Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Danh Ngon Quan Ly Giao Duc Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Altimofoundation.com

45 Câu Danh Ngôn Về Giao Tiếp Quan Hệ Của Người Xưa

Danh Ngôn Về Ghen Tị

100+ Danh Ngôn Hán Việt Về Tình Yêu, Tình Bạn, Cuộc Sống

Danh Ngôn Hay Nhất Của John Adams

20 Câu Nói Nổi Tiếng Của Steve Jobs

Những Câu Danh Ngôn Khổng Tử Hay Nhất Nên Đọc 1 Lần Trong Đời

DANH NGÔN VỀ GIAO TIẾP, QUAN HỆ

1. Khi nhàn cư phải khiêm cung, khi làm việc phải nghiêm trang thận trọng, giao thiệp với người phải trung thực.

居處恭, 執事敬, 與人忠。

Cư xử cung, chấp sự kính, dữ nhân trung.

-Khổng Tử-

2. Đem lòng yêu vợ con ra yêu cha mẹ thời là hiếu; đem lòng giữ nhà ra giữ nước thời là trung; đem lòng trách người ra trách mình thời ít lỗi; đem lòng dong mình ra dong người thời trọn nghĩa.

-Cảnh Hành Lục-

3. Ở phải chọn láng giềng, chơi phải chọn bạn.

-Tuân Tử-

4. Trong gia đình mà người trung (*) chẳng dạy dỗ kẻ bất trung, người tài chẳng trông nom kẻ bất tài, thì kẻ hay, người dở cũng chả khác nhau mấy.

(*) Trung : Đứng đắn, công minh, người hay và giỏi.

-Mạnh Tử-

5. Lấy trung hiếu để lại cho con cháu thì con cháu hưng thịnh; lấy trí thuật để lại cho con cháu thì con cháu suy vong; lấy sự khiêm nhượng để giao tiếp với người thì mạnh; lấy điều thiện để giữ mình thì lành.

以忠孝遺子孫者昌,以智術遺子孫者亡。以謙接物者強,以善自衛者良。

Dĩ trung hiếu di tử tôn giả xương, dĩ trí thuật di tử tôn giả vong. Dĩ khiêm tiếp vật giả cường, dĩ thiện tự vệ giả lương.

-Cảnh Hành Lục-

6. Cái tay giận dỗi không đánh nổi cái mặt tươi cười.

-Cổ Ngạn-

7. Trên mà không chính thì dưới có chính cũng thành ngụy, người lành cũng biến thành kẻ gian tà.

Kỳ vô chính, chính phục vi kỳ, thiện phục vi yêu.

-Lão Tử-

8. Quân tử không lấy sắc bên ngoài để thân cận với người. Tình sơ giao mà dùng dung mạo thì khác nào kẻ tiểu nhân khoét tường lén trộm cắp của người? Tình phải tin nhau, lời phải khéo léo.

君子不以色亲人。情疏而貌亲,在小人则穿窬之盗也与?情欲信,辞欲巧。

Quân tử bất dĩ sắc thân nhân. Tình sơ nhi mạo thân, tại tiểu nhân tắc xuyên du chi ích dã dư? Tình dục tín, từ dục xảo.

-Khổng Tử-

9. Vẻ đẹp của tình vợ chồng là kính cẩn lẫn nhau mà vẫn hòa hợp.

鸞和之美,肃肃雍雍。

Loan hòa chi mĩ, túc túc ung ung.

-Lễ Ký-

10. Khách vào chủ chả ngó ngàng, e là kẻ đó thuộc hàng ngây ngô.

客來主不顧,應恐是痴人。

Khách lai chủ bất cố, ưng khủng thị si nhân.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

11. Bạn có ích gồm ba loại: Có ba hạng bạn có ích, ba hạng bạn có hại. Bạn chính trực, bạn thành tín, bạn biết nhiều là có ích. Bạn đón ý mình, bạn khéo nịnh mình, bạn không có thực học là bạn có hại.

益者三友,损者三友.友直,友谅,友多闻,益矣。友便辟,友善柔,友便侫,损矣。

Ích giả tam hữu, tổn giả tam hữu. Hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ích hĩ. Hữu tiện tịch, hữu thiện nhu, hữu tiện vọng, tổn hĩ.

-Khổng Tử-

12. Tử Cống hỏi về cách cư xử với bạn bè. Khổng Tử đáp: (Bạn có lỗi) thì hết lòng khuyên nhủ cho khôn khéo, không được thì thôi, khỏi mang nhục.

子貢問友. 子曰: 忠告而善道之, 不可則止, 毋自辱焉。

Tử Cống vấn hữu. Tử viết: Trung cáo nhi thiện đạo chi, bất khả tắc chỉ, vô tự nhục yên.

-Luận Ngữ-

13. Chẳng lo người ta không biết mình, chỉ lo mình không biết phân biệt người hay người dở.

不患人之不已知,患不知人也。

Bất hoạn nhân chi bất kỷ tri, hoạn bất tri nhân dã.

-Khổng Tử-

14. Việc làm kín đáo thì mới nên, câu truyện tiết lộ thì hay hỏng.

-Hàn Phi Tử-

15. Chúng bạn thân li, khó mà thành công được.

衆叛親離, 難以濟矣。Chúng bạn thân li, nan dĩ tế hĩ.

-Tả truyện-

16. Cùng ở với nhau lúc có ưu hoạn thì dễ, cùng ở với nhau lúc có quyền lợi thì khó.

-Lã Đông Lai-

17. Ở nhà khách khứa chẳng mời, ra ngoài mới biết ít người mời ta.

在家不會迎賓客,出外方知少主人。

Tại gia bất hội nghinh tân khách, xuất ngoại phương tri thiểu chủ nhân.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

18. Đường xa biết sức ngựa tài, việc lâu mới thấy lòng người dở hay.

路遥知马力,事久见人心。

Lộ dao tri mã lực, sự cửu kiến nhân tâm.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

19. Chính người thân lại chẳng thân, chẳng người thân lại là thân mới kỳ.

是親不是親,非親卻是親。

Thị thân bất thị thân, phi thân khước thị thân.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

20. Giữ miệng như giữ lục bình, sảy tay rơi vỡ tan tành còn chi.

Giữ ý như giữ thành trì, để giặc vào lọt còn chi là thành.

守口如瓶,防意如城。

Thủ khẩu như bình, phòng ý như thành.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

21. Mới gặp nhau tốt dễ dàng, ở lâu chưa hẳn sẵn sàng vì nhau.

相见易得好,久住难为人。

Tương kiến dị đắc hảo, cửu trụ nan vi nhân.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

22. Hổ lạ còn hay gần gũi được, người quen chưa hẳn đã là thân.

虎生猶可近,人熟不堪親。

Hổ sinh do khả cận, nhân thục bất kham thân.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

23. Đầy trong thiên hạ người quen biết, tri kỷ cùng ta được mấy người.

相识满天下,知心能几人。

Tương thức mãn thiên hạ, tri tâm năng kỷ nhân.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

24. Người giữ lễ là người có thể xác định được thân hay sơ, giải quyết được hiềm nghi, phân biệt được đồng và dị, rõ ràng được đúng và sai.

夫禮者,所以定親疏,決嫌疑,別同異,明是非也。

Phu lễ giả, sở dĩ định t-hân sơ, quyết hiềm nghi, biệt đồng dị, minh thị phi dã.

-Lễ Ký-

25. Kẻ lấy thần thế chơi với nhau, thần thế đổ là hết bạn; kẻ lấy của cải chơi với nhau, của cải tan là mất bạn.

-Vân Trung Tử-

26. Biết con không ai bằng cha.

-Quản Tử-

27. Vẽ cọp vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng.

畫虎畫皮難畫骨,知人知面不知心。

Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

28. Nghe thấy người ta hay thì ngờ, nghe thấy người ta dở thì tin, thế là bụng đầy những gươm giáo.

-Trần Kế Nho-

29. Gặp nhau trò chuyện đôi câu, chớ nên gan ruột gót đầu phơi ra.

逢人且说三分话,未可全抛一片心。

Phùng nhân thả thuyết tam phân thoại, vị khả toàn phao nhất phiến tâm.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

30. Những người đến nói điều kia nọ, chính ấy con người thích nọ kia.

來說是非者,便是是非人。

Lai thuyết thị phi giả, tiện thị thị phi nhân.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

31. Nước xa khó chữa cháy gần, người thân xa kém hương lân gần kề.

遠水難救近火,遠親不如近鄰。

Viễn thủy nan cứu cận hỏa, viễn thân bất như cận lân.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

32. Gặp người tri kỷ ta nâng cốc, thơ chỉ bình ngâm với bạn hiền.

酒逢知己饮,诗向会人吟。

Tửu phùng tri kỷ ẩm, thi hướng hội nhân ngâm.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

33. Kết bạn chọn kẻ hơn ta, nếu như ta cũng chẳng thà bằng không.

結交須勝己,似我不如無。

Kết giao tu thắng kỷ, tự ngã bất như vô.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

34. Câu khen quá đáng của người bạn, lại hại hơn câu chê quá đáng của kẻ thù.

-Ly Mã Bão-

35. Liêm sỉ là việc lớn, tử sinh là việc nhỏ.

-Diệp Mộng Đắc-

36. Gần gũi trẻ xấu, lâu ngày tất lụy đến mình

Chịu khuất bậc lão thành, lúc cấp có thể nương tựa.

狎昵惡少,久必受其累;

屈誌老成,急則可相依。

Áp nặc ác thiểu, cửu tất thụ kỳ lụy

Khuất chí lão thành, cấp tắc khả tương y.

-Chu Tử Gia Huấn-

37. Mỗi người một dạ khác nhau, không tiền cũng cố mà cầu mua kim.

一人一般心,无钱堪买针。

Nhất nhân nhất ban tâm, vô tiền khan mãi châm.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

38. Hai người khi đã thật lòng, có tiền nên sắm vàng ròng chả sao.

两人一般心,有钱堪买金。

Lưỡng nhân nhất ban tâm, hữu tiền kham mãi kim.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

39. Nói chuyện chớ châm chọc để người ta buốt; nói đùa chớ cạnh khóe để người ta đau.

-Lục Lũng Kỳ-

40. Gặp lại nhau mà còn tốt được với nhau như ngày mới quen biết, thì tới già cũng không còn oán hận gì nữa cả.

相逢好似初相识,到老终无怨恨心。

Tương phùng hảo tự sơ tương thức, đáo lão chung vô oán hận tâm.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

41. Cá mất nước thì cá chết, nước mất cá, nước vẫn là nước.

-Vựng Uyển-

42. Nhiều người yêu thành ra phúc; nhiều người ghét thành ra họa.

-Hoài Nam Tử-

43. Gặp nhau chẳng cất chén mời, hoa đào trước động cười người về không.

相逢不飲空歸去,洞口桃花也笑人。

Tương phùng bất ẩm không quy khứ, động khẩu đào hoa dã tiếu nhơn.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

44. Phát ngôn mà không coi trọng người nghe, biết đâu chừng có kẻ gièm pha vu cáo, nên nhẫn nại suy nghĩ trước

Nhân vì việc mà tranh giành với nhau, biết đâu chừng mình đây là người không phải, nên bình tâm ngầm nghĩ ngợi.

輕聽發言,安知非人之譖訴,當忍耐三思;

因事相爭,安知非我之不是,須平心暗想。

Khinh thính phát ngôn, an tri phi nhân chi sàm tố, đương nhẫn nại tam tư

Nhân sự tương tranh, an tri phi ngã chi bất thị, tu bình tâm ám tưởng.

-Chu Tử Gia Huấn-

45. Chẳng trong cũng nước ao nhà, chẳng thân cũng khách quê ta đó mà.

美不美,鄉中水,親不親,故鄉人。

Mỹ bất mỹ, hương trung thủy, thân bất thân, cố hương nhân.

-Tăng Quảng Hiền Văn-

(Từ điển danh ngôn)

* ThS Nguyễn Ánh Ngọc – Phó Giám đốc công ty PITSCO; Tư vấn định hướng; Hotline: 0988.318.318

– Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008264769991

– Fanpage #ChuyengiaTuvanDinhhuong

– Website http://nguyenanhngoc.vn/

2. Phiến luận về Chuyên gia: http://nguyenanhngoc.vn/phien-luan-ve-chuyen-gia/bv/40

3. Phân tích câu nói của Bác Hồ: http://nguyenanhngoc.vn/phan-tich-cau-noi-cua-bac-ho/bv/41

4. Giác ngộ: http://nguyenanhngoc.vn/giac-ngo/bv/45

5. Câu tục ngữ “Giàu vì bạn, sang vì vợ” liệu có bị đọc sai phải chăng nguyên gốc của nó là “Giàu vì bản, sang vì vở”: http://nguyenanhngoc.vn/cau-tuc-ngu-giau-vi-ban-sang-vi-vo-lieu-co-bi-doc-sai-phai-chang-nguyen-goc-cua-no-la-giau-vi-ban-sang-vi-vo-/bv/50

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả !

Những Câu Nói Hay Về Giàu Nghèo: 100+ Danh Ngôn Hay

Những Câu Nói Hay Của Henry Ford: 30+ Danh Ngôn Hay

5 Danh Ngôn Để Đời Của Benjamin Franklin

Tuyển Tập Những Danh Ngôn Về Cô Đơn Hay Nhất

Tổng Hợp 50 Câu Nói Hay Của Bill Gates Ấn Tượng Nhất Tháng 2 2022

Danh Ngôn Về Chia Ly

Những Câu Danh Ngôn Về Tình Yêu Hay Nhất

Tổng Hợp Danh Ngôn Hay Về Tình Yêu Phần 1

Những Hình Ảnh Đẹp Về Tình Yêu Chung Thủy

Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Chung Thủy

500 Câu Nói Hay Về Lòng Chung Thủy Trong Tình Yêu Khiến Trái Tim Thổn Thức

2. Những câu danh ngôn nói về thời gian hay nhất

7. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật những câu danh ngôn hay và ý nghĩa về tình yêu mà mình nghe, gặp, thấy, nhận được trong cuộc sống.

8. Người hâm mộ chưa hết ngỡ ngàng về vụ ly hôn của cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo, thì lại sốc trước tin Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay sau 4 năm công khai hẹn hò.

11. Những chân lý hay, Lời Phật dạy, Những câu danh ngôn, những câu nói, câu chuyện hay trong cuộc sống chúng ta.

15. Tuyển tập các danh ngôn về pháp luật, công lý và nghề luật sư với ý nghĩa hay nhất: Nhân dân phải đấu tranh để bảo vệ pháp luật như bảo vệ chốn nương thân của mình – Hêraclit.

18. 05/11/2009 · Danh ngon thu vi ve dan ong Trong cuộc sống có 3 thứ không nên dễ d àng tin tưởng đó là lời hứa, cảm tình và lí do của đàn ông.

19. Kho tàng danh ngôn hay nhất – Những câu nói hay về Cuộc sống, Tình yêu, Tình bạn, Gia đình, Học tập, Sự nghiệp – Lời hay ý đẹp mỗi ngày cho bạn.

22. 06/02/2020 · Truyện ngôn tình “Ép Cưới Buộc Ly Hôn” kể về Dư Bội Ny ghét nhất chính là cuộc hôn nhân kết hợp vì lợi ích, muốn buộc chồng là Doãn Đường Tuyền.

25. Tổng hợp và chia sẻ những câu nói hay, câu danh ngôn hay ý nghĩa về cuộc tình, tình yêu mang đến những suy ngẫm thấm thía nhất.

26. Những câu danh ngôn ngắn gọn mà ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc sống của mỗi người.

28. Các bạn có thể yêu cầu phim mới cũng như tham gia upload links phim hay cùng chúng tôi.

31. Danh ngôn hay về Sự chia ly Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.

34. Nhắc đến các nhà thơ nữ của Việt Nam không thể không nhắc đến một nhà thơ nữ nổi tiếng bà Đoàn Thị Điểm, một trong những tác phẩm nổi tiếng của bà là bài sau phút chia ly được trích từ tác phẩm chinh phụ ngâm khúc.

35. Sách là kho báu tri thức của cả nhân loại, là kết tinh trí tuệ qua bao thế hệ con người.

38. Danh ngôn về công lý.

40. 88, Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

43. Vào những năm 1938, giáo sư Arlie Bock – chủ nhiệm khoa vệ sinh dịch tễ của ….

Tổng Hợp Danh Ngôn Về Tình Yêu

Châm Ngôn Về Tình Yêu

Xem Bài Thơ Những Câu Danh Ngôn Hay Về Tình Yêu Đôi Lứa Khiến Trái Tim Thổn Thức, Đọc Bài Thơ Những Câu Danh Ngôn Hay Về Tình Yêu Đôi Lứa Khiến Trái Tim Thổn Thức Chi Tiết

Câu Nói Hay Về Sức Khỏe Tổng Hợp Những Câu Nói Hay

Những Câu Nói Về Sức Khỏe Sẽ Làm Thay Đổi Bạn

“Ly Rượu Mừng” Chúc Xuân

Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tiếng Tiếng Nga

Thư Chúc Tết Tân Sửu 2022, Thư Chúc Tết Bằng Tiếng Anh

Top 10+ Những Lời Chúc Tết Dành Tặng Cha Mẹ Ý Nghĩa Và Hay Nhất

Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Công Ty Hay Và Ý Nghĩa Nhất

21+ Cách Hỏi Ngày Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất

Tác giả: 

Lm Tạ Duy Tuyền

Mồng Một Tết

“Ly Rượu Mừng” Chúc Xuân

Người Việt thường rất tin tưởng vào những lời cầu chúc dành cho nhau. Họ tin rằng lời chúc sẽ mang lại may mắn, sức khỏe, tiền bạc, thành công, tình yêu.  . . Trong mọi tình huống người ta luôn trao gởi lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau. Và dường như khi làm công việc gì ta cũng mong nhận được càng nhiều lời chúc phúc càng thuận lợi hơn cho công việc của mình. Đặc biệt trong những dịp lễ Tết, lời chúc còn có ý nghĩa “thiêng liêng” hơn vì có sự tin tưởng vào Thiên Chúa, vào tổ tiên ông bà sẽ phù giúp cho những lời cầu chúc thành hiện thực.

Gói gọn trong tâm tình truyền thống ấy bài ca “Ly rượu mừng” đã gởi đến những lời chúc Tết thân thương đến cho mọi người có cuộc sống ấm no hạnh phúc và đất nước hưởng thanh bình tự do. Bài hát mở đầu với lời mời nâng chén rượu để chúc mọi người ở khắp nơi, từ anh nông phu được mùa lúa thơm, người buôn bán có lợi tức, cho tới công nhân lao động thoát được cảnh nghèo khó với điệu nhạc valse nhẹ nhàng mà tươi vui. Cầu chúc cho họ dẫu cuộc đời có vất vả ngược xuôi, nhưng ngày tết hãy quên đi những lo lắng muộn phiền để cùng nâng chén rượu chúc cho người người vui.

Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi

Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi

Người thương gia lợi tức

Người công nhân ấm no

Thoát ly đời gian lao nghèo khó

Lời chúc xuân cũng được gửi tới những bà mẹ già nhớ thương con cháu, mong mỏi được gặp lại người con đi xa, sẽ có dịp gặp lại con trở về hội ngộ chan hòa niềm yêu thương :

“Kìa nơi xa xa có bà mẹ già

Từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa

Chúc bà một sớm quê hương

Bước con về hòa nỗi yêu thương.”

Cách riêng năm nay là năm dành cho các gia đình trẻ, chúng ta cũng nâng ly rượu mừng gởi đến những cặp tình nhân hoặc vợ chồng đang xây tổ ấm luôn được hạnh phúc bên nhau:

Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương

Xây tổ ấm trên cành yêu đương

Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ

Tiếng thi ca nét chấm phá tô thêm đời mới

Bạn hỡi, vang lên

Lời ước thiêng liêng

Chúc non sông hoà bình, hoà bình

Ngày máu xương thôi tuôn rơi

Ngày ấy quê hương yên vui

đợi anh về trong chén tình đầy vơi

Nhấc cao ly này….

Vâng, có lẽ lời chúc thiêng liêng nhất là lời chúc cho đất nước hòa bình, không còn chiến tranh, thịt rơi máu đổ. Chúng ta cầu mong quê hương luôn được yên vui và những người lính vẫn được về quê vui xuân với mẹ già.

  Kính thưa, ngày xuân chúng ta gởi tới nhau những cầu lời chúc tốt đẹp nhất cho mọi người, mọi nhà. Chúng ta cầu chúc cho mọi công việc được như ý. Nhất là chúng ta cầu chúc Chúa Xuân chúc lành cho mùa xuân của chúng ta được yên vui, được hạnh phúc.

Vâng lời cầu chúc của chúng ta có lẽ sẽ không thành toàn nếu không có sự chúc phúc của Thiên Chúa, vì Ngài là nguồn gốc mọi phúc lành Thiên Chúa ban. Ngài là Đấng làm cho đất trời thay đổi theo bốn mùa: Xuân – Hạ – Thu – Đông. Và chỉ có Ngài mới làm cho ước mơ đêm xuân trở thành hiện thực. Vì “mưu sự tại nhân – thành sự tại thiên”. Sự toan tính là của con người, nhưng điều đó có thành hiện thực hay không lại tùy thuộc vào ơn ban của trời. Như em bé luôn tin vào cha mình có đủ khả năng để làm mọi sự nên nó phó thác cho cha mẹ.  Người kytô hữu cũng tin rằng, mọi sự đều nhờ bởi ơn Chúa, chính Chúa là Đấng ban phát mọi ơn lành, là Đấng phù trợ và bảo vệ cuộc đời chúng ta. Niềm tin này không phải là niềm tin mông lung, nhưng dựa trên chính lời hứa của Chúa Giêsu: “Các con đừng lo chi ngày mai sẽ ra sao. Hãy xem chim trời, hãy nhìn xem hoa huệ ngoài đồng, chúng không hề lo lắng ngày mai sẽ ra sao”.

Cầu chúc cho mọi nhà mọi người có Chúa Xuân mang an bình hạnh phúc đến. Cầu chúc Chúa Xuân luôn ngự trị trong tâm hồn anh chị em để rồi chúng ta cũng mang mùa Xuân đến cho muôn nơi. Kính chúc quý ông bà và anh chị em một xuân theo câu đối:

“Xuân phúc lộc bình an –  tràn muôn lối –

Gia đình sống yêu thương – vui Đinh Dậu”

Và giờ đây trong niềm vui mừng xuân mới, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng hòa lên tiếng hát chúc nhau ngày xuân qua bài hát “Ly rượu mừng”

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

« Ly Rượu Mừng » : Vẫn Bất Tử Mỗi Độ Xuân Về

Ly Rượu Mừng (Phạm Đình Chương) – Đệ Nhất Xuân Ca: “Ngày Xuân Nâng Chén Ta Chúc Nơi Nơi…”

Lời Chúc Tết Dương Lịch 2022 Của Hoà Thượng Tịnh Không

Tổng Hợp 20+ Lời Chúc Giáng Sinh Ngắn Gọn Ý Nghĩa Và Độc Đáo Nhất

Cùng Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong Linh Mục Tại Nhà Thờ Nam Hải

Danh Ngôn Về Sự Quan Tâm

19+ Lời Chúc Sinh Nhật Dành Cho Mẹ, Mẹ Chồng, Mẹ Vợ Hay Và Cảm Động Nhất

Stt Halloween Hay, Độc Đáo, Những Lời Chúc Rùng Rợn, Kinh Dị, Đáng Yêu

Những Stt Đá Đểu Độc Hay Và Chất Nhất Quả Đất Của Giới Trẻ Trên Facebook

Những Lời Chúc Valentine Ý Nghĩa Dành Cho Người Yêu Hay & Lãng Mạn

22 Lời Chúc Noel Cho Bạn Gái, Bạn Trai Hay Và Ý Nghĩa Nhất

Danh ngôn về Sự Quan tâm: Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.

Danh ngôn về Sự Quan tâm

Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.

Love is more than a noun — it is a verb; it is more than a feeling — it is caring, sharing, helping, sacrificing.

William Arthur Ward1135 người thích Thích

Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Hương vị của đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của đời là cho đi.

Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.

Three keys to more abundant living: caring about others, daring for others, sharing with others.

Chúng ta sợ hãi quan tâm quá nhiều vì sợ rằng đối phương không quan tâm một chút nào.

We are afraid to care too much, for fear that the other person does not care at all.

Bất cứ ai cũng có thể đem đến sự khác biệt cho cuộc sống của người khác bằng sự quan tâm và tình yêu thương. Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai.

The cares of today are seldom those of tomorrow.

Con người là loại sinh vật rất kỳ quặc, nếu đơn độc lẻ loi thì bất kể phải chịu ấm ức tủi cực đến đâu cũng cắn răng gồng mình cho qua. Nhưng hễ được ai tới gần quan tâm thăm hỏi thì chỉ chực rên rẩm thút thít. Khi quan tâm đến một người, con người ta dễ dàng trở nên tự ti; khi quan tâm đến một người, con người ta có thể “khẩu xà tâm Phật”; và khi quan tâm đến một người, con người ta cũng dễ dàng cam tâm chịu đau khổ chứ nhất định không chịu cúi đầu. Còn điều gì tốt đẹp hơn mà cha mẹ và con cái có thể trao cho nhau ngoài sự quan tâm tôn trọng và thấu hiểu.

What better can parents and children give to each other than respectful, understanding attention.

Người thích bạn, cần bạn của hiện tại.

Người yêu bạn, cần bạn của tương lai.

Tình yêu chân chính không phải vừa gặp đã yêu, mà là lâu ngày sinh tình.

Duyên phận chân chính, không phải sự sắp xếp của ông trời, mà là sự chủ động của bạn.

Sự quan tâm chân chính, không phải bạn cho đó là tốt thì bắt người đó thay đổi theo, mà bạn là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của người đó.

Mâu thuẫn chân chính, không phải người đó không hiểu bạn, mà là bạn không thể bao dung người đó. Tại sao tôi lại phải quan tâm về hậu thế? Hậu thế đã làm gì tôi chứ?

Why should I care about posterity? What’s posterity ever done for me?

Anh bận, quên mất em cũng cần có người ở bên. Anh bận, quên mất rằng em cũng sẽ cô đơn. Anh bận, quên mất em đang đợi điện thoại của anh. Anh bận, quên mất những lời hứa anh nói cùng em. Nhưng anh có biết không, tình yêu không phải là đợi khi nào anh có thời gian rảnh rỗi thì mới cảm thấy trân trọng. Một số người quan tâm quá nhiều. Tôi nghĩ đó gọi là tình yêu.

Some people care too much. I think it’s called love.

Trái tim của con người có thể dễ dàng tha thứ nhưng riêng với người mình yêu lại đặc biệt hà khắc. Bởi vì quan tâm nên tàn nhẫn. Đừng bao giờ trông cậy vào đám đông rằng họ sẽ quan tâm đến bạn.

Never count on the crowd to take care of you.

Một đôi giày, lúc mới mua, dính một chút bụi là ta liền cúi xuống lau sạch. Sau khi đi lâu rồi, dù bị người ta dẫm lên một cái thì ta cũng ít khi cúi xuống.

Con người đại khái cũng như vậy, cho dù là đối với sự vật hay đối với tình cảm. Lúc đầu, người ấy nhíu mày, ta cũng đau lòng; nhưng sau đó, khi người ấy rơi lệ, ta lại chẳng còn thấy lo lắng căng thẳng nữa. Một người quan tâm tới người khác, điều đó thể hiện giá trị lớn nhất của cuộc sống.

One person caring about another repsents life’s greatest value.

Chúng ta có thể không có câu trả lời người ta tìm kiếm. Nhưng điều ít nhất ta có thể làm là cho họ biết ta quan tâm tới họ.

We may not have the answer someone is looking for. But the least we can do is let them know we care.

Bạn càng quan tâm nhiều, bạn càng trở nên mạnh mẽ.

The more you care, the stronger you can be.

Nếu ta thắng, sẽ không ai quan tâm. Nếu ta thua, sẽ chẳng còn ai quan tâm.

If we win, nobody will care. If we lose, there will be nobody to care.

Bất cứ ai thật sự quan tâm tới bạn sẽ không bao giờ đặt bạn cuối cùng trong danh sách của họ. Bạn sẽ là một ưu tiên trong đời họ.

Anyone that truly cares about you will never put you last on their list. You would be a priority in their life.

Có người nói, “Chậc, tôi không thể quan tâm tới người khác. Nhiều nhất tôi chỉ có thể chăm sóc bản thân mình mà thôi”. À, thế thì bạn sẽ mãi luôn nghèo.

Somebody says, ‘Well, I can’t be concerned about other people. About the best I can do is to take care of myself’. Well, then you will always be poor.

Đời người cũng giống như chiếc lá. Mỗi năm Tết lại đến một lần. Trái Đất mỗi ngày một đông nhưng có những người thân yêu của ta không còn nữa. Những chiếc lá khô đi và rụng xuống sau một thời xanh, nhưng vòm cây vẫn giữ nguyên vẻ mát xanh vững chãi. Bởi thế hãy bình tâm sau mỗi lần mất mát. Chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy đau với khoảng trống khi chiếc lá ngay cạnh mình rơi xuống. Bởi thế, hãy quan tâm đến những người xung quanh. Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày và mọi người vẫn mặc những bộ quần áo cũ, nói những câu nói cũ, không có nghĩa là người ta không buồn hơn, không vui hơn, không tổn thương hay không trưởng thành hơn. Một trong những cách giao tiếp khiến ta được tin tưởng là nhờ cách ta quan tâm tới người khác.

One of the ways we communicate that we can be trusted is in the way we care for other people.

Chúng ta đều phải có một chủ đề, một mục tiêu, một mục đích trong đời. Nếu bạn không biết mình đang hướng đến đâu, bạn không có mục tiêu. Mục tiêu của tôi là sống theo cách sao cho khi tôi qua đời, người ta có thể nói, bà ấy đã quan tâm.

We must have a theme, a goal, a purpose in our lives. If you don’t know where you’re aiming, you don’t have a goal. My goal is to live my life in such a way that when I die, someone can say, she cared.

Nếu muốn sống tốt, cần phải học cách không quan tâm quá nhiều chuyện. Người ta khổ sở cũng chỉ vì muốn biết nhiều chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác ông trời không có tốt như vậy mà thỏa mãn ham muốn cá nhân của người ta. Người ta không quan tâm bạn biết nhiều như thế nào chừng nào nào họ còn chưa biết bạn quan tâm sâu tới đâu.

People don’t care how much you know until they know how much you care.

Hãy quan tâm đủ nhiều để tạo nên sự khác biệt. Hãy quan tâm đủ nhiều để kéo lại người khác. Hãy quan tâm đủ nhiều để thay đổi chính mình. Hãy quan tâm đủ nhiều để chiến thắng.

Care enough to make a difference. Care enough to turn somebody around. Care enough to change. Care enough to win.

Những Câu Stt Hay Nhất Về Tình Bạn Đểu Hài Hước Và Độc Nhất

Thơ Chế, Thơ Vui, Danh Ngôn Bá Đạo Học Trò Hay Nhất

Những Câu Stt Hay Về Xe Độ Độc Và Chất Cho “quái Xế” Đường…

Những Lời Chúc Ngày 8/3 Cho Cô Giáo Ý Nghĩa Nhất Tham Khảo Ngay

Những Lời Chúc Hay, Ý Nghĩa Cho Ngày 8/3

🌟 Home
🌟 Top