chủ, ở đời,

  Có một số thiếu nữ,

  Có thể tốt đẹp hơn,

  So sánh với con trai,

  Có trí tuệ, giới đức,

  Khiến nhạc mẫu thán phục.

  Rồi sinh được con trai,

  Là anh hùng, quốc chủ,

  Người con trai như vậy,

  Của người vợ hiền đức,

  Thật xứng là Ðạo sư,

  Giáo giới cho toàn quốc.

  (Tăng Chi Bộ Kinh 1. Tương Ưng Kosala. Phẩm Thứ Hai. Phần Người Con Gái)

  1. Sát nhân thê – vaddhakā bhariyā.

  2. Đạo tặc thê – corī bhariyā.

  3. Chủ nhân thê – ayyā bhariyā.

  4. Hiền mẫu thê – mātā bhariyā.

  5. Hiền muội thê – bhaginī bhariyā.

  6. Bằng hữu thê – sakhī bhariyā.

  7. Nô bộc thê – dāsī bhariyā.

  (Tăng Chi Bộ Kinh 4. Chương Bảy Pháp. Phẩm Không Tuyên Bố. Phần Các Người Vợ)

  – Năm cách để cho người vợ trở thành hoàn hảo. (A.III.36-37)

  Đức Phật đã dạy cho những người con gái sắp lấy chồng năm điều để họ suy ngẫm :

  Này các thiếu nữ, các Con hãy học tập như sau: “Ðối với những người chồng nào, mẹ cha cho các con, vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn khởi lên, đối với vị ấy, chúng ta sẽ thức dậy trước, chúng ta sẽ đi ngủ sau cùng, vui lòng nhận làm mọi công việc, xử sự đẹp lòng, lời nói dễ thương.” Như vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập.

  Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập như sau: “Những ai, chồng ta kính trọng, như mẹ, cha, Sa-môn, Bà-la-môn, chúng ta sẽ tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường và khi họ đến, chúng ta sẽ dâng hiến họ chỗ ngồi và nước.” Như vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập.

  Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập như sau: “Phàm có những công nghiệp trong nhà, hoặc thuộc về len vải hay vải bông, ở đây, chúng ta sẽ phải thông thạo, không được biếng nhác, tự tìm hiểu phương pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người làm.” Như vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập.

  Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập như sau: “Trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ nào, hay người đưa tin, hay người công thợ, chúng ta sẽ phải biết công việc của họ với công việc đã làm; chúng ta sẽ phải biết sự thiếu sót của họ với công việc không làm. Chúng ta sẽ biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người đau bệnh. Chúng ta sẽ chia các đồ ăn, loại cứng và loại mềm, mỗi người tùy theo phần của mình”. Như vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập.

  Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học tập như sau: “Phàm có tiền bạc, lúa gạo, bạc và vàng người chồng đem về, chúng ta cần phải phòng hộ, bảo vệ chúng, và sẽ gìn giữ để khỏi ăn trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại”. Như vậy, này các Thiếu nữ, các con cần phải học tập.

  (Tăng Chi Bộ Kinh 3. Chương Năm Pháp. Phẩm Sumanā. Phần Người Gia Chủ)

  Yassa bhariyā tulyavayā samaggā,

  Anubbatā dhammakāmā pajātā;

  Koliniyā sīlavatī patibbatā,

  Dāresu ve sotthānaṃ tadāhu.

  Vợ hiền, đồng tuổi, có tình thân,

  Tận tụy, nhân từ, trẻ lại đông,

  Ðức hạnh, trung thành, dòng quý tộc,

  Ấy niềm hạnh phúc giữa hồng quần.

  – Của hồi môn tốt đẹp nhất. (DhpA.53)

  Của hồi môn tốt đẹp nhất mà cha mẹ có thể dành cho con gái mình là những lời giáo huấn được ghi lại trong chú giải kinh pháp cú qua những lời huấn dụ của cha nói với bà đại thí chủ Visākhā vào ngày bà lấy chồng :

  Không đem lửa trong nhà ra ngoài.

  Không đem lửa ở ngoài vào nhà.

  Chỉ cho những người đáng được cho.

  Không cho những người không đáng cho.

  Cho cả hai hạng người, đáng cho và không đáng cho.

  Ngồi một cách vui vẻ.

  Ăn một cách vui vẻ.

  Ngủ một cách an lạc.

  Trông nom, gìn giữ lửa.

  Tôn trọng các vị trời ở trong nhà.

  Ngụ ý những lời dạy trên như sau :

  Lửa ở đây ngụ ý những lời phỉ báng, vu cáo. Một người vợ không nên nói xấu chồng và gia đình chồng cho người khác nghe; cũng như không nên nói những khuyết điểm hay những cuộc cãi cọ ở trong nhà chồng cho người khác nghe.

  Không nên nghe ngóng ở ngoài đường hay những người láng giềng nói xấu gia đình bên chồng rồi đem về nhà mà thuật lại cho gia đình bên chồng nghe.

  Chỉ nên cho người nào mượn mà biết rằng sẽ đem trả lại.

  Không nên cho người nào mượn mà biết rằng người ấy thường mượn luôn không bao giờ hoàn trả lại.

  Những thân bằng quyến thuộc nghèo khó thì nên giúp đỡ họ, cho dù biết rằng họ không thể trả lại được.

  Ngồi một cách vui vẻ có nghĩa là khi thấy cha mẹ chồng, nên đứng dậy để tỏ lòng tôn kính chớ không nên ngồi im lặng. Những lời dạy này dành cho những người vợ biết khiêm nhường, biết lễ độ để biểu hiện sự kính trọng cha mẹ chồng.

  Ăn một cách vui vẻ nghĩa là trước khi ăn cơm, hãy quan sát xem có những gì thiếu xót mà cha mẹ chồng cần khi ăn không; nếu có nên đi lấy mang đến dâng cho họ rồi mới được ngồi ăn. Và cũng nên chăm sóc miếng ăn cho tôi tớ trong nhà chu đáo nữa.

  Ngủ một cách an lạc không có nghĩa là người vợ muốn ngủ bao lâu hay giờ giấc nào tùy thích mà ngụ ý là trước khi đi ngủ phải nên đi quan sát xem tất cả cửa nẻo đã đóng lại hết chưa, đồ đạc trong nhà được an toàn chưa, tôi tớ đã làm xong phận sự trong nhà chưa, cha mẹ chồng và chồng đã lên giường ngủ chưa, xong rồi mới nên đi ngủ. Một người vợ hiền phải nên thức dậy sớm trừ khi bị đau ốm hay không được khỏe và cũng không nên ngủ ban ngày.

  Lửa ở đây ám chỉ cho cha mẹ chồng và chồng. Hãy đối xử với họ hết sức cẩn trọng như thể sử dụng lửa vậy, nếu vô ý sẽ bị phỏng hoặc nhiều tai hại khác nữa.

  Các vị trời trong nhà ở đây ý muốn nói đến cha mẹ chồng và chồng. Phải tỏ ra hết sức kính trọng họ. Chính ngay như Đức Phật khi đề cập đến cha mẹ bên vợ lúc Ngài còn là bồ tát thì Ngài vẫn xem họ như là chư thiên tại thế (sassudeva).

  Theo phong tục phương Đông, người vợ xem chồng mình như ông vua. Theo lời dạy của Đức Phật thì người vợ được xem như là một người bạn tốt của chồng.

  Nhiệm vụ của người chồng là phải nên đối xử với vợ như một người thân cận mang đến lợi ích to lớn nhất và nên xem vợ như là tấm thân thứ hai của mình. Một người vợ đảm đang và chung thủy hết sức coi trọng chồng như là nơi nương tựa, che chở lý tưởng của mình.

  Người vợ cũng không quên lo lắng đến nhữngbản phận trong đời sống đạo hạnh. Các vị Sa môn, Bà-la-môn đến nhà lúc hợp thời phải nên đối xử với họ một cách tôn kính. Phải tỏ ra niềm nở với các vị ấy.

  – Sức mạnh tinh thần của người phụ nữ. (Apa.11.535)

  Người nam luôn thể hiện sự ngờ vực về tinh thần của người nữ là không tin tưởng, ngay như sau khi biết được sự thành tựu của giáo hội Tỳ-khưu Ni là một minh chứng tốt đẹp được Đức Phật tán thán khi bà Gotamī viếng thăm và đảnh lễ Ngài vào thời điểm bà sắp Níp-bàn :

  “Này Tỳ-khưu ni Gotamī, bà đã thực hiện tốt đẹp một cách kỳ diệu trong việc xóa tan mọi quan điểm sai lầm của những người nam ngu muội mà trong tâm trí của họ đầy sự hoài nghi về những tiềm lực tâm kinh của người phụ nữ”.

  – Vật hấp dẫn ở thế gian. (A.I.1)

  Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.

  Ta không thấy một tiếng nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như tiếng người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.

  Ta không thấy một hương nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như hương người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, hương người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.

  Ta không thấy một vị nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như vị người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, vị người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.

  Ta không thấy một xúc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như xúc người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, xúc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.

  (Tăng Chi Bộ Kinh 1. Chương Một Pháp. Phẩm Sắc. Phần Nữ Sắc)

  – Các đức hạnh mà người phụ nữ nên trau dồi. (S.IV.143)

  Những đức hạnh làm cho người phụ nữ trở nên tốt đẹp cả hai đời, đời này và đời sau đã được Đức Phật tuyên bố như sau:

  1. Có tâm đạo nhiệt thành.

  2. Có tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi.

  3. Không nuôi dưỡng tâm địa ác độc, oán thù và sân hận.

  4. Không ghen tuông bóng gió.

  5. Không cãi vả mà nên có lòng rộng lượng.

  6. Nhã nhặn trong mọi hành vi.

  7. Đầy đủ đức hạnh.

  8. Học hỏi để nâng cao kiến thức, nhất là sự hiểu biết.

  9. Nhiệt tình và sốt sắng trong công việc.

  10. Luôn phòng hộ tâm và khôn khéo trong xử sự.

  11. Có trí tuệ hiểu biết.

  Mặc dù, thực sự Đức Phật nâng cao thân phận người phụ nữ, Ngài đã thể hiện qua sự giữ giới của Ngài và khuyên dạy các để tử từ thời này sang thời khác, nhưng Ngài vẫn nhận biết được sự khác biệt về vấn đề xã hội và sinh lý giữa người nam và người nữ vẫn còn tồn tại.

  Những điều này đã được miêu tả trong Aṅguttara Nikāya và Saṃyutta Nikāya. Mặc dù trong một vài đoạn kinh, có một vài nguyên do nói lên tai hại về tư cách và sự quyến rũ của người nữ đáng bị chỉ trích đã được ghi lại.

  Trong Saṃyutta Nikāya, Đức Phật đã có ý đưa ra nhiều yếu tố để xóa bỏ thành kiến này. Trong một vài trường hợp, người nữ được xem như sáng suốt và thông minh hơn người nam, và người nữ cũng có khả năng chứng đắc quả giải thoát hay đắc được các quả vị Thánh sau khi họ tu tập Bát chính đạo.

  Đối với những người phụ nữ đã bị xúc động thái quá và đau khổ cùng tột khi bị mất đi người thân yêu, Đức Phật đã dạy về cái chết không thể nào tránh được của chúng sinh như đã được trình bày trong tứ diệu đế và nhiều dẫn vụ khác nhau được trích giảng về vấn đề này. Đối với và Visākhā, bị quá xúc động vì lòng thương yêu của bà ngoại khi bị mất đi đứa cháu gái, Đức Phật đã an ủi bà như sau :

  Do ái sinh sầu ưu,

  Do ái sinh sợ hãi,

  Ai thoát khỏi tham ái,

  Không sầu, đâu sợ hãi? (Dhp.212)

  Tác giả bài viết: Samadhi Punno

  Sưu tầm và hình ảnh: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Phật Dạy: Nhân Quả Báo Ứng Xưa Nay Vốn Không Chừa Một Ai
 • Những Câu Chuyện Phật Dạy Về Sự Tha Thứ Đáng Suy Ngẫm
 • Nghị Luận Về Lòng Khoan Dung Trong Xã Hội
 • Lòng Ganh Tị Đố Kỵ Của Con Người
 • Sự Nguy Hại Của Lòng Đố Kỵ Và Ích Lợi Của Tâm Tùy Hỷ
 • Những Stt Thả Thính Liên Quan Đến Hoa Hay Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Status Hay Viết Cho Tuổi Thanh Xuân
 • Những Stt Hay Về Tình Yêu Chất Chứa Nỗi Niềm Riêng
 • Những Câu Nói, Stt Về Tình Nhân Cũ Hay Nhất
 • Những Dòng Stt Hay Về Tình Yêu Đẹp Chạm Vào Trái Tim
 • Những Dòng Stt Hay Về Tình Yêu Đẹp Làm Tim Thổn Thức
  • + Con gái à! Đừng mỏng manh như bồ công anh trước gió. Hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông. Phía cuối ngày nắng tắt, có nỗi buồn còn nhiều hơn cả Gió. Giá mà có thể thả chúng lên trời như những cánh Bồ Công Anh… bay xa mãi..
  • + Giữa những điều tươi đẹp trên thế gian. Hồng lộng lẫy nhất nhưng lại chống tàn. Quý giá hơn những đoá hoa tạc khắc. Bởi dù ngắn ngủi, hương sắc nồng nàn.
  • + Người lạc quan ngắm hoa hồng mà chẳng thấy gai, người bi quan chăm chăm vào những cái gai mà chẳng thấy hoa hồng
  • + Người ta có thể sống mà không có bánh mì, chứ không thể không có hoa hồng.
  • + Con người cứng rắn hơn sắt, mạnh mẽ hơn đá và mong manh yếu đuối như một bông hồng.
  • + Đẹp hơn đoá hồng là tâm hồn chiêm ngưỡng nó. Sunny Brooke.
  • + Gai bảo vệ hoa hồng, chỉ làm đau những người muốn trộm hoa. Ngạn ngữ Trung Hoa.
  • + Nếu bạn yêu thích hương hoa hồng, bạn phải chấp nhận những chiếc gai trên đóa hồng.
  • + Mỗi bông hồng hé nở mang đến cho ta lời chào mừng của một mùa xuân vĩnh hằng.
  • + Bông hồng và gai, nỗi buồn và niềm vui đan xen với nhau.
  • + Tình bạn chân thực giống như đóa hồng: mãi đến khi nó tàn chúng ta mới nhận ra vẻ đẹp của nó.
  • + Đóa hồng diễn đạt tình yêu lặng lẽ bằng ngôn ngữ chỉ có trái tim mới thấu hiểu.
 • + Bạn có thể than vãn vì bông hồng có gai, hoặc bạn có thể vui thích bởi trong gai góc nở đóa hồng.
 • + “Em chỉ là một nhánh Bồ Công Anh nhỏ, một nhành hoa dại mọc bên đường, không hương sắc cũng chẳng long lanh. Nếu những mệt mỏi đời thường cứ cuốn em theo… em sẽ tự tách mình thành những cánh nhỏ để bay theo gió… Chờ khi tìm được bình yên, em sẽ về lại bên người.”
 • + Tôi – một cánh hoa bồ công anh, đơn giản, tầm thường – chẳng biết tự bao giờ đã hòa vào hơi thở của từng vuông đất nơi đây. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu có ai hiểu tôi đã yêu quí anh như thế nào, và liệu anh có bao giờ yêu thích tôi, dù chỉ một phần… như thế?
 • + Những cánh hoa Bồ Công Anh vẫn lặng lẽ tung bay theo gió. Cô dịu dàng nép mình bên vai anh thì thào: “Em là cơn Gió của anh. Còn anh là Bồ Công Anh sẽ mãi bay theo em…”.
 • + Gió sinh ra không phải để dừng chân. Chàng là đứa con của Ngao Du và Mạo Hiểm. Cánh đồng cỏ bình yên không phải là chỗ trú ngụ đời đời. Gió lại ào ạt thổi qua. Bồ Công Anh cố níu giữ, cố nắm bắt Gió bằng thân hình mảnh dẻ của mình, nàng vươn mình ra. Nhưng vô ích. Gió vẫn cứ thổi lạnh lùng.
 • + Tôi – một cánh bồ công anh bé nhỏ, cô đơn… Tôi thích anh cũng như cành hoa yêu chính khu vườn của mình vậy. Từ một hạt mầm nhỏ nhoi, tôi lớn dần lên trong sự che chở bảo bọc của anh. Chẳng hiểu vì sao và từ lúc nào tôi lại thích anh nhiều như thế. Hay bởi vì như chính tôi đã nói, anh lúc nào cũng ở cạnh tôi, như mảnh vườn gắn liền với những nhành hoa vậy…
 • + Bồ Công Anh thơ dại khi nhận ra mình đã yêu và cũng là lúc Bồ Công Anh biết tình yêu đó không dành chỉ riêng mình. Gió có khoảng trời riêng của Gió, mà Bồ Công Anh chỉ diễm phúc một lần để chạm tay tới khoảng trời ấy. Để rồi Bồ Công Anh được yêu, biết yêu, và cảm nhận được tình yêu. Từng cánh hoa nhè nhẹ rơi giữa trời…
 • + Dò dẫm từng bước, Gió có biết bàn chân Bồ Công Anh đã bao nhiêu vết thương rồi không? Mỗi nơi Gió đến, Bồ Công Anh đều lặng lẽ theo sau. Lặng nhìn Gió cười, cơn đau dường như tan biến rồi Bồ Công Anh cũng mỉm cười…
 • + Bồ công anh không đẹp nhưng chân thành. Tôi biết vậy. Tôi biết anh luôn quan tâm tôi đơn giản như một khu vườn có nghĩa vụ che chở những nhành hoa trong ấy. Tôi càng hiểu, anh và tôi vốn chẳng thuộc về nhau…
 • + Bồ công anh thuộc về gió, chỉ có gió mới có thể đưa bồ công anh đến nơi mà bồ công anh vốn phải đến. Người ta hay bảo gió rất vô tình, nhưng với tôi, gió lại là định mệnh. Dù khu vườn có đẹp và có với bồ công anh bao nhiêu kỷ niệm thì tất cả cũng sẽ mãi mãi là kỷ niệm mà thôi…
 • + Vì em chỉ là bồ công anh – Một loài hoa ngốc nghếch chấp nhận lìa cành bay theo cơn gió lãng tử. Hoa trao trọn trái tim yêu của mình, nhưng nhận lại chỉ là những mảnh tim tan vỡ! Đau khổ…và mất đi niềm tin vào tình yêu!
 • + Hoa nào cũng có ngày tàn, nhưng từ lúc sinh ra mỗi loài hoa đều mang trên mình một sứ mệnh. Và sứ mệnh của Bồ Công Anh là đem lại cảm giác bình yên cho mọi người, giữa cuộc sống xô bồ này
 • + Hoa hướng dương rất quật cường, một mực chạy về hướng mặt trời không buông, mặc kệ bản thân bị đốt nóng đến bỏng rát.
 • + Bạn có biết: Hoa Hướng Dương luôn hướng về mặt trời? Là dù người bạn yêu ở bất cứ đâu, đi bất cứ nơi nào trong bầu trời này thì tình yêu của bạn dành cho họ cũng không thay đổi, người bạn yêu thương giống như mặt trời tỏa sáng và sưởi ấm trái tim bạn.
 • + Hoa hướng dương luôn vươn mình theo hướng mặt trời có lẽ chính vì thế mà hoa hướng dương luôn mang màu vàng ấm áp thắp sáng những nơi tối tăm cho cuộc sống thêm tươi mới và đầy sức sống.
 • + Tử khi mới chớm nở hoa hướng dương đã luôn hướng về phía mặt trời. Cho dù có lớn lên rồi gặp bao nhiêu giông gió thì nó vẫn hiên ngang giữa ánh mặt trời. Chính vì thế mà hoa hướng dương còn là biểu tượng của sự chung thủy và vẻ đẹp ấm nồng. Những câu nói ý nghĩa về hoa hướng dương càng cho ta hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống.
 • + Trong tình yêu hoa hướng dương chính là biểu hiện của tình yêu chung thủy và sâu sắc. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta chọn hoa hướng dương cho sự chung thủy. Mà bởi vì hoa hướng dương sẽ chẳng bao giờ chuyển hướng khỏi mặt trời dù cho phong ba bão tố thế nào. Cũng như tình yêu chân thành đôi lứa dành cho nhau luôn hướng về người ấy với niềm tin và sự ấm áp.
 • + Hoa hướng dương mang sức sống mãnh liệt, luôn luôn vươn lên mạnh mẽ và niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Và em cũng thế, em như bông hoa hướng dương tưởng như mềm yếu nhưng sức sống trong em luôn là bất diệt. Câu nói ý nghĩa về hoa hướng dương này chính là phương châm sống của nhiều người.
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Stt Kỉ Niệm Ngày Cưới Hay Nhất ❤️ Cap 1 Năm Ngày Cưới
 • 20 Câu Status Chúc Mừng Sinh Nhật Đong Đầy Tình Cảm Cho Người Yêu Hay
 • Tuyển Tập Những Status Cho Ngày Sinh Nhật Cô Đơn Và Nỗi Nhớ Anh
 • Tuyển Tập Stt Hay Và Ý Nghĩa Viết Về Những Câu Nói Của Người Nổi Tiếng
 • Tổng Hợp Những Câu Thả Thính Cực Hay Giúp Kiếm Triệu Like Trên Facebook
 • Chẳng Liên Quan Gì Đến Lan Quế Phường Đâu

  --- Bài mới hơn ---

 • Thâm Cung Nội Chiến
 • Thanh Xuân Vật Vã: Làn Gió Mới Của Dòng Phim Thanh Xuân Hàn Quốc
 • Danh Ngôn Tiếng Anh Về Sự Cô Đơn
 • Tình Yêu Đau Dạ Dày
 • (Đề Cử/ Đam Mỹ) Tình Yêu Đau Dạ Dày – Điệp Chí Linh
 •  

  Dạo này Mf hay viết về tình yêu thiếu nữ,

   

   

  Nói chứ coi phim 18+ (phim 18+ chứ không phải porn nha) các bạn thường nhớ nhất hoặc ấn tượng nhất cảnh nào? Mf trước giờ coi phim thể loại này thường chẳng đọng lại gì nhiều trong đầu, nhưng đâu ngờ một lần lỡ dại coi Lan Kwai Fong, tự nhiên bị ám ảnh một cảnh phim dài chưa đầy 1 phút.

  Chính là cảnh này:

   

  Cá nhân mf thấy thiệt là kỳ diệu. Hai người gặp nhau lần đầu tiên, nói được vài câu làm quen, không cần biết quá khứ ra sao, không cần biết nghề nghiệp như thế nào, anh này chỉ là muốn ở bên cạnh chị này thêm một chút nên đuổi theo để được đi cùng một đoạn. Trên đoạn đường đó câu chuyện như thế nào cũng không quan trọng nhưng lúc anh gọi taxi cho chị về – thiệt tình coi đến khúc này tua đi tua lại 800 lần vì nó quá sức là dễ thương. Hành động lúc đó siêu ngắn nhưng mf cực kỳ thích kéo nó dài ra như thế này:

   

  Anh đợi cho chị ngồi đàng hoàng trong xe, đóng cửa xe giúp chị, lúc đó mới khẽ ngoắc chị lại gần cửa, bảo chị còn quên một thứ. Thiệt tình làm sao chị ngay lúc đó có thể bình tĩnh mà nhớ được đã quên gì, không đợi cho chị kịp nghĩ gì thì anh đã hôn chị mất rồi. Mà hôn thiệt sâu, không quá hời hợt, cũng không quá sỗ sàng, mắt anh nhắm lại cũng rất chân thành, giống như đó là lần cuối anh được gặp chị, tay đặt nhẹ lên cổ, ngón tay áp nhẹ vào má và nhẹ nhàng buông ra khi chị chưa kịp cảm nhận. Rồi như thế nói ‘Thứ lỗi cho tôi’ và bảo tài xế lái xe đi.

   

  Trời, coi đến khúc này chị trong phim bất ngờ 1 thì mf bất ngờ 10. Giống như đây là giây phút đời người thiếu nữ chỉ đợi từng ấy năm để xảy ra, dù chỉ vài giây nhưng đến chết sẽ là thứ duy nhất có thể nhớ đến.

   

  Thật đó.

   

   

  Mf thấy rất kỳ diệu, hai người ngoài tên ra không cần biết gì về quá khứ, nghề nghiệp, thân thế, chỉ vài câu nói, vài cử chỉ và ánh mắt là có thể – tại thời điểm đó – fall for each other. Tất cả những gì về sau cũng không cần quan tâm, anh lúc đó chỉ cần đặt được lên môi chị một nụ hôn như thể đó là thứ duy nhất anh có thể tặng cho chị, hoặc ít nhất gây ấn tượng cho chị.

   

   

  Hây dà, khúc sau anh còn đứng im nhìn theo xe của chị, cắn môi và cười nhẹ một cái. Thà anh quay lưng bước đi cho rồi, đàng này lại lịch lãm như vậy, hỏi làm sao người (đa) nhạy cảm như mf có thể bỏ qua.

   

   

  Mặc dù 2 anh chị đóng xong phim chẳng còn quan hệ gì những bé rất ship 2 người đó.

   

  ‘x’

   

  Nhớ hai người mà bé có động lực để coi cho hết fim, chứ không là tắt đi ngủ từ lâu rồi.

  Share this:

  Like this:

  Like

  Loading…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay, Stt Về Thất Tình Của Con Trai Đau Nhói
 • Tên Áo Đá Bóng Hay Và Ý Nghĩa ❤️ Chất Ngầu Sock Bựa Nhất
 • Những Câu Slogan In Trên Áo Lớp, Áo Đồng Phục Độc Đáo, Cá Tính Nhất
 • 1001+ Tên Áo Bóng Đá Hay Và Ý Nghĩa – Độc – Shock – Chất Nhất
 • Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Mùa Hè ⋆ Sie.vn
 • Stt Hay, Những Câu Nói Hay Liên Quan Đến Cà Phê Và Triết Lí Cuộc Sống

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Bài Thơ Chùm Stt Tâm Trạng Bị Lừa Dối
 • Bst Stt Đêm Buồn Không Ngủ Được Cô Đơn Đầy Tâm Trạng Trong Khuya Vắng
 • 65 Stt Hay Về Đêm Buồn Đầy Tâm Trạng Không Ngủ Được
 • Top 550 Stt Tâm Trạng Ngắn Cảm Xúc Nặng Trĩu Hay Nhất
 • Chùm Stt Tâm Trạng Buồn Về Đêm Câu Ngàn Like Facebook
 • 1, Nhiều người, không chịu được vị đắng của cà phê nên thường bỏ đường hoặc sữa cho bớt đắng. Tôi không cho đường hay sữa vào cà phê bởi tôi biết: phải nếm trải qua cay đắng mới cảm nhận được ngọt ngào đến lịm người. Cho dù vẫn tiếp tục phải uống cà phê đắng nhưng tôi vẫn không nản lòng vì dư vị ngọt ngào của nó – Bunny

  2, Mỗi buổi sáng thức giấc, nếu không có tách cà phê tôi cảm thấy mình vô vị – Napoleon

  3, Tôi không bao giờ cười vui cho đến khi có được ly cà phê của mình – Clark Gable

  4, Một tách cà phê uống vào buổi sáng mang lại sự hưng phấn tuyệt vời mà không một tách cà phê nào khác dù là buổi chiều hay buổi tối có thể tạo ra được – Oliver Wendell Holmes

  5, Cà phê tốt cho tài năng con người, còn thiên tài chỉ cần lời cầu nguyện – Ralph Waldo Emerson

  6, Cà phê khiến ta mạnh mẽ, điềm đạm và thông thái – Jonathan Swifl

  7, Cà phê thì phải đen như địa ngục, đắng như tử thần và ngọt ngào tựa tình yêu… – Charles Maurice de Talleyrand

  8, Cà phê – thức uống yêu thích trong một thế giới văn minh – Thomas Jefferson

  9, Tôi đo cuộc đời mình bằng những thìa cà phê – T.S Eliot

  Stt hay, stt tâm trạng cà phê đắng và mưa

  1, Ngồi ngắm mưa trong một góc quán nhỏ, nhâm nhi tách cà phê đắng thật khiến con người ta cảm thấy bình yên. Nhưng đâu phải ai cũng thích vị cà phê đắng, họ thường tìm đến những cảm giác ngọt ngào quyến rũ hơn… thường thì cà phê đắng chỉ giành cho những ai có nỗi buồn giống hương vị của nó…

  2, Ôi! cafe đắng, sao dư âm để lại chát chúa, đậm sâu. Chiều mưa này, chỉ riêng em, cafe đắng. Em như ly cafe đắng, anh nhấp ngụm nhỏ rồi nhăn mặt kêu lên

  3, Ngồi lặng thinh, quán vắng tanh, em một mình

  Chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cafe đắng

  Cành hoa trắng mỏng manh, rụng trên phím cây dương cầm

  Như chính em buồn heo hắt những chiều mưa.

  1, Cà phê tốt cho tài năng, nhưng thiên tài cần lời cầu nguyện.

  Coffee is good for talent, but genius wants prayer.

  Ralph Waldo Emerson

  2, Một ly cà phê ngon là phải vừa ngọt vừa đắng. Một tình yêu lý tưởng là một tình yêu vừa ngọt ngào, vừa đắng cay.

  Khuyết danh

  3, Đàn ông rất giống cà phê, bởi nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ.

  Khuyết danh

  4, Cà phê không sặc sỡ để gây sự chú ý, không ngọt ngào để “xu nịnh cảm xúc”, mà nó tồn tại để mang lại cho chúng ta một kho tàng cần khám phá, một người dẫn lối để đi đến sự thanh tịnh.

  Cà phê

  5, Trong màu đen của cà phê tinh ý sẽ thấy được nét sóng sánh của màu nâu đỏ, sau vị đắng ngắm lòng là dư vị ngòn ngọt lạ kì của vị hương. Nhìn đời qua lăng kính phân kì sẽ thấy ngỡ ngàng sự hòa quyện của một tập hợp bao nhiêu là màu sắc, thoang thoảng trong kí ức bao trùm cả không gian những mùi vị của yêu thương.

  Khuyết danh

  6, “Cô muốn gì?”

  “Chỉ cà phê mà thôi. Cà phê đen – như linh hồn tôi.”

  “What do you want?”

  “Just coffee. Black – like my soul.”

  Cassandra Clare

  7, Cà phê không hỏi những câu hỏi ngu ngốc. Cà phê hiểu ta.

  Coffee doesn’t ask silly questions. Coffee understands.

  Khuyết danh

  8, Mỗi giọt cà phê rơi, thời gian như ngừng hẳn lại.

  Khuyết danh

  9, Cà phê khiến ta mạnh mẽ, nghiêm nghị và thông thái.

  Coffee makes us severe, and grave and philosophical.

  Jonathan Swift

  10, Đen tối như ác quỷ, nóng bỏng như địa ngục, trong lành như thiên thần, ngọt ngào như tình yêu.

  Black as the devil, hot as hell, pure as an angel, sweet as love.

  Charles Maurice de Talleyrand

  11, Cà phê không chỉ là một loại đồ uống; nó là thứ gì đó đang xảy ra. Không phải mốt thời thượng, mà giống như một sự kiện, một nơi để đến, nhưng không giống như một địa điểm, mà giống như nơi nào đó bên trong bản thân. Nó cho bạn thời gian, nhưng không phải thực sự là giờ và phút, mà một cơ hội để làm chính mình, và uống cốc thứ hai.

  Coffee is a lot more than just a drink; it’s something happening. Not as in hip, but like an event, a place to be, but not like a location, but like somewhere within yourself. It gives you time, but not actual hours or minutes, but a chance to be, like be yourself, and have a second cup.

  Gertrude Stein

  12, Cà phê đen, cà phê đắng… cà phê trong mắt nhiều người vẫn còn đó gợi lên nét hoài nghi về sự quyến rũ, và mối phân vân tự vấn sức hút mãnh liệt ấy có được từ nơi nao. Cuộc đời cũng là màu đen điểm thêm bao nhiêu là vị chua chát mặn đắng đến tê tái cõi lòng… thử hỏi tìm đâu màu hồng như bao người vẫn nghĩ và vị ngọt ngào biết nơi nào mới tìm được chút dư hương.

  Khuyết danh

  13, Tôi nên tự sát, hay nên uống một cốc cà phê?

  Should I kill myself, or have a cup of coffee? Albert Camus

  14, Cà phê đã trở thành một món ngon dành cho tâm hồn mỗi người, người tìm đến cà phê khi có những tâm sự, trăn trở, người tìm đến cà phê như tìm một nguồn cảm hứng sáng tạo trong công việc, người tìm đến cà phê đơn giản như một cách thưởng thức cuộc sống!

  Khuyết danh

  16, Tôi đo cuộc đời mình bằng những thìa cà phê.

  I have measured out my life with coffee spoons.

  T. S. Eliot

  17, Cà phê là thứ tốt nhất để giội lên bình minh.

  Coffee is the best thing to douse the sunrise with.

  Drew Sirtors

  18, Một tách cà phê uống vào buổi sáng mang lại sự hưng phấn tuyệt vời mà không một tách cà phê nào khác dù là buổi chiều hay buổi tối có thể tạo ra được.

  The morning cup of coffee has an exhilaration about it which the cheering influence of the afternoon or evening cup of tea cannot be expected to reproduce.

  Oliver Wendell Holmes Sr

  19, Nhiều người, không chịu được vị đắng của cà phê nên thường bỏ đường hoặc sữa cho bớt đắng. Tôi không cho đường hay sữa vào cà phê bởi tôi biết: phải nếm trải qua cay đắng mới cảm nhận được ngọt ngào đến lịm người. Cho dù vẫn tiếp tục phải uống cà phê đắng nhưng tôi vẫn không nản lòng vì dư vị ngọt ngào của nó.

  Bunny

  20, Chúng ta muốn làm nhiều chuyện; chúng ta không sung sức lắm. Chúng ta không có giấc ngủ ngon. Chúng ta hơi rầu rĩ. Cà phê giải quyết tất cả những rắc rối đó trong một tách ngon lành.

  We want to do a lot of stuff; we’re not in great shape. We didn’t get a good night’s sleep. We’re a little depssed. Coffee solves all these problems in one delightful little cup.

  Jerry Seinfeld

  21, Chừng nào vẫn còn cà phê trên thế giới, sao có thể quá tệ được chứ?

  As long as there was coffee in the world, how bad could things be?

  Cassandra Clare

  22, Đen như đêm, ngọt như tội lỗi.

  Black as night, sweet as sin.

  Neil Gaiman

  23, Thậm chí cà phê tồi cũng còn tốt hơn là không có cà phê.

  Even bad coffee is better than no coffee at all.

  David Lynch

  24, Phiêu lưu trong đời là tốt; sự nhất quán trong cà phê còn tốt hơn.

  Adventure in life is good; consistency in coffee even better.

  Justina Chen

  25, Tôi tin rằng con người làm được nhiều chuyện, không phải bởi vì chúng ta thông minh, mà bởi vì chúng ta có ngón tay để pha cà phê.

  I believe humans get a lot done, not because we’re smart, but because we have thumbs so we can make coffee.

  Flash Rosenberg

  26, Cuộc đời của chúng ta cũng như 1 tách cà phê. Nhưng đôi khi vì quá chạy theo những cái tách mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội thưởng thức cà phê.

  Khuyết danh

  27, Với đủ cà phê, tôi cảm thấy như mọi chuyện đều có thể. Có nhiều chuyện rất có thể sẽ không thành, nhưng chúng khả thi.

  With enough coffee I feel as though all things are possible. Many of them are highly unlikely, but they are possible.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Stt Cà Phê Đắng Với Những Nỗi Buồn Dài Rộng Thấu Tận Tâm Can
 • Tuyển Tập Stt Dễ Thương Bằng Tiếng Hàn Về Tình Yêu,cuộc Sống Đặc Sắc
 • Tuyển Tập Stt Tâm Trạng Nhất
 • Những Câu Status Tâm Trạng Yêu Anh Em Mang Thêm Ngàn Nỗi Lo Sợ
 • Trọn Bộ Những Stt Hay Ý Nghĩa Hấp Dẫn Nhất Mọi Thời Đại
 • 19 Câu Châm Ngôn Nổi Tiếng Liên Quan Đến Ngành Pr

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Về Sức Khỏe
 • Tổng Hợp Những Câu Nói Về Sự Thất Vọng Trong Tình Yêu Phải Đọc
 • Những Câu Nói Hay Về Duyên Nợ, Duyên Phận Trong Tình Yêu, Vợ Chồng
 • Những Câu Danh Ngôn Về Tình Yêu Dễ Thương Nhất
 • ​20 Câu Danh Ngôn Tiếng Hàn Thông Dụng
 • 1. Bạn bỏ lỡ 100% cơ hội nếu như bạn không cho mình cơ hội. – Wayne Gretzky

   

  Không muốn chấp nhận rủi ro?Vậy nghề này không dành cho bạn.

   

  2. Muốn thay đổi thế giới bạn phải bắt đầu từ chính mình. – Gandhi

   

  Hãy là người thay đổi nếu bạn muốn thấy sự thay đổi.

   

  3. Mỗi ngày chúng ta đều học hỏi. Để rồi rất nhiều lần nhận ra những gì đã học được ngày hôm trước là chưa đúng. – Bill Vaughan

  Kiêu ngạo là một vấn đề trong ngành công nghiệp PR. Nếu quá kiêu ngạo bạn sẽ không bao giờ tìm hiểu những gì bạn cần cho ngày mai.

   

  4. Không bao giờ sợ để cười vào chính mình, sau khi tất cả, bạn có thể bị mất tích trên những câu chuyện đùa của century. – Dame Edna Everage

  Sự hài hước là chìa khóa để thành công. Bạn đừng quá nghiêm trọng. Kiệt sức do căng thẳng là một khả năng rấ thường gặp trong ngành công nghiệp PR.

   

  5. Cách chữa sự nhàm chán là óc tò mò nhưng không có giải pháp nào cho sự tò mò. – Ellen Parr

  PR tư vấn thành công nhất tôi biết là người rất tò mò. Vì vậy, nếu bạn không phải là vốn tò mò thì hãy tập nhanh chóng đi.

   

  6. Cả cuộc đời đều là một sự trải nghiệm. Càng trải nghiệm nhiều bạn càng giỏi hơn. – Ralph Waldo Emerson

  Nếu càng nhiều người tiếp cận công việc theo hướng trải nghiệm chuyên nghiệp này thì bạn sẽ thấy càng ngày càng có nhiều hơn sự sáng tạo, rủ ro, thành công và đương nhiên cả thất bại.

   

  7. Một cuộc sống hay phạm những sai lầm không chỉ vinh dự mà còn hữu ích hơn việc chỉ nhìn và không làm gì. – George Bernard Shaw

  Tương tự như châm ngôn của Gretzky ở trên, nếu bạn không có rủi ro, bạn sẽ không được gì cả. Tìm hiểu, cọ xát thực tế để thất bại và để chấp nhận rủi ro.

   

  8. Tính cách con người giống như một cái cây và danh tiếng như một cái bóng.Cái bóng là những gì chúng ta nghĩ về nó còn cái cây mới là điều thực sự. – Abraham Lincoln

   

  9. Mục đích chính của chúng ta trong cuộc đời này là để giúp đỡ những người khác. Và nếu bạn không thể giúp họ, ít nhất là không làm tổn thương họ. – Đức Đạt Lai Lạt Ma

  Đừng quên một phần trong nghề của chúng tôi đó là giúp đỡ, giáo dục và tạo ra ảnh hưởng.

   

  10. Một người không đọc sách không có lợi thế hơn một người không thể đọc. – Mark Twain

  Đọc sách và tiêu thụ thông tin là hoàn toàn cần thiết trong công việc của chúng ta. Liên tục cập nhật thông tin sẽ có lợi cho cả bạn và khách hàng của mình.

   

  11. Hãy là một thước đo của chất lượng. Một số người không quen với môi trường làm việc nơi mà luôn đòi hỏi những điều xuất sắc nhất. – Steve Jobs

  Rất thích câu nói này của Steve Jobs, chất lượng công việc là tất cả những gì chúng ta có. Danh tiếng của chúng ta được tạo nên nhờ nó.

   

  12. Lời nói dối đã được nửa vòng trái đất trước khi sự thật có một cơ hội lên tiếng. – Winston Churchill

   

  Một sự thật đáng buồn trong nghề nghiệp của chúng ta, nhưng trích dẫn này đáng lưu ý trong những tình huống khủng hoảng.

   

  13. Thất bại chỉ là ngón tay trên con đường đi đến thành công. – C. S. Lewis

  Đừng bao giờ, bao giờ sợ thất bại. Nếu sợ, bạn sẽ không bao giờ thành công.

   

  14. Kinh nghiệm là người giáo viên tàn bạo nhất mà bạn gặp. Nhưng bạn muốn học, Chúa vẫn để bạn học. – C. S. Lewis

  Đừng khinh thường sức mạnh của những kinh nghiệm cũ xưa. Đây là một bài học tốt cho những người tuổi đời dưới 30.

   

  15. Một nhà lãnh đạo chân chính không phải là một người tìm kiếm sự đồng thuận mà là người tạo nên sự đồng thuận đó. – Martin Luther King, Jr.

  Đây là một trong những kỹ năng quan trọng trong nghề của chúng ta.

   

  16. Hầu như sáng tạo luôn là thiểu số nhưng chính thiểu số đó đã biến đổi thế giới theo hướng tốt hơn. – Martin Luther King, Jr.

  Đừng sợ khi bạn liên tục làm trái ý người khác. Nó có thể là đau đớn trong ngắn hạn, nhưng nó thường tạo ra lợi ích lâu dài.

  17. Không quan trọng là bạn đi chậm ra sao, miễn là bạn cứ đi. – Khổng Tử

  Tiến độ chậm nhưng ổn định. Thần chú của nhiều chương trình PR thành công.

   

  18. Sự tuân lệnh là nhà tù của tự do và là kẻ thù của tăng trưởng – John F. Kennedy

  Sự tuân lệnh không phải luôn là một điều xấu, nhưng phải cảnh giác chuyện áp dụng nó thường xuyên.

   

  19. Đừng bám víu quá khứ, đừng mơ ước nhiều cho tương lai, tập trung tâm trí vào thời điểm hiện tại. – Phật

  Là một Phật tử, trích dẫn này luôn có ý nghĩa đối với tôi. Nhưng, tôi cũng thích dùng nó cho công việc Pr của mình. Hãy làm việc thật chuyên nghiệp ngay trong trong thời điểm này.

   

  (lược dịch theo www.arikhanson.com)

  VP Hà Nội:

  Địa chỉ: Tầng 3, số 6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Tel: (0243) 237 3692

  Hotline: 0982 513 898

  VP Hồ Chí Minh:

  Địa chỉ: 459 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TPHCM

  Tel: (08) 88 589 489

  Hotline: 0934 519 516

  Email: [email protected]

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khắc Ghi Lời Bác Dạy! 05.06: Tình Báo Là Tai Mắt
 • Châm Ngôn Và 3 Điều Luật Của Đoàn Em
 • Những Câu Nói Hay Về Phục Vụ Khách Hàng Từ Những Người Nổi Tiếng
 • Danh Ngôn Là Gì ? Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Ngạn Ngữ, Danh Ngôn, Châm Ngôn, Phương Ngôn Là Gì
 • 5 Câu Quotes Tiếng Anh
 • Thành Ngữ Tiếng Anh Liên Quan Tới Mùa Đông

  --- Bài mới hơn ---

 • Mùa Hè Xanh Trong Tôi
 • 20 Câu ”Thả Thính” Đầy Hài Hước Các Nàng Nấm Lùn Nên Học Hỏi
 • Câu Nói Hay One Piece
 • Những Câu Nói Hay Từ Phim About Time P.1
 • Chút Tơ Vương Cuối Cho “Hoàng Hậu Ki” ( Empress Ki ) Và “Nữ Hoàng Seon Deok” ( Queen Seon Deok )
 • To be on thin ice / to be at risk of annoying someone (idiom) : làm một việc gì đó nguy hiểm hoặc rủi ro mà dễ dẫn đến thất bại

  Walking on thin ice (idiom) : ám chỉ một hoàn cảnh nguy hiểm, rủi ro 

  To break the ice (idiom) : phá vỡ sự im lặng để bắt đầu một cuộc trò chuyện

  Not a snowball’s chance in hell (idiom) : chỉ việc gì đó không có khả năng xảy ra

  When hell freezes over (idiom) : chỉ chuyện gì đó không thể xảy ra

  To give someone the cold shoulder (idiom) : tỏ ra không thân thiện, lạnh lùng

  To leave someone out in the cold (idiom) : loại bỏ ai đó ra khỏi nhóm, bỏ mặc

  To be snowed under with something / to be with too much work to deal with (idiom) : phải làm việc quá độ, hay bị lấn át, áp đảo, chế ngự

  To put something on ice (idiom) : trì hoãn một việc gì đó

  To be pure as the driven snow / to be completely innocent (idiom) : chỉ ai đó vô cùng trong sáng, lương thiện (thường được dùng với nghĩa mỉa mai)

  To break into a cold sweat / to become scared about something (idiom) : bất chợt toát mồ hôi, chỉ ai đó lo lắng, sợ hãi

  To do something in cold blood (idiom) : làm việc gì đó với ý định độc ác hoặc không có bất kỳ cảm xúc gì thường được mô tả là “máu lạnh”

  To get cold feet (idiom) : sợ hãi, hồi hộp hay không thoải mái khi phải làm gì đó

  To be out cold (idiom) : bất tỉnh đột ngột. 

  Tip of the iceberg (idiom) : Chỉ là bề nổi của tảng băng, chỉ mới là sự bắt đầu

  Cold hands, warm heart (idiom) : chỉ những người ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì ấm áp và biết chăm sóc người khác

  Catch one’s death (idiom) : bị cảm lạnh

  Dead of winter (idiom) : thời kỳ lạnh lẽo và đen tối của mùa đông

  To cozy up to someone (idiom) : sưởi ấm cho ai đó

  Brace youself , winter is coming (idiom) : hãy sẵn sàng cho mùa đông sắp tới

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu Nói Hay Lê Thẩm Dương
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Của Con Gái P3
 • Hồ Chí Minh: Văn Hóa Và Đạo Lý Của Một Dân Tộc
 • Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Việt Nam Trong Thơ
 • Những Điều Thú Vị Về Hoa Mười Giờ Mà Bạn Chưa Biết
 • Khổng Tử Và Khổng Minh Khác Nhau Như Thế Nào? Và Liên Quan Gì Đến Học Thuyết Nho Giáo?

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Khoa Học 1
 • Danh Ngôn Dành Cho 5 Giai Đoạn Khởi Nghiệp
 • Status Yêu Xa Khoảng Cách Địa Lý Không Đáng Sợ, Khoảng Cách Tâm Hồn Mới Làm Cho Chúng Ta Xa Nhau
 • Yêu Xa, Xa Cả Về Khoảng Cách Địa Lý Và Xa Cả Lòng Người…
 • Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Khoan Dung, Độ Lượng, Tha Thứ, Vị Tha Hay Nhất
 • Cuộc đời Khổng Minh (Gia Cát Lượng)

  Gia Cát Lượng sinh vào mùa Thu năm Tân Dậu (181) tại đất Dương Đô quận Lang Nha đời Đông Hán (nay thuộc tỉnh Sơn Đông-Trung Quốc), thì Khổng Tử lại sinh vào ngày 27 tháng 8 năm 551 TCN, ông sinh trước Gia Cát Lượng (Khổng Minh) cả 700 năm. Tuy nhiên điểm chung của Khổng Minh và Khổng Tử đều là những người tài ba, xuất chúng, có sự ảnh hưởng lớn đến xã hội.

  Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh là người tài giỏi nhất của dòng họ Gia Cát. Ông sinh năm 181 và mất vào năm 234. Khổng Minh mồ côi từ nhỏ, sau này lớn lên ông trở thành quân sư được trọng dụng nhất của nước Thục thời Hậu Hán.

  Với tài nghiên cứu phân tích cục diện theo thiên thời địa lợi nhân hòa một cách chính xác đã giúp cho Gia Cát Lượng có những chiến lược quân sự nổi tiếng và thắng lợi vang dội. Giúp cho Lưu Bị xây dựng nước Thục thành một trong ba nước mạnh nhất thời Tam Quốc. Tài năng xuất chúng của Gia Cát Lượng còn khiến cho tướng Chu Du của nhà Ngô phải thốt lên rằng: “Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng?”

  Trong sự nghiệp quân sự của mình, Gia Cát Lượng nổi tiếng với các chiến thuật như: Bát trận đồ (hình vẽ tám trận chiến), Liên nỏ (Nỏ Liên Châu- đây là loại nỏ có thể bắn tên ra một cách liên tục), Mộc Ngưu Lưu Mã (trâu ngựa gỗ).

  Và Gia Cát Lượng cũng được cho là người phát minh ra màn thầu (bánh bao) và đèn Khổng Minh (Khổng Minh đăng). Về cuộc đời, sự nghiệp của ông cũng được viết nhiều và chi tiết trong cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa.

  Ông từng nói rằng: “Nếu như diệt được nước Ngụy, chém đầu Tào Duệ, đưahoàng thượng về cố đô Lạc Dương thì đến lúc đó tôi cùng chư vị đồng liêu được thăng quan tấn tước, cho dù được thưởng mười loại báu vật tôi cũng xin nhận huống chi là cửu tích”.

  Chỉ một tuyên bố này cũng cho chúng ta thấy rằng mặc dù là nhà quân sự lỗi lạc nhưng Gia Cát Lượng không màng đến danh lợi mà chỉ có nguyện vọng một đời diệt Ngụy phục hưng lại Nhà Hán. Đặt sự vinh lợi của quốc gia lên trên danh lợi của bản thân.

  Tuy nhiên khi ước mơ phục hưng nhà Hán, thống nhất thiên hạ còn đang dang dở thì ông đã đột ngột qua đời, để lại vô vàn sự tiếc nuối. Sự mất mát này khiến cho nhà thơ nổi tiếng Đỗ Phủ phải thốt lên rằng:

  “Miếu thờ thừa tướng là đâyCấm thành rừng bách phủ đầy trước sauNắng xuân cỏ biếc một màuTiếng oanh trong lá toả vào không gianBa lần cầu kiến cao nhânHai triều đã tỏ lão thần tận tâmKỳ sơn giữa trận từ trầnKhách anh hùng để tần ngần lệ rơi”

  Cuộc đời Khổng Tử

  Khi Gia Cát Lượng được coi trọng ngay từ khi còn sống thì Khổng Tử lại không có được may mắn đó. Ông sinh ra vào cuối thời Xuân Thu tại ấp Trâu, thôn Xương Bình nước Lỗ (nay thuộc tỉnh Sơn Đông-Trung Quốc).

  Lúc mới sinh thời ông được đặt tên là Khổng Khâu (do lúc mới sinh ra trên đầu ông đã giống hình thù của 1 cái gò, vì thế ông được đặt là Khâu). Năm lên 3 tuổi thì Khổng Khâu mồ côi cha, năm 19 tuổi ông lập gia đình, đến năm 22 tuổi thì ông mở lớp dạy học, từ đó người ta hay gọi ông là Khổng Phu Tử (gọi tắt là Khổng Tử).

  Khổng Tử là người ham học từ nhỏ và là một người tin vào thiên mệnh. Đối với Khổng Tử, thì tất cả mọi người sinh ra đều có lý do và đều có sứ mệnh, ông cho rằng sứ mệnh của mình là góp phần xây dựng nên một xã hội quý trọng đạo đức và hiếu học.

  Khổng Tử đã dùng cả cuộc đời để hoàn thành sứ mệnh đó, chính vì thế trong suốt 14 năm bắt đầu từ khi ông 3 ông tuổi đã cùng với học trò của mình buôn ba khắp nơi để tìm được bậc quân vương nguyện dùng học thuyết của mình nhưng bất thành. Sau đó ông trở về quê nhà và tiếp tục sự nghiệp dạy học của mình.

  Là một người có tính tình ôn hòa, khiêm tốn và lễ độ nên khi làm bất cứ chuyện gì Khổng Tử cũng hết sức cẩn trọng và luôn tự vấn đúng sai cho kỹ rồi mới quyết định làm.

  Sở dĩ Khổng Tử được tôn là Bậc thầy của thời đại là vì trong xã hội của ông thời bấy giờ vẫn còn nhiều thị phi, loạn lạc. Các trường lớp được mở ra là do nguồn kinh phí của triều đình chỉ dành riêng cho con của vua và các quan đại thần mới được đi học. Nên khi Khổng Tử mở lớp và nhận tất cả các học trò ở mọi tầng lớp, không phân biệt giàu nghèo hay địa vị.

  Có thể nói ông chính là người đầu tiên khai sáng ra trường học tư nhân và đem sự nghiệp học vấn đến gần hơn với con người thời bấy giờ. Khổng Tử cũng có những phương pháp dạy học rất hay, có tính khích lệ người học tạo được hiệu quả học tập cao. Có 3 phương pháp dạy nổi bật của Khổng Tử, đó chính là:

  1. Đối thoại cởi mở, đây là phương pháp khoa học, giúp cho việc học không còn đến từ một phía từ người dạy nữa. Mà nó được trao đổi, nêu quan điểm của cả người dạy và người học. Đây cũng là phương pháp học mà đến nay vẫn được áp dụng.
  2. Học đi đôi với hành, Khổng Tử luôn biến những lời dạy của mình ra thành những việc ngoài đời thực. Lý thuyết phải luôn đi chung với thực tiễn.
  3. Phương pháp ôn lại bài cũ. Khổng Tử luôn nhắc nhở các học trò rằng: “Người nào ôn lại những điều đã học, do nơi đó mà biết thêm những điều mới, người đó có thể làm thầy thiên hạ đó – Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hỹ”.

  Khổng Tử còn nổi tiếng với những lời dạy về nhân nghĩa, đạo đức. Quy tắc vàng được đánh giá là bài dạy nổi tiếng và có giá trị đạo đức nhất. Nội dung của bài dạy này được đúc kết khi Tử Cống hỏi: “Có một chữ nào có thể dẫn dắt hành xử trọn đời không?”

  Thầy đáp: “Có lẽ là chữ Thứ ()chăng? Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác?”

  (Điều mình không muốn đừng bắt người phải chịu thì gọi là Thứ 恕)

  Kể từ ngày hồi hương thì Khổng Tử cũng bắt tay vào việc biên soạn kinh sách của các bậc thánh hiền đời trước, và lập thành 6 cuốn, bao gồm: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Nhạc, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu.

  Cho đến ngày Kỷ Sửu, tức là ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Tuất (tháng 4 năm 479 TCN) Khổng Tử tạ thế, hưởng thọ 73 tuổi. Trước khi mất Khổng Tử cảm thán “Chim phượng hoàng không bay đến, sông Hoàng Hà không xuất hiện đồ thư, một đời ta thế là hết”. Khi ông mất vẫn còn ôm một nỗi buồn phiền, tiếc nuối vì sứ mệnh xây dựng một xã hội đạo đức và sự nghiệp đi tìm một đấng quân vương dùng học thuyết của mình vẫn còn dang dở.

  Mộ của ông ở bên bờ sông Tứ Thủy, cực Bắc nước Lỗ, nay gọi là Khổng Lâm, thuộc huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông.

  Ngay từ khi còn sinh thời, Khổng Tử đã dùng tài hiểu biết sâu rộng của mình để hiệu đính và biên soạn lại thành 6 cuốn sách đó là:

  Kinh Thi: là những sưu tầm, nghiên cứu và ghi chép lại các nghi lễ của nhiều nước, tụng ca, dân ca…

  Kinh Thư: là những nghiên cứu, tìm hiểu và sưu tầm lại các tư liệu lịch sử, huấn luyện của các tiên vương

  Kinh Lễ: Khổng Tử đã sưu tầm và nghiên cứu ghi chép lại các phong tục, nghi lễ của nhiều vùng, nhiều quốc gia khác nhau

  Bên cạnh đó Khổng Tử còn có công lớn trong việc dịch lại Kinh Dịch và viết lại bộ sử của Nước Lỗ thành cuốn Kinh Xuân Thu. Còn trong quá trình lưu trữ đã bị thất lạc mất cuốn Kinh Nhạc do Khổng Tử biên soạn. Tuy có tổng cộng có 6 cuốn nhưng do đã bị thất lạc 1 cuốn nên người đời sau thường gọi là Ngũ Kinh.

  Sau khi Đức Khổng Tử tạ thế, các học trò của ông đã mang những lời dạy, bài giảng của ông để biên soạn thành cuốn Luận ngữ. Đây được coi là tư liệu quan trọng nhất để có thể hiểu rõ về Đạo Nho.

  Nho Giáo có giá trị to lớn trong việc tu dưỡng nhân cách và đạo đức của con người. Góp phần thúc đẩy một xã hội có trật tự đạo đức và xây dựng một lối sống nhân ái hơn.

  Với những giá trị cao đẹp đó, Nho Giáo đã có sức ảnh hưởng vô cùng lớn ở Trung Quốc, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Triều Tiên và cả Việt Nam.

  Trong tư tưởng Nho Giáo thì Quốc gia , Gia đình và cá nhân đều có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong đó, gốc rễ của vấn đề là nằm ở cá nhân, tất cả mọi cá nhân đều phải tu thân thì mới có thể xây dựng gia đình an hòa từ đó thiên hạ mới phát triển được. Và “thái bình thịnh trị” là mục tiêu xuyên suốt của đạo Nho Giáo.

  “Cái căn bản của thiên hạ là quốc gia

  Cái căn bản của quốc gia là gia đình

  Cái căn bản của gia đình là thân mình vậy”

  Hai tôn chỉ của Nho Giáo, đó là Thiên địa vạn đồng nhất thể (có nghĩa là không có gì là không thể hòa hợp thành một) và Trung dung (nghĩa là phàm làm chuyện gì cũng phải công tư rõ ràng, dù có chuyện gì cũng phải giữ thái đồ dung hòa không được thái quá.)

  Đạo Nho tuy có nhiều quan điểm tích cực giúp xây dựng một xã hội nhân ái và đạo đức xã hội cũng được thiết lập lại tốt hơn. Nhưng đến hiện nay Nho giáo cũng đã không còn giữ được vị trí độc tôn vì nhiều quan điểm đã không còn phù hợp.

  Điển hình nhất là tư tưởng Trọng nam khinh nữ của Nho Giáo khi cho rằng phụ nữ bắt buộc phải tam tòng:Tại gia tòng phụ, Xuất giá tòng phu, Phu tử tòng tử”. Không những thế tư tưởng của Nho Giáo còn nhận định rằng “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (sinh được một con trai thì coi là có con, sinh được mười con gái thì cũng coi là không), hoặc: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (Tội bất hiếu thì có ba, song không có con trai nối dõi là lớn nhất.

  Đây là những tư tưởng đã lỗi thời và không còn phù hợp và đây chính là những cản trở cho sự phát triển bình đẳng ở xã hội hiện nay khi mà còn khá nhiều người vẫn giữ quan điểm lạc hậu và bất bình đẳng này.

  Không chỉ thế, trong Nho Giáo thì đạo cương – thường từng được coi là thước đo chuẩn mực về lòng trung thành và là chuẩn mực để đánh giá nhân phẩm của một con người với nội dung “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”, “phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu” (vua xử bề tôi chết, nếu bề tôi không chết là không có lòng trung, cha xử con chết, con không chết là không có hiếu).

  Đây là tư tưởng khuôn mẫu giáo điều khiến cho con người thụ động và không có quyền tự quyết về chính cuộc sống của mình.

  Tuy nhiên chúng ta cũng không thể phủ nhận sự ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo đến cuộc sống và văn hóa của nước ta. Xã hội hiện nay đã được dần khôi phục lại, đề cao quyền tự do, bình đẳng, bác ái. Kế thừa và phát huy những đạo lý tốt đẹp và tích cực của Nho Giáo và tiếp tục củng cố xây dựng nhiều chuẩn mực đạo đức phù hợp hơn với xã hội hiện nay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Jim Rohn Là Ai?✅【Tóm Tắt】Tiểu Sử Jim Rohn
 • Danh Ngôn Về Im Lặng
 • Tuyển Tập Các Câu Danh Ngôn Hay Hàn Quốc
 • Tuyển Tập Những Câu Nói Tiếng Hàn Hay Về Cuộc Sống Đáng Suy Ngẫm
 • Một Số Câu Danh Ngôn Tiếng Hàn Thông Dụng
 • Stt Về Game Liên Quân, Liên Minh, Pubg Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Viết Đoạn Văn Về Gia Đình Bằng Tiếng Nhật
 • Những Câu Nói Hay Về Giá Trị Cuộc Sống Mang Thông Điệp Ý Nghĩa
 • 60+ Những Câu Nói Hay Về Giá Trị Cuộc Sống Đừng Bỏ Lỡ
 • Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Về Nghề Giáo Viên Mầm Non
 • Những Câu Nói, Status Về Sự Giàu Và Nghèo Trong Cuộc Sống Ý Nghĩa
 • Bạn là một game thủ và bạn yêu thích các trò game nổi tiếng như Liên Quân, Liên Minh hay Pubg chắc chắn bạn sẽ không còn xa lạ bởi những câu nói bất hủ của các vị anh hùng huyền thoại trong game. Ngoài ra, trong quá trình chơi game, bạn cũng có thể thả thính crush với những câu nói dễ thương, dí dỏm về game. Hãy tham khảo những stt về game hay mà chúng tôi chia sẻ bên dưới.

  1. Một Game thủ không dành thời gian cho game của mình thì không bao giờ trở thành Game Thủ Chân Chính

  2. Gank Team là sức mạnh. Chỉ những kẻ yếu thế mới sợ việc đó

  3. Con nên nhớ mình là một game thủ, nếu tức giận thì đi ngủ

  4. Chỉ khi nào con thực sự bình tĩnh, con sẽ biết mình cần phải làm gì.

  5. Bố nói với con rồi. Vàng chỉ là ảo ảnh thôi, dù con có là tỷ phú thì cũng không được tôn trọng nếu feed mạng

  6. Một Game bản quyền bao giờ cũng hơn là một trăm game Crack

  7. Game là thứ tồn tại duy nhất! Những thứ khác, có hay không không quan trọng

  8. Có một lần đang chơi liên quân mobile được nửa game bỗng nhớ ra bạn gái đang chờ dưới mưa, lập tức tự tát mình một cái thật kêu. Không thể chấp nhận được, chơi game mà dám phân tâm!

  9. Đang đánh rank cầm AD thấy thằng sp cứ núp chửi nó: “Đm sao mày cứ núp sau ad hoài vậy”. Nó trả lời: “Phía sau 1 cô gái”

  10. Có 1 sự thật trái ngang đó là… mỗi lần mình có cảm tình với sách vở thì cái máy tính lại cầu hôn với mình.

  11. Dắt gấu vô quán net chơi game… Mấy thằng nhỏ chạy lại nói Anh ơi mở phim xxx xem

  12. Tháng trước gấu hỏi: “Chọn game hay chọn em”. Nay nghĩ lại cũng thấy nhớ nhớ, 2h nữa server mới hết bảo trì… làm gì giờ ta!

  13. Ra net chơi liên minh thì thằng nhóc ngồi cạnh kêu: “Anh chơi game nhái liên quân à???

  14. Tôi muốn bạn gái của tôi như LOL, Cô ấy sẽ hiểu tôi nhiều hơn.

  15. Khi cuộc sống đặt bạn vào những tình huống khó khăn, đừng thắc mắc, tại sao lại là tôi? Chỉ cần nói, hãy thử thách tôi đi!

  1. Hôm nay chúng ta đánh lẫn nhau. Ngày mai, có thể chúng ta sẽ kề vai chiến đấu. – Braum

  2. Câu “đỉnh của đỉnh” sinh ra là để dành riêng cho ta. – Draven

  3. Trong cuộc tàn sát, ta nở rộ như một bông hoa lúc bình minh! – Jhin

  4. Đừng bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của ta. Người sẽ chẳng bao giờ biết ta phải chịu đựng những gì vì nó đâu. – Katarina

  5. Trái tim sấm sét đập mãi mãi… và những ai bị nó đập cũng nhớ mãi mãi. – Kennen

  6. Ánh sáng bên trong làm tôi khác biệt và tôi luôn cẩn thận chọn lúc tỏa sáng. – Lux

  7. Khi bướm rời kén, nó có còn nhớ cuộc sống lúc nó là sâu không? – Oriana

  8. Búa không phải của tôi, tôi chỉ giữ nó cho đến khi anh chàng thực sự xuất hiện. – Poppy

  9. Đừng sợ phục kích trên đồi, đừng sợ quái vật có cánh trên trời. Nỗi kinh hoàng thực sư của Shurima đến từ dưới cát và chẳng báo hiệu cho ai về sự hiện diện của ả đâu. – Rek’sai

  10. Học hỏi từ những sai lầm – Riven

  11. Tâm trí là một điều kỳ diệu để ta xé nát. – Thresh

  12. Ta không giết đám sinh vật như ngươi vì đó là lẽ phải. Ta giết các ngươi vì ta thích thế. – Vayne

  13. Ai nói ác quỷ trông phải dễ sợ chứ hả? – Veigar

  14. Trái tim máy không bao giờ đập lỡ một nhịp và không bao giờ dao động bởi cảm xúc. Vậy mà sao có người lại gửi gắm mạng sống cho một bó cơ thịt yếu ớt nhỉ? – Viktor

  15. Các con sông sẽ chảy màu đỏ. – Vladimir

  PUBG là viết tắt của PlayerUnknown’s Battlegrounds, đây là một loại game nổi tiếng và được nhiều người yêu thích hiện nay, nó đã trở thành một hiện tượng game của năm 2022. Nói về loại game này thì cơ chế chiến đấu của PUBG cũng giống như các tựa game bắn súng khác nhưng điểm khác biệt ở chỗ PUBG có quy mô rộng lớn hơn. Khi chơi PUBG, bạn sẽ được trải nghiệm một thế giới mở để thỏa sức khám phá. Một số stt về game PUBG sau đây sẽ mang lại cho bạn những giây phút hài hước và đầy thú vị đồng thời giúp bạn thả thính crush cực hay.

  1. Em biết tại sao anh chỉ chơi solo hoặc duo cùng em không, đó là vì anh ghét đi chung với người khác, anh sợ họ nói chuyện bằng tiếng Anh, anh ghét tiếng Anh, anh chỉ thích tiếng em thôi!

  2. Anh ơi nhảy Pochinki làm gì, nhảy tim em này có được không?

  3. Đừng trốn anh như em trốn bo. Chơi map sa mạc tớ không say nắng, chỉ sợ say cậu thôi.

  4. Hòm thính em thả, sao anh không chịu loot vậy?

  5. Kar98 hay M24 của cô gái khác đâu có hạ được mũ 3 của tớ, nhưng chỉ cần 1 viên ốp của cậu, tớ đã đổ gục rồi.

  6. Anh có thể loot được cả thế giới, nhưng sao không loot được trái tim em?

  7. 8x em dã lấy, mũ giáp 3 em cũng lấy, anh còn mỗi trái tim, em có muốn lấy không?

  8. Cậu có thấy đạn của flare gun bắn ra sáng không? Nhưng không sáng bằng trái tim của tớ và cậu ghép lại!

  9. Em sấy đi đâu thế? Sấy nát trái tim anh rồi.

  10. Thính cho em đồ ngon em loot, anh có tấm thân này em chịu loot không em?

  11. Anh ơi đừng loot đồ nữ, loot em nè.

  12. Chạy bo thì dễ, nhưng chạy vào tim câu mới khó.

  13. Nếu như đây là bo cuối, anh xin nguyện đắm đuối vì em.

  14. Thùng thính của anh luôn rơi trong vòng bo đầu tiên, sao không ơi vào tim em đi

  15. Em đừng đi lung tung, coi chừng lạc vào tim anh đấy.

  16. Anh chạy đâu mà xa vậy, chạy vào tim em cho gần này.

  17. Anh có AWM nhưng thiếu scope x8, em có thể cho anh mượn đôi mắt long lanh của em để thay cho scope được không?

  18. Tốc độ em va vào tim anh như UZI vậy.​

  19. AWN mạnh nhất, X15 xa nhất, M249 nhiều đạn nhất, UZI nhanh nhất, CHẢO cứng nhất, NO yên lặng nhất, Còn ANH yêu EM nhiều nhất.

  20. Vào mê cung của Dino Park còn có lỗi ra, chứ vào tim em là không lối thoát.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Cảm Động Nhất Về Tình Cảm Giữa Thần Tượng Và Người Hâm Mộ
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Ngọt Ngào Bằng Tiếng Anh
 • Top 30 Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Đọc Đâu Thấm Đó
 • 45+ Stt Về Đôi Mắt
 • Những Câu Nói Hay Về Đi Du Lịch Nhắc Nhở Bạn Phải Thực Sự Sống
 • Ca Dao Và Thành Ngữ Liên Quan Tới Gà?

  --- Bài mới hơn ---

 • Năm Dậu Tìm Gà Trong Câu Đối, Thành Ngữ, Tục Ngữ
 • 20/ Vấn Đề “Sống Thử” Của Giới Trẻ Ngày Nay
 • Top 20 Châm Ngôn Cuộc Sống Hay Nhất Từ Tỷ Phú Thế Giới
 • Sự Ra Đời Của Lực Lượng Cand
 • Công An Nhân Dân – 75 Năm Đồng Hành Cùng Đất Nước
 • C à kê nghê ngỗng (cà và kê đều là gà, nghê và ngỗng đều là ngỗng). Cất lên một tiếng la-đà, / Cho chim nhớ tổ cho gà nhớ con. Cậu Cai nón dấu lông gà, / Cổ tay đeo nhẫn gọi là Cậu Cai. Chẳng tham nhà ngói bức bàn, / Trái duyên coi bẵng một gian chuồng gà. Chị kia bới tóc đuôi gà, / Nắm đuôi chị lại, hỏi nhà chị đâu? Chiều chiều quạ nói với diều, / Vườn cau kia rậm lại nhiều gà con. Chiều chiều con quạ lợp nhà, / Con cu chẻ củi, con gà quăng tranh. Chim gà cá lợn cành cau, / Mùa nào thức ấy giữ màu nhà quê. Cho hay tiên lại kiếm tiên, / Phượng hoàng chẳng chịu đứng chen đàn gà. Chó cậy gần nhà,/ gà cậy gần chuồng. Chó liền da, gà liền xương. Chó giữ nhà, gà gáy sáng. Chó giữ nhà, gà gáy trống canh. Chớ quen bắt chó mua dê, / Vui cùng hạc nội ham chi gà lồng. Chơi chó, chó liếm mặt, / Chơi gà, gà mổ mắt. Chớp đông nhay-nháy, / Gà gáy thì mưa. Chú vịt chú gà,/ Nhắc võng ông bà,/ Trèo lên núi chiều,/ Giặc thấy đã nhiều, / Chạy như con cút. Chuồng phân nhà, chẳng để gà người bới. Chữ viết như gà bới. Có chân mà chẳng có tay, / Có hai con mắt ăn mày dương gian (Đây là câu đố có nghĩa là “con gà”). Có duyên lấy được chồng già, / Ăn xôi bỏ cháy, ăn gà bỏ xương. Con cà con kê (cà và kê là gà). Con cóc nhảy xa, / Con gà ú u. Con công ăn lẫn với gà,/ Rồng kia rắn nọ coi đà sao nên! Con chim trên núi, con gà dưới suối, / Nó gáy giọng chầu đôi chầu ba. Con gà tốt mã về lông,/ Răng đen về thuốc, rượu nồng về men. Con gà con vịt cũng không,/ Bóng tre có mát, ngoài đồng không ai. Con gà cục tác lá chanh, / Con lợn ủn ỉn: “mua hành cho tôi.” Con cuốc kêu réo trên ngàn, / Gà rừng táo tác gọi con tha mồi. Con tông gà nòi (tông nghĩa là dòng họ). Cõng rắn cắn gà nhà. Cỗ xôi, con gà. Cơm gà cá gỏi.

  ch tháng ba, gà tháng tám. / Em về thưa mẹ cùng cha, / Bắt lợn đi cưới bắt gà đi cheo (cheo nghĩa là lễ nộp tiền cho làng về việc cưới xin).

  G

  à ăn hơn công ăn. Gà chê thóc chẳng bới,/ người mới chê tiền. Gà cỏ quay mỏ về rừng. Gà con đuổi bắt diều hâu,/ Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ nông . Gà con ta để ta nuôi, / Đến mai ta gả con chó cụt đuôi cho mày. Gà cùng chuồng đá lẫn nhau. Gà cựa dài thì thịt rắn, / Gà cựa ngắn thì thịt mềm. Gà đẻ, gà lại cục tác. Gà đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua, / Gà trắng chân chì, mua chi giống ấy. Gà gáy canh một hỏa tai, canh hai đạo tặc. Gà ghét nhau tiếng gáy. Gà khôn gà chẳng đá lang, / Gái khôn gái chẳng bỏ làng gái đi. Gà mái gáy gở (dở, xấu). Gà mọc lông măng. Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, / Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân. Gà người gáy, gà ta sáng. Gà nhà lại bới bếp nhà. Gà què ăn quẩn cối xay. Gà què bị chó đuổi. Gà Tò, lợn Tó, vó Vạn Đồn. Gà trống (sống) còn giò. Gà trống nuôi con. Gà tức nhau tiếng gáy. Gà về bới nát cỏ sân, / Mèo buồn lại chạy kiếm ăn ngõ ngoài. Gái một con, gà non một lứa. Giả ơn cái cối cái chày, / Nửa đêm gà gáy có mày có tao. Giả ơn cái cọc bờ ao, / Nửa đêm gà gáy có tao có mày.

  Giặc sợ, giặc chạy về nhà, / Trở ra gọi mẹ mổ gà khao quân.  Gió đưa cành trúc la đà,/ Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương. Giun dế ăn gà,/ Cá rô cưỡi ngựa. Gươm gẩy gà xác.

  Hễ bảo quét sân, đánh chết ba gà, / Bảo đi quét nhà đánh chết ba chó. Hoài thóc ta cho gà người bới.

  Kể gà, kể dê, kể ngỗng. Kể lể con cà con kê (gà). Khách đến nhà, chẳng gà thì gỏi. Khôn-ngoan đá đáp người ngoài, / Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.     Không tre mà có măng mọc, / Không trâu cày mà có tiếng hò reo. / Không chó có tiếng cắn theo, / Không gà có tiếng ra chiều gọi con (Đây là câu đố có nghĩa là “cái áo”). 

  Lao xao gà gáy rạng ngày, / Vai vác cái cày, tay dắt con trâu.  Lờ ngờ như gà mang hòm. 

  Mã đề dương cước anh hùng tận, / Thân Dậu liên lai kiến thái bình. Máu gà thì tẩm xương gà, / Máu gà đem tẩm xương ta sao đành! Măng non nấu với gà đồng, / Chơi nhau một trận xem chồng về ai. Mặt tái như gà bị cắt tiết. Mâm xôi nuốt trẻ lên mười, / Con gà, be (chai) rượu nuốt người lao đao. Mẹ gà con vịt.  Mẹ gà con vịt chít chiu, / Mấy đời dì ghẻ thương yêu con chồng. Mẹ gà đi chợ, / Con ở lại nhà,/ Vịt lén tới nhà,/ Cắp gà con chạy,/ Gà về thấy vậy,/ Đuổi vịt khắp nơi,/ Mổ đánh tơi-bời,/ Vịt nhoi xuống nước. Mình rằng: “Mình muốn lấy ta,”/ Ta  đi xuống chợ mua gà xem chân. Mong chồng, chồng chẳng xuống cho, / Đến cơn chồng xuống, gà o o gáy dồn,/ Cha mẹ con gà kia sao mày gáy dồn, / Mày làm cho ta mất vía kinh-hồn về nỗi chồng con.  Một thương tóc bỏ đua gà, / Hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa. Mùa hè đang nắng, cỏ gà trắng thời mưa. Muối kia đổ ruột con gà, Mẹ mình không xót bằng ta xót mình. Mười ba trăng lặn gà kêu,/ Mười bốn trăng lặn, gà đều gáy tan. Mướp non nấu với gà đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ca Dao, Tục Ngữ Về Gà
 • Top 5 Câu Truyện Cười Dân Gian Châm Biếm Hay Nhất
 • Chinh Phục Nhà Tuyển Dụng: Trả Lời Cho Câu Hỏi “câu Châm Ngôn Yêu Thích Của Bạn Là Gì?”|Kênh Du Lịch Locobee
 • Những Câu Nói Hay Về Võ Thuật
 • Những Câu Châm Ngôn Của Người Nhật Khiến Thay Đổi Cách Nhìn Về Cuộc Sống
 • Những Câu Nói Hay Liên Quan Về Loài Hoa Hướng Dương

  --- Bài mới hơn ---

 • #100 Stt Về Thanh Hóa Hay, Ý Nghĩa
 • Những Câu Nói Hay Về Sách Và Văn Hóa Đọc
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Trên Facebook Phần 4
 • Những Câu Nói Hay Của Steve Jobs Động Lực Để Bạn Thành Công
 • Tổng Hợp Những Câu Nói Bất Hủ Của Steve Jobs Bằng Tiếng Anh
 • Lời nói động viên cuộc sống của hoa hướng dương

  Hoa hướng dương không chỉ mang lại vẻ đẹp thị giác mà nó còn mang lại vẻ đẹp tâm hồn. Nếu một ngày bạn cảm thấy cuộc sống trở nên tiêu cực, nhàm chán và muốn vứt bỏ mọi thứ thì hãy nhìn về những bông hoa mặt trời rực rỡ. Đó chính là nguồn động lực giúp bạn vượt qua tất cả, tập trung tinh thần và rũ bỏ mọi phiền não. Thông điệp hướng dương mang ý nghĩa tích cực được nhiều người tìm hiểu và yêu thích.

  Hoa hướng dương mặt trời tỏa nắng

  Đây là một số lời động viên hay của hướng dương được nhắc đến nhiều nhất.

  – Hãy sống như đóa hướng dương tỏa ngát hương cho đời, hết mình sống với khát khao để hiến dâng những điều tốt đẹp cho cuộc đời.

  Bó hoa hướng dương tặng bạn

  – Mỗi khi thất bại tôi đều ngắm hoa hướng dương và tự nhủ tôi cũng là một đóa hướng dương mạnh mẽ, ngoan cường và lúc tôi biết mình cần làm gì và cần tin tưởng vào điều gì.

  – Hãy luôn nhìn vào những điểm tích cực của cuộc sống, giống như hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời chứ không phải những đám mây đen.

  Châm ngôn trong tình yêu của hoa hướng dương

  Không chỉ mang ý nghĩa động viên mọi người luôn hướng về phía trước mà hoa hướng dương còn mang thông điệp tình yêu. Hoa hướng dương trong tình yêu dù là mối tình đơn phương, thầm lặng hay mãnh liệt, hy vọng thì mục đích cuối cùng vẫn là hướng về sự thủy chung.

  Bó hướng dương niềm vui cho em

  Một số câu châm ngôn tình yêu của hướng dương mà khi chúng ta muốn giải bày cảm xúc hay bày tỏ nỗi lòng thì thích hợp dùng đến.

  – Hãy mang trong tim một tình yêu cháy bỏng, yêu chân thành như những đóa hướng dương.

  – Nếu anh ấy làm mặt trời, tôi nguyện làm hoa hướng dương, luôn hướng về nơi anh ấy xuất hiện. Nếu anh ấy biến thành mưa, tôi bằng lòng làm gió mang những giọt buồn của anh đi xa.

  Bó hoa mặt trời lãng mạn

  – Anh biết ý nghĩa của hoa hướng dương không? Tựa như tình yêu đơn phương, là bản thân luôn hướng về ai đó không thuộc về mình.

  – Tự nghĩ bản thân mình giống như loài hoa hướng dương này vậy. Luôn hướng về mặt trời nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ có được mặt trời.

  5 STT về hoa hướng dương đăng Facebook

  Hiện nay, giới trẻ thường chọn hướng dương làm loài hoa yêu thích thể hiện sức sống thanh xuân mãnh liệt, rực rỡ và tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Nhờ đó mà mỗi khi lướt facebook chúng ta thường thấy những dòng trạng thái xuất hiện hoa hướng dương tựa như một lời tâm tình, một lời chúc may mắn đối với cuộc sống.

  Bó hướng dương tình yêu đong đầy

  5 STT facebook về hoa hướng dương được nhiều bạn trẻ hay dùng nhất.

  – Hoa hướng dương luôn vươn mình theo hướng mặt trời có lẽ chính vì thế mà hoa hướng dương luôn mang màu vàng ấm áp thắp sáng những nơi tối tăm cho cuộc sống thêm tươi mới và đầy sức sống.

  – Hoa Hướng Dương mang sức sống mãnh liệt, luôn luôn vươn lên mạnh mẽ và niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Và em cũng thế, em như bông hoa Hướng Dương tưởng như mềm yếu nhưng sức sống trong em luôn là bất diệt. Câu nói ý nghĩa về hoa hướng dương này chính là phương châm sống của nhiều người.

  Hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời

  – Thế giới thật nhỏ, xoay người lại cũng không biết gặp phải ai. Thế giới thật lớn, xoay người đi cũng không biết ai sẽ biến mất. Vì vậy, hãy cứ sống như những đóa hoa hướng dương để không phải nuối tiếc vì điều gì.

  – Hoa hướng dương rất quật cường, một mực chạy về hướng mặt trời không buông, mặc kệ bản thân bị đốt nóng đến bỏng rát.

  Cực chất với stt hoa hướng dương bằng tiếng anh

  Ngoài những câu nói trên thì hoa hướng dương còn có những châm ngôn hay bằng tiếng anh. Điểm qua một số status hướng dương bằng tiếng anh cực chất mà có thể bạn sẽ biết đến.

  – A sunflowers field is like a sky with a thousand suns . _ Corina Abdulahm Negura

  ( Một cánh đồng hoa hướng dương giống như một bầu trời với một ngàn mặt trời)

  – Keep your face to the sunshine and you cannot see the shadows. It’s what the sunflowers do. _Helen Keller

  ( Giữ khuôn mặt bạn với ánh nắng mặt trời và bạn không thể nhìn thấy bóng tối. Đó là những gì hoa hướng dương đang làm)

  Hoa mặt trời của em

  – Always look at the brighter side of life, just like the sunflower which looks upon the sun, not the dark clouds.

  ( Luôn luôn nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống, giống như hoa hướng dương nhìn lên mặt trời, không phải những đám mây đen)

  – I want to be like a sunflower, so that even on the darkest day I will stand tall and find the sunlight.

  ( Tôi muốn giống như một bông hoa hướng dương, để ngay cả trong những ngày đen tối nhất, tôi sẽ đứng ở nơi cao và tìm thấy ánh sáng mặt trời)

  Thơ ca về hoa hướng dương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cho Thuê Văn Phòng Quận Phú Nhuận Hoa Sứ Office
 • Xem Bài Thơ Top 15 Bài Thơ Hay Về Hoa Quỳnh, Đọc Bài Thơ Top 15 Bài Thơ Hay Về Hoa Quỳnh Chi Tiết
 • Lịch Bắn Pháo Hoa Tết Dương Lịch 2022 Trên Khắp Cả Nước
 • Chọn Lọc Những Câu Nói Hay Về Nụ Cười Mang Ý Nghĩa Sâu Sắc Nhất
 • Bật Mí Những Thú Vị Về Hoa Lavender Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100