Top 12 # Xem Nhiều Nhất Những Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Ý Nghĩa Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Altimofoundation.com

Những Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Có Ý Nghĩa Sâu Sắc

Mỗi câu danh ngôn tiếng Anh đều mang ý nghĩa khác nhau. Mỗi câu danh ngôn có thể là bài học giúp ích cho cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Đôi khi trong lúc mệt mỏi hay khó khăn, một câu danh ngôn tiếng Anh hay nào đó sẽ tạo động lực cho các bạn cố gắng và phấn đấu hơn nữa.

Những câu danh ngôn tiếng Anh có ý nghĩa sâu sắc

Những câu danh ngôn tiếng Anh về cuộc sống có rất nhiều. Các bạn có thể tham khảo những mẫu câu danh ngôn hay mà chúng tôi giới thiệu dưới đây xem nhé, biết đâu sẽ giúp ích cho các bạn trong lúc này đó.

– Life is like a camera. You focus on what’s important, capture the good time, develop from the negative and if things don’t work out, take another shot.

Cuộc đời như một chiếc camera. Bạn lấy nét vào thứ quan trọng, ghi lại khoảng khắc đẹp, rửa ảnh từ âm bản và nếu mọi thứ không hoàn hảo, chụp một tấm mới.

– If you want something you never had, you have to do something you’ve never done.

Nếu muốn đạt được thứ bạn chưa từng có, hãy làm điều bạn chưa từng làm.

– One of the most courageous decisions you’ll ever make is to finally let go of what is hurting your heart and soul.

Một trong những quyết định dũng cảm nhất trong cuộc đời là cho qua những thứ làm tổn thương trái tim, tâm hồn của bạn.

– You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

Bạn không thể bắt đầu một chương mới của cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ.

– I am thankful for all those difficult people in my life. They have shown me exactly who I do not want to be.

Tôi biết ơn những người khắc nghiệt từng xuất hiện trong cuộc đời. Họ cho tôi biết chính xác rằng mình không muốn trở thành ai.

– Everyday is a chance to change your life.

Mỗi ngày là một cơ hội thay đổi cuộc đời của bạn.

– Beautiful thing don’t ask for attention.

Những thứ xinh đẹp không cần phải cố gắng gây chú ý.

– This world is a jungle. You either fight or run forever.

Thế giới này chính là một khu rừng nhiệt đới. Bạn có thể chiến đấu hoặc chạy trốn suốt đời.

– Travel. As much as you can. As far as you can. As long as you can. Life’s not meant to be lived in one place.

Hãy dịch chuyển nhiều nhất có thể, xa nhất có thể và lâu nhất có thể. Cuộc sống đâu có nghĩa là chỉ ở một nơi.

– In life, you’re going to be left out, talked about, lied to, and used, but you have to decide who’s worth your tears and who’s not.

Trong cuộc đời, bạn sẽ bị bỏ rơi, bị bàn tán, bị lừa dối, bị lợi dụng, nhưng bạn phải quyết định ai là đáng và không đáng để bạn rơi nước mắt.

– If only our eyes saw souls instead of bodies how very different our ideals of beauty would be.

Giá mà đôi mắt của chúng ta có thể nhìn thấy tâm hồn thay cho vẻ ngoài, tiêu chuẩn vẻ đẹp sẽ khác đi như thế nào.

Những câu danh ngôn tiếng Anh về du lịch, cuộc sống, về thái độ sống hay về lối sống có rất nhiều… Các bạn có thể tham khảo thêm các câu danh ngôn tiếng Anh khác trên trang để có thêm từ vựng và tài liệu khi học tiếng Anh nhé.

Tổng Hợp Những Câu Danh Ngôn Ý Nghĩa Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

Tổng hợp tuyển chọn những câu danh ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống hàng ngày rất ý nghĩa cho mọi người. Danh ngôn tiếng Anh, những câu nói hay của những người nổi tiếng về tình yêu, thời gian, cuộc sống, động viên tinh thần, giúp bạn sống có ý nghĩa hơn.

Sometimes I want to shout to the whole world how lucky I am to have you as my friend but sometimes I want to hush, afraid that somebody might take you away from me.

Đôi khi tôi muốn hét to với cả thế giới rằng tôi mới may mắn làm sao khi tôi có bạn là bạn của tôi, nhưng đôi khi tôi muốn im lặng, sợ rằng ai đó sẽ “cướp” bạn đi mất. Vô Danh

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So that I’ll never have to live without you. Nếu bạn sống đến một trăm tuổi, tôi muốn sống đến một trăm tuổi từ đi một ngày để tôi sẽ không bao giờ phải sống thiếu vắng bạn. Winnie the Pooh

The world is full of abundance and opportunity, but far too many people come to the fountain of like with a sieve instead of a tank car… a teaspoon instead of a steam shovel. They expect little and as a result they get little. Thế giới đầy rẫy sự dư dả và cơ hội, nhưng có quá nhiều người đến với suối nguồn của cuộc sống mà chỉ mang theo một chiếc rây thay vì một chiếc xe bồn… một thìa uống trà thay vì một chiếc máy xúc. Họ mong đợi ít và kết quả là họ nhận được ít. Ben Sweetland

I have learned more from my failures than from my success. Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại của tôi hơn là từ thành công của tôi. H Davy

What you get by achieving your goals, is not as important as, what you become by achieving your goals. Điều bạn gặt hái được bằng việc đạt được mục tiêu không quan trọng bằng con người bạn trở thành khi đạt được mục tiêu. Zig Ziglar

Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born. Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa thể được sinh ra cho đến khi họ tới, và chỉ bằng những cuộc gặp gỡ này mà một thế giới mới đã được sinh ra. Anais Nin

There are no real successes without rejection. The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome. Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả của mình. Anthony Robbins

There are two kinds of people in this world: those who are looking for a reason and those who are finding success. Those who are looking for a reason always seeking the reasons why the work is not finished. And people who find success are always looking for reasons why the work can be completed. Có hai loại người trên thế giới này, đó là những người tìm kiếm nguyên nhân và những người đi tìm thành công. Loại người tìm kiếm nguyên nhân luôn luôn cố tìm cho ra những nguyên nhân tại sao công việc không được hoàn thành. Còn những người đi tìm thành công luôn luôn tìm hiểu những lý do tại sao công việc có thể hoàn thành. Alan Cohen

Many people dream of success. Success can only be achieved through repeated failure and introspection. In fact, success represents the 1% of your work that results from 99% that is called failure. Nhiều người ước mơ được thành công. Thành công chỉ có thể đạt được qua thất bại và sự nội quan liên tục. Thật ra, thành công thể hiện 1% công việc ta làm – kết quả có được từ 99% cái gọi là thất bại. Soichiro Honda

Friends are like stars, they always seem to shine when the night is at its darkest. Bạn hữu giống như những vì sao, luôn luôn chiếu sáng vào những đêm tối trời nhất. Meredith Shea Tổng hợp những câu danh ngôn ý nghĩa bằng tiếng anh hay nhất -2 It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong; but it is a better thing to be loved of many friends. Giàu có là một điều tốt, khỏe mạnh cũng là một điều tốt; nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương. Euripides

Scatter seeds of kindness everywhere you go; Scatter bits of courtesy. Watch them grow and grow. Gather buds of friendship. Keep them till full – blown; You will find more happiness. Than you ever known. Gieo hạt tử tế mỗi nơi bạn qua; Gieo chút lịch thiệp. Xem chúng lan tỏa. Gom nụ tình bạn. Giúp chúng nở hoa; Niềm vui, niềm vui. Sẽ kéo đến nhà. Amy R ARaabe

When a winner makes a mistake, he says, “I was wrong”. When a loser makes a mistake, he say, “It wasn’t my fault”. Một người thắng cuộc khi phạm lỗi nói: “Tôi đã sai”. Còn một người thua cuộc khi phạm sai lầm nói: “Đó không phải là lỗi của tôi” Anonymous

In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance. Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ. H. Jackson Brown

My father always used to say that when you die, if you’ve got five real friends, you’ve had a great life. Cha tôi thường bảo rằng nếu khi con qua đời, con có được năm người bạn thật sự thì con đã có một cuộc đời tuyệt vời. Lee Lacocca

People who fail to succeed usually get stopped by frustration. All succesful people learn that success is buried on the other side of frustration. Unfortunately, some people don’t get to the other side. Những người không đạt được thành công thường bị tâm trạng thất vọng chặn lại. Tất cả những người thành công đều biết rằng thành công được che giấu ở mặt bên kia của sự thất vọng. Thật không may, một số người không đến được mặt bên đó. Anthony Robbins

When I was a young man I observed 9 out of 10 things I did were failures. I didn’t want to be a failure so I did 10 times more work. Khi tôi còn trẻ, tôi chú ý thấy 9 trong 10 việc tôi làm là thất bại. Tôi không muốn bị thất bại nên tôi đã làm việc nhiều hơn gấp 10 lần. George Bernard Shaw

I do the very best I know how the very best I can and I mean to keep on doing so until the end If the end brings me out all right what is said against me will not amount to anything. If the end brings me out all wrong ten angels swearing I was right would make no difference. Tôi làm hết mức trong khả năng của mình. Hết sức lực của tôi Và tôi nhất định làm việc đó đến cùng Nếu kết quả chứng minh là tôi đúng Những lời nói chống lại tôi sẽ không có nghĩa lý gì Nếu kết quả chứng minh là tôi sai Mười thiên thần có thề rằng tôi đúng thì cũng chẳng có gì khác. Abraham Lincoln

The person interested in success has to learn to view failure as a healthy, inevitable part of the process of getting to the top. Người quan tâm đến thành công phải học cách xem thất bại như là một phần lành mạnh, không thể tránh khỏi của quá trình lên đến vị trí cao nhất. Dr Diane Bauer

Friendship is like a garden. It is beautiful when it is watered and tended to with love and care of prayers, hugs, tears and cheers, but it will be withered up, dry up and die if left untouched. Tình bạn giống như một khu vườn, chỉ đẹp khi được tưới nước và chăm sóc bằng tình yêu thương và sự quan tâm của những lời cầu nguyện, những cái ôm, những giọt nước mắt và niềm vui, nhưng nó sẽ héo úa, khô cằn và chết nếu không được ngó ngàng đến. Stacy and Liz Tổng hợp những câu danh ngôn ý nghĩa bằng tiếng anh hay nhất -3 If you have made mistakes, even serious ones, there is always another chance for you. What we call failure is not the falling down, but the staying down. Nếu bạn đã phạm sai lầm, ngay cả những sai lầm nghiêm trọng, luôn luôn có một cơ hội khác dành cho bạn. Những gì chúng ta gọi là thất bại không phải tình trạng vấp ngã mà là trạng thái đứng yên tại chỗ. Mary Crowley

In loneliness, in sickness, in confusion – the mere knowledge makes it possible to endure, even if the friend is powerless to help. It is enough that they exist. Friendship is not diminished by distance or time, by imprison or war, by suffering or silence. It is these things that it roots deeply. It is from these things that it flowers. Trong nỗi cô đơn, ốm đau hay lầm lẫn, chỉ cần được bạn biết đến cũng khiến ta có khả năng chịu đựng ngay cả khi bạn không giúp được ta. Chỉ cần có sự tồn tại của bạn bè là đủ. Tình bạn không hề bị suy giảm bởi khoảng cách hay thời gian, Bở tù đày hay chiến tranh, bởi sự đau đớn hay im lặng. Chính trong những thử thách này mà tình bạn bám rễ sâu. Chính trong những nghịch cảnh này mà tình bạn nở hoa. Pam Brown

Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are too coward to take the consequences. Thành công luôn luôn đến với những người dám hành động và ít khi đến gần những người quá nhát gan không dám đón nhận hậu quả. Jawaharlal Nehru

Shy person scares before the danger comes, coward person scares at the time the danger comes, brave person scares when the danger is over. Người nhút nhát khiếp sợ trước khi nguy hiểm đến, kẻ hèn nhát khiếp sợ tại thời điểm nguy hiểm xảy ra, người dũng cảm khiếp sợ khi nguy hiểm đã qua. Jean Paul Ritcher

The clock of granite which was an obstacle in the pathway of the weak became a stepping stone in the pathway of the strong. Khối đá hoa cương vốn là vật cản trên đường đi của kẻ yếu lại trở thành tảng đá lót chân trên bước đường của kẻ mạnh. Thomas Carlyle

When friendship is once rooted fast, it is a plant no storm can blast. Một khi tình bạn đã nhanh chóng bén rễ thì không một cơn bão nào có thể bứng nó lên nổi. Anonymous

True friends are like diamonds, real and rare; false friends are like leaves, scattered everywhere. Tình bạn thật sự giống như kim cương, thuần khiết và quý hiếm; những người bạn giả dối giống như lá cây, vương vãi khắp nơi.

If ever there is tomorrow when we’re not together. There is something you must always remember. You care braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. But the most important thing is, even if we’re apart. I’ll always be with you. Nếu sẽ có ngày mai khi chúng ta không còn ở bên nhau, có một điều bạn phải luôn ghi nhớ. Bạn can đảm hơn bạn tưởng, mạnh mẽ hơn bạn thể hiện và thông minh hơn bạn nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là ngay cả khi chúng ta cách xa, tôi sẽ luôn ở bên bạn.

No – one gets an iron – clad guarantee of success. Certainly, factors like opportunity, luck and timing are important. But the backbone of success is usually found in old – fashioned, basic concepts like hard work, determination, good planning and perseverance. Không ai có được bảo đảm chắc chắn thành công. Chắc chắn những yếu tố như cơ hội, sự may mắn và thời điểm là quan trọng. Nhưng xương sống của thành công thường được tìm thấy trong các khái niệm cơ bản, cổ hủ như làm việc chăm chỉ, quyết tâm, lên kế hoạch cẩn thận và kiên trì. Mia Hamm

You lifted me up when I could not lift up myself, you made me smile when I forgot how to, you were there for me in my times of need and you were there for me when I needed nothing at all. Bạn nâng tôi lên khi tôi không thể gượng dậy, bạn khiến tôi mỉm cười khi tôi quên cách mỉm cười, bạn luôn có mặt khi tôi cần và cả khi tôi không cần gì cả. Rebecca Carbon Tổng hợp những câu danh ngôn ý nghĩa bằng tiếng anh hay nhất -4 We are all travelers in the wilderness of the world, and the best we can find in our travels is an honest friend. Chúng ta đều là những kẻ lữ hành trong thế giới hoang vu, và điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm được trong hành trình của mình là một người bạn chân chính. Robert L. Stevenson

Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream. Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước. J Rohn

The rain may be falling hard outside But your smile makes it alright I’m so glad that you’re my friend I know our friendship will never end. Dù ngoài trời mưa đang rất to Bạn mỉm cười, thế là mưa hóa nhỏ Mình vui lắm khi mình có bạn Tình bạn chúng ta sẽ mãi vững bền. Robert Alan

The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it. Mối nguy lớn nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là cái đích chúng ta nhắm tới quá cao và chúng ta không đạt tới, mà là cái đích chúng ta nhắm tới quá thấp và chúng ta đạt được nó. Michelangelo

Những Câu Danh Ngôn Tình Yêu Bằng Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa Nhất

Những câu danh ngôn tình yêu bằng tiếng anh hay và ý nghĩa nhất – mình sưu tầm từ internet các bạn tham khảo nha, nếu bạn có danh ngôn nào khác xin để lại comment.

Hate has a reason for everithing bot love is unreasonable. Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.

I looked at your fare… my heart jumped all over the place. Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.

In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love. Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.

Believe in the sprit of love… it can heal all things. Tìn vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ.

Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile anf have patience. Đừng từ bỏ yêu thương cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it. Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

How can you love another if you don’t love yourself? Làm sao có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính mình.

When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you’re apart. Anh when you love someone and you’ve done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.

– Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine. – Em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời anh chứ? – Không, em sẽ yêu anh đến trọn cuộc đời em

Love is not getting, but giving. Tình yêu không phải là nhận về mà là cho đi

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much. Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

Bạn đang xem Những câu danh ngôn tình yêu bằng tiếng anh hay và ý nghĩa

I would rather have had one breath of her hair, one kiss from her mouth, one touch of her hand than eternity without it. One! – Tôi thà được một lần cảm nhận mùi thơm từ mái tóc nàng, một lần được hôn đôi môi nàng, một lần được siết nhẹ đôi tay nàng còn hơn là sống bất tử mà không bao giờ có điều đó. Chỉ một lần thôi!

I love you without knowing how, why, or even from where… – Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu…

Just because someone doesn’t love you the way you want them to,doesn’t mean they don’t love you with all they have. – Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ.

Don’t cry because it is over, smile because it happened. – Hãy đừng khóc khi một điều gì đó kết thúc, hãy mỉm cười vì điều đó đã đến với bạn.

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you -Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên em

I guarantee it won’t be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is gong to want to leave. But I also guarantee that if I don’t ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in my heart, you are the only one for me.

– Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mình một trong hai chúng ta muốn rời bỏ. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em thì trong suốt quãng đời còn lại của mình, anh sẽ phải hối tiếc bởi vì anh biết rằng trong trái tim anh chỉ duy nhất có em thôi.

In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love. -Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.

You may only be one person to the world but you may be the world to one person. Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.

A man falls in love through his eyes, a woman through her ears. Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.

One can not love and be wise. Người ta không thể sáng suốt khi đang yêu.

In this life we can no do great things. We can only do small things with great love. Trong cuộc đời này nếu không thể thực hiện những điều lớn lao thì chúng ta vẫn có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn .

If water were kisses, I’d send you the sea If leaves were hugs, I’d send you a tree If nite was love ,I’d send you the stars But I can’t send u my heart cause that where you are -Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây. . . Nếu đêm dài là tình yêu , anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh. Nhưng trái tim anh ko thể dành tặng em vì nơi đó đã thuộc về em

Love means you never have to say you’re sorry Tình yêu có nghĩa là bạn không bao giờ phải nói rất tiếc

Danh Ngôn Tiếng Anh Về Thầy Cô Ý Nghĩa Nhất

Danh ngôn tiếng Anh về thầy cô ý nghĩa nhất sẽ là những nội dung mới cho các bạn học từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh có được tài liệu học tập tốt. Khi các bạn học danh ngôn tiếng Anh về thầy cô hay bất cứ những danh ngôn tiếng Anh nào khác các bạn cần chú ý tới cách sử dụng từ vựng cũng như ngữ pháp để có thể học tiếng Anh qua danh ngôn thành ngữ hiệu quả.

Danh ngôn tiếng Anh về thầy cô ý nghĩa nhất

Những câu danh ngôn tiếng Anh về thầy cô hay và ý nghĩa nhất các bạn chỉ nên tham khảo và hãy học cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp. Những câu nói hay này chỉ nên áp dụng một mức độ vừa phải để không làm bài viết và bài nói tiếng Anh của mình trở nên thiếu tự nhiên.

– The best teachers teach from the heart, not from the book

Người thầy tuyệt vời là người giảng dạy từ trái tim không phải từ sách vở.

– When you teach your son, you teach your son’s son.

Khi bạn dạy con bạn chính là lúc bạn dạy cả cháu bạn nữa.

– Teachers, I believe, are the most responsible and important members of society because their professional efforts affect the fate of the earth.

Tôi tin rằng, giáo viên là bộ phận quan trọng nhất kiến tạo cuộc sống và có trách nhiệm cao cả nhất của toàn xã hội bởi vì nỗ lực của họ ảnh hưởng đến vận mệnh của cả nhân loại.

– In teaching you can not see the fruit of a day’s Hard work. It is invisible and you can get it after twenty years…

Trong dạy học bạn không thể nhìn thấy ngày thành công của bạn nở hoa, việc đó là vô hình, và bạn chỉ có thể cảm thấy nó sau 20 năm…

– The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner.

Người thầy giáo là người rút ra nhiều nhất từ các bài học, và thực chất người thầy cũng là một người học trò.

– A gifted teacher is as rare as a gifted doctor, and makes far less money.

Một giáo viên tài năng hiếm có như một thầy thuốc xuất sắc, họ làm nhiều nhưng lại kiếm ít tiền

– A good teacher is like a candle – it consumes itself to light the way for others.

Một thầy giáo tốt giống như ngọn nến, luôn cháy hết bản thân mình để soi rọi con đường của người khác.

– I like a teacher who gives you something to take home to think about besides homework.

Tôi thích người thầy, bên cạnh bài tập về nhà, còn cho bạn đem một điều gì đó về suy nghĩ.

– A teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron.

Người thầy dạy mà không truyền cảm hứng, chính là khi ông ta nện búa vào một tấm sắt lạnh ngắt

– He who opens a school door, closes a prison.

Người mở cánh cửa của một ngôi trường, đóng lại cánh cửa của một nhà tù.

– Genius without education is like silver in the mine.

Thiên tài không có học hành, cũng giống như bạc còn trong mỏ.

– I like a teacher who gives you something to take home to think about besides homework.

Tôi thích những người thầy cho ta điều gì đó để về nhà suy ngẫm, ngoài bài tập về nhà.

– The influence of a great teacher can never be erased.

Ảnh hưởng của một người thầy vĩ đại không bao giờ có thể xóa nhòa.

Những nội dung danh ngôn tiếng Anh về thầy cô ý nghĩa sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật, các bạn hãy chú ý theo dõi để có được những kiến thức tiếng Anh cần thiết nhất cho mình nhé!