Đề Xuất 5/2022 # Phật Dạy Vượt Qua Thiện Ác # Top Like

Xem 6,633

Cập nhật nội dung chi tiết về Phật Dạy Vượt Qua Thiện Ác mới nhất ngày 27/05/2022 trên website Altimofoundation.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 6,633 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quan Điểm Của Nhà Phật Về Vấn Đề Thiện Ác
 • Tuyển Tập Stt Về Lời Phật Dạy Trong Cuộc Sống Để Chúng Ta Tâm An
 • Lời Phật Dạy Sâu Sắc Về Việc Chọn Bạn Trong Cuộc Sống
 • Lời Phật Dạy: Buông Bỏ Để Hạnh Phúc Hơn
 • Phật Dạy Cách Buông Bỏ Phiền Muộn
 • Phật Tử

  vẫn thường nằm lòng với câu 183 trong Kinh Pháp Cú, “Đừng làm ác, hãy làm

  thiện, giữ tâm trong sạch. Đó là lời chư Phật.” Nơi đây, hãy suy nghĩ về một câu

  hỏi xa hơn: có phải rằng Niết Bàn, cảnh giới mà Phật gọi là không tham sân si, không

  sanh diệt, không trở thành, không tạo tác… cũng là cảnh giới xa rời thiện ác?

  Từ đây, câu hỏi sẽ khảo sát trong bài này sẽ là, có phải Đức Phật cũng dạy pháp

  vượt qua thiện ác?

  Để dễ tiếp

  cận, chúng ta sẽ nêu câu hỏi cụ thể, rằng “Ai đã vượt qua cả thiện và ác?” và các

  trích dẫn nơi đây sẽ chỉ tập trung riêng vào Kinh Pháp Cú (Dhammapada).

  Đọc kỹ Kinh

  Pháp Cú, chúng ta sẽ thấy Đức Phật:

  – nói trong đoạn 39 rằng người đã buông bỏ cả thiện và ác thì không sợ hãi gì;

  – nói trong đoạn 97 rằng người đã phá hủy các nhân duyên cho mọi pháp thiện và ác là người tối thắng;

  – nói trong đoạn 126 rằng người không trụ vào tất cả pháp thiện và ác thì thành tựu Niết Bàn;

  – nói trong đoạn 267 rằng người đã ném bỏ hết mọi pháp thiện và ác thì được gọi là một vị sư;

  – và nói trong đoạn 412 rằng người vượt qua sự trói buộc của mọi pháp thiện và ác thì được Phật gọi là một vị Bà La Môn.

  Đoạn 39.

  Bản dịch HT Thích Thiện Siêu:

  39. Người tâm đã thanh tịnh, không còn các hoặc loạn, vượt trên thiện và ác, là người giác ngộ chẳng sợ hãi.

  Bản dịch Thanissaro:

  39. For a person of unsoddened mind, unassaulted awareness, abandoning merit & evil, wakeful, there is no danger no fear. (Dịch: Với người có tâm không ái dục, có tuệ không dao động, xả ly thiện và ác, tỉnh thức, sẽ không còn nguy hiểm, không còn sợ hãi.)

  Bản dịch Acharya Buddharakkhita:

  39. There is no fear for an awakened one, whose mind is not sodden (by lust) nor afflicted (by hate), and who has gone beyond both merit and demerit. (Dịch: Sẽ không còn nỗi sợ nào cho người đã tỉnh thức, người có tâm không nhiễm ái dục, không nhiễm sân hận, và người đã vượt qua cả thiện và ác.)

  Đoạn 97.

  Bản dịch HT Thích Thiện Siêu:

  97. Những vị A la hán chẳng còn phải tin ai, đã thấu hiểu đạo vô vi, dứt trừ vĩnh viễn nguyên nhân cùng quả báo ràng buộc, lòng tham dục cũng xa lìa; Thật là bậc Vô thượng sĩ.

  97. Không tin nơi người khác,

  Thông đạt lý vô sanh,

  Cắt đứt mọi hệ lụy,

  Triệt tiêu các mối manh (Bản của Ananda: who has put an end to occasion : / người đã xả ly mọi mong đợi: bậc tối thượng.)

  Bản dịch Acharya Buddharakkhita:

  97. The man who is without blind faith, who knows the Uncreated, who has severed all links, destroyed all causes (for karma, good and evil), and thrown out all desires – he, truly, is the most excellent of men. (Dịch: Người không còn niềm tin mù quáng, người biết cái Không Tạo Tác, người cắt mọi liên hệ, phá hủy mọi nhân duyên (với nghiệp là, thiện và ác), và xả ly mọi tham ái — người đó thực sự là bậc tối thượng.)

  Đoạn 126

  Bản dịch HT Thích Thiện Siêu:

  126. Con người sinh ra từ bào thai, nhưng kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên chư Thiên, còn cõi Niết bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử.

  126. Một số sanh bào thai,

  Kẻ ác đọa ngục hình,

  Người hiền lên thiên giới,

  La hán chứng vô sinh.

  Bản dịch HT Thích Minh Châu:

  Bản dịch Thanissaro:

  126. Some are born in the human womb, evildoers in hell, those on the good course go to heaven, while those without effluent: totally unbound. (Dịch: Một số sẽ sinh vào bào thai sống đời thánh hạnh, vượt qua cả thiện và ác, và đi với hiểu biết trong thế giới này — vị đó chân thực là một nhà sư.)

  Đoạn 412

  Bản dịch HT Thích Thiện Siêu:

  412. Nếu ở thế gian này không chấp trước thiện và ác, thanh tịnh không ưu lo, đó gọi là Bà la môn.

  Bản dịch HT Thích Minh Châu:

  412. Người sống ở đời này

  Không nhiễm cả thiện ác,

  Không sầu, sạch không bụi

  Ta gọi Bà-la-môn.

  Bản dịch Thanissaro:

  412. He has gone beyond attachment here, for both merit & evil – sorrowless, dustless, & pure: he’s what I call a brahman. (Dịch: Người đã vượt qua mọi dính mắc nơi đây, xả ly cả thiện ác – không buồn phiền, không vương bụi & giữ trong sạch: Ta gọi đó là một Bà La Môn.)

  Bản dịch Acharya Buddharakkhita:

  412. He who in this world has transcended the ties of both merit and demerit, who is sorrowless, stainless and pure – him do I call a holy man. (Dịch: Người nào trong cõi này đã vượt qua cả thiện và ác, người không buồn, vô nhiễm, và thanh tịnh – Ta gọi đó là một thánh nhân.)

  Ngôn ngữ

  vượt qua thiện ác nêu trên của Kinh Pháp Cú, sau này được giữ làm pháp an tâm của

  Tổ Sư Thiền, trong đó Lục Tổ Huệ Năng nói cụ thể trong Pháp Bảo Đàn Kinh — bản

  Việt dịch của Minh Trực Thiền Sư, nơi phẩm Định Huệ sẽ trích như sau.

  Nhưng thế

  nào là pháp của Lục Tổ Huệ Năng:

  “…Chư

  Thiện tri thức, pháp môn của ta đây từ trên truyền xuống, trước hết lập Không

  Niệm (Vô Niệm) làm tông, Không Tướng (Vô Tướng) làm thể, Không Trụ (Vô Trụ) làm

  gốc. Không niệm nghĩa là trong khi niệm,

  lòng không động niệm. Không tướng nghĩa

  là đối với sắc tướng, lòng lìa sắc tướng. Không trụ có nghĩa là đối với các điều lành dữ, tốt xấu ở thế gian, cùng

  với kẻ thù, người thân, đối với lúc nghe các lời xúc phạm, châm chích, khinh

  khi, tranh đấu, Bổn tánh con người xem cả thảy như không không, chẳng nghĩ đến

  việc đền ơn trả oán. Trong niệm niệm

  lòng không nghĩ đến các cảnh mình đã gặp trước. Nếu niệm trước, niệm nay, niệm sau, niệm niệm nối tiếp nhau chẳng dứt,

  thì gọi là bị buộc ràng. Đối với các

  pháp, niệm niệm lòng không trụ vào đâu thì khỏi bị buộc ràng. Ấy là lấy Không Trụ làm Gốc…”(hết trích)

  Như thế,

  ở cái nhìn này, Pháp Bảo Đàn Kinh là một ấn bản mới của Kinh Pháp Cú, và lời Đức

  Phật dạy về pháp xả ly mọi thiện ác, lành dữ, tốt xấu, ân oán buộc ràng… đã được

  Ngài Huệ Năng diễn lại một cách sinh động.

  GHI CHÚ

  LIÊN KẾT:

  Kinh Pháp

  (Dhammapada).

  Bản Việt

  dịch của HT Thích Thiện Siêu và bản Anh dịch của Đại sư Narada:

  http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-69_4-8448_5-50_6-1_17-34_14-1_15-1/

  Bản Anh

  dịch của Thanissaro Bhikkhu:

  http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/dhp/dhp.intro.than.html

  Bản Anh

  dịch của Acharya Buddharakkhita:

  http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/dhp/dhp.intro.budd.html
  Pháp Bảo

  Đàn Kinh, phẩm Định Huệ:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Sao Phân Biệt Được Thiện Và Ác?
 • : Chỉ Số Thiện Ác Và Nổi Loạn Tiềm Ẩn Trong Con Người Bạn
 • Những Điều Phật Tử Cần Biết Khi Tụng Kinh
 • Tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh Bằng Hình Ảnh Và Video
 • Từ Bỏ Và Giữ Lại
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Phật Dạy Vượt Qua Thiện Ác trên website Altimofoundation.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100