Đề Xuất 3/2023 # Lời Phật Dạy Về Cách Ứng Xử Với Cha Mẹ, Bạn Bè, Vợ Con, Người Làm, Và Người Tu. # Top 7 Like | Altimofoundation.com

Đề Xuất 3/2023 # Lời Phật Dạy Về Cách Ứng Xử Với Cha Mẹ, Bạn Bè, Vợ Con, Người Làm, Và Người Tu. # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Lời Phật Dạy Về Cách Ứng Xử Với Cha Mẹ, Bạn Bè, Vợ Con, Người Làm, Và Người Tu. mới nhất trên website Altimofoundation.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

ương Ðông: “Ðược nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ; tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống; tôi bảo vệ tài sản thừa tự; tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời”. Này Gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương Ðông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách: Ngăn chận con làm điều ác; khuyến khích con làm điều thiện; dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho con.

Này Gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng dưỡng các bậc sư trưởng như phương Nam: Ðứng dậy để chào, hầu hạ thầy, hăng hái học tập, tự phục vụ thầy, chú tâm học hỏi nghề nghiệp. Này Gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo năm cách như vậy, các bậc sư trưởng có lòng thương tưởng đến các đệ tử theo năm cách: Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyến; dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì; dạy cho thuần thục các nghề nghiệp; khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc; bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt.

Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây: Kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ; trung thành với vợ; giao quyền hành cho vợ; sắm đồ nữ trang với vợ; Này Gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng theo năm cách: Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình; khéo tiếp đón bà con; trung thành với chồng; khéo gìn giữ tài sản của chồng; khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc.

Này Gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như phương Bắc: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, không lường gạt. Này Gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối xử như phương Bắc theo năm cách như vậy, bạn bè có lòng thương kính vị thiện nam tử theo năm cách: Che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng; bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị này phóng túng; trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử gặp nguy hiểm; không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó khăn; kính trọng gia đình của vị thiện nam tử.

Này Gia chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như phương Dưới: Giao việc đúng theo sức lực của họ; lo cho họ ăn uống và tiền lương; điều trị cho họ khi bệnh hoạn; chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ; thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ nhân đối xử như phương Dưới với năm cách như kia, có lòng thương tưởng đối với vị chủ nhân theo năm cách như sau: Dậy trước khi chủ dậy; đi ngủ sau chủ; tự bằng lòng với các vật đã cho; khéo làm các công việc; đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ.

Này Gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử với các vị Sa-môn, Bà-la-môn như phương Trên: Có lòng từ trong hành động về thân; có lòng từ trong hành động về khẩu; có lòng từ trong hành động về ý; mở rộng cửa để đón các vị ấy; cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết. Này Gia chủ tử, các vị Bà-la-môn, Sa-môn được vị thiện nam tử đối xử như phương Trên theo năm cách như vậy, có lòng thương tưởng vị thiện nam tử ấy theo năm cách sau đây: Ngăn họ không làm điều ác; khuyến khích họ làm điều thiện; thương xót họ với tâm từ bi, dạy họ những điều chưa nghe; làm cho thanh tịnh điều đã được nghe; chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời.

(Trích Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt (Sigàlovàda sutta) thuộc No.31, Trường Bộ Kinh.)

Lời Phật Dạy Về Công Ơn Cha Mẹ Và Bổn Phận Làm Con

Trong hệ thống giáo điển Phật đà, cả Nam truyền và Bắc truyền đều có những bài kinh, đoạn kinh nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ rất là cảm động.

Cũng như có những trang kinh đức Phật chỉ dạy phương pháp báo đáp ân đức sâu dày đối với song thân một cách thiết thực nhất. Có nghĩa là đức Phật đã chỉ bày cách báo ân chơn chánh, hợp đạo lý, có lợi ích trong hiện đời và mai sau.

Hay nói rõ hơn, đức Phật đã đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được gọi là hiếu đạo thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn về vật chất; luôn tôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ. Hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo; là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhơn quả, thoát ngoài vòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc giải thoát trong hiện tại và tương lai.

Nói cách khác, một đời sống hiền thiện chính là hiếu hạnh, là phát tâm báo ân. Còn như làm điều tà ác, không tu dưỡng đạo đức là bất hiếu.

Theo quan điểm của Phật giáo, thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham, không sân, không si, có chánh kiến. Ngược lại là bất thiện. Mà tham, sân, si chính là gốc rễ của bất thiện.

Cho nên người tu học Phật pháp phải thấy rõ điều này để biết cách áp dụng lời Phật dạy vào đời sống sinh hoạt của chính mình, để mỗi ngày bớt tham, sân, si, thăng tiến trên đường đạo. Được như vậy mới thật sự là người con hiếu đạo.

Trong đạo Phật, vấn đề hiếu đạo được đề cập trong nhiều trong kinh tạng Pali của Phật giáo nguyên thủy và Hán tạng của hệ phái Bắc tông như: kinh Trường Bộ, kinh A Hàm, kinh Báo Ân, kinh Vu Lan Bồn, kinh Hiếu Tử, kinh Tâm Địa Quán…

Ở đây, chúng tôi sưu tập lại một số ít trong rất nhiều pháp thoại đức Phật thuyết về công ơn cha mẹ và cách thức đáp đền của con cái đối với cha mẹ hầu chia sẻ cùng các bạn.

Phật dạy:

“Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”.

(Kinh Nhẫn Nhục)

“Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển”.

(Kinh Tương Ưng)

“Này các tỳ kheo! Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế, mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần phải thực hành những việc sau đây:

– Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm tin tưởng tam bảo. – Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm bố thí. – Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyết khích cha mẹ hướng về đường thiện. – Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyết khích cha mẹ trở về với chánh kiến.

(Kinh Tăng Nhất A Hàm)

(Kinh Trường Bộ)

(Kinh Tương Ưng)

“Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sanh ra, nên chúng sanh trong sáu đường là cha mẹ của ta cả” .

(Kinh Phạm Võng)

(Kinh Tăng Nhất A Hàm)

” Nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà. Muốn có Đế Thích ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, Đế Thích sẵn ở trong nhà. Muốn được tất cả thiên thần ở trong nhà, chỉ cúng dường cha mẹ, tất cả thiên thần đều ở trong nhà. Cho đến muốn cúng dường Thánh Hiền và Phật, chỉ cúng dường cha mẹ, các vị Thánh Hiền và Phật đều ở trong nhà” .

(Kinh Tạp Bảo Tạng)

“Phật hỏi các Thầy Sa môn : Con nuôi cha mẹ, lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn, dùng thiên nhạc làm vui tai, sắm y phục hảo hạng mặc nơi thân, vai cõng cha mẹ đi khắp bốn phương, suốt đời phụng dưỡng như vậy , đáng gọi là hiếu chăng? Các Thầy Sa môn thưa : Người này là đại hiếu. Phật dạy : Chưa gọi là hiếu. Phật bảo các Thầy Sa-môn: Xem người thế gian không có hiếu thảo, chỉ thế này mới gọi là hiếu : Hãy khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành, thọ Tam quy giữ Ngũ giới. Dù cha mẹ sớm mai thọ trì quy giới, chiều về cõi chết, đối với ơn nặng cha mẹ nuôi dưỡng, cũng gọi tạm đền”.

(Kinh Hiếu Tử)

Mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa chói sáng Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn Mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ Mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u.

(Kinh Tâm Địa Quán)

Vui thay hiếu kính Mẹ Vui thay hiếu kính Cha Vui thay kính Sa môn Kính bậc Thánh vui thay . (Kinh Pháp Cú)

” Có hai hạng người, này các Tỳ Kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai. Là Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng cha, một bên vai cõng mẹ, làm vậy cho đến trăm tuổi, nếu đấm bóp, thoa nước tắm rửa, thoa gội, và dầu tại đấy có vãi tiểu tiện, đại tiện như thế, này các Tỳ Kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ Kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng con khôn lớn, giới thiệu con vào đời” .

(Kinh Tăng Chi I)

” Làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng, trái lại làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ tội cũng vô lượng” .

(Kinh Tạp Bảo Tạng)

” Thế Tôn lấy một ít đất để trên đầu ngón tay rồi hỏi các Thầy Tỳ Kheo, đất trên đầu ngón tay Ta nhiều hay đất trên quả địa cầu này nhiều? _ Bạch Đức Thế Tôn ! Đất trên đầu ngón tay Như Lai so với đất trên quả địa cầu thì quá ít. _ Cũng vậy, này các Tỳ Kheo, những chúng sanh hiếu kính với cha mẹ thì quá ít, như đất trên đầu ngón tay của Ta, còn những chúng sanh không hiếu kính với cha mẹ lại quá nhiều như đất trên địa cầu”.

(Kinh Tương Ưng)

” Những đứa con bất hiếu, sau khi chết bị đọa vào địa ngục A tỳ, lửa dữ thiêu đốt, ăn hoàn sắt nóng, uống nước đồng sôi, gươm đao đâm chém…. ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây, sự hình phạt tại A tỳ ngục, rất nặng nề ngỗ nghịch song thân” .

(Kinh Báo Hiếu)

” Ta trong nhiều kiếp quá khứ, nhờ từ tâm hiếu thuận, cúng dường cha mẹ, do công đức đó, nên sinh lên các từng trời thời làm Thiên đế, xuống nhân gian thì làm Thánh Vương” . (Kinh Hiền Ngu)

” Thuở Phật còn tại thế có một vị chư Thiên đến hỏi : “Bạch Đức Thế Tôn , làm sao để có được vận may?”

” Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng” .

(Kinh Hạnh Phúc)

(Kinh Phân biệt)

” Thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ, vì cha mẹ là hai vị thần minh cao nhất trong các thần minh” .

(Kinh Tứ Thập Nhị Chương)

” Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sinh, hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng” .

(Khế kinh)

_ ” Ơn cha lành như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả. Nếu ta ở trong đời một kiếp, nói công ơn cha mẹ không thể hết” . _ ” Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy” .

(Kinh Tâm Địa Quán)

” Cha mẹ là Phạm Thiên Bậc đạo sư đời trước Xứng đáng được cúng dường Vì thương đến cháu con Do vậy bậc hiền trí Đảnh lễ và tôn trọng Dâng thức ăn nước uống Vải mặc và giường nằm Thoa bóp cùng tắm rửa Với sở hành như vậy Đời này người hiền khen Đời sau hưởng Thiên lạc” .

(Kinh Hạnh Phúc)

” Thế Tôn lại bảo A Nan Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo Mười tháng trường chu đáo mọi bề Thứ hai sanh đẻ gớm ghê Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng Cực đến đâu, bền vững chẳng lay Thứ tư ăn đắng uống cay Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con Điều thứ năm lại còn khi ngủ Ướt mẹ nằm khô ráo phần con Thứ sáu sú nước nhai cơm Miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê Điều thứ bảy không chê ô uế Giặt đồ dơ của trẻ không phiền Thứ tám chẳng nở chia riêng Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo Điều thứ chín miễn con sung sướng Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam Tính sao có lợi thì làm Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm Điều thứ mười chẳng ham trao chuốt Dành cho con các cuộc thanh nhàn Thương con như ngọc như vàng Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái sơn”. (Kinh Báo Ân)

” Này các Tỳ Kheo, sữa mẹ mà các Thầy thọ nhận nơi người mẹ từ vô lượng kiếp đến nay còn nhiều hơn nước của đại dương. Quý Thầy nên biết sữa của người mẹ là những giọt máu kết tinh thành những dòng sữa ngọt truyền đạt qua cho con, mỗi ngày đứa con bụ bẫm lớn lên đã rút tỉa tàn phá thân hình của người mẹ khô gầy héo mòn, chết sớm cũng vì con” . (Kinh Tương Ưng)

“Người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ đó là cửa ngõ đưa đến bại vong” .

(Kinh Đại Vân)

” Người nào muốn báo ơn nghĩa to lớn cả cha mẹ, không có cách nào hơn là phát tâm Bồ đề cầu giác ngộ, rồi tìm cách hướng dẫn người thân của mình và chúng sanh đồng phát tâm Bồ đề, đó là cách báo ân rốt ráo” .

(Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân)

” Người con chí hiếu dù có gặp đại nạn như tai trời, ách nước, địa chấn…. sẽ thoát hiểm một cách an toàn. Nếu giàu thì được hưởng trọn vẹn gia tài không bị nghịch cảnh, chướng duyên , nội nghịch ngoại thù, luật vua phép nước, trộm cướp mất mùa… Nếu nghèo thì đời sống trong sạch thanh nhàn, trời người yêu thương, danh thơm xông khắp, không bị cảnh nợ nần khổ sở, ít bịnh tật, được tăng tuổi thọ… Sau khi chết đuợc sanh Thiên”. (Kinh Hạnh Phúc)

(Kinh Tăng Chi I)

Như trên, chúng ta đã thấy đức Phật nói thật cụ thể, rõ ràng về ơn cha nghĩa mẹ và những phương cách báo hiếu thông thường mà ai cũng có thể làm được.

Rất mong rằng tất cả chúng ta đều ghi lòng tạc dạ, luôn nhớ nghĩ đến ân nghĩa sinh thành sâu dày thâm trọng của cha mẹ để tìm cách đáp đền trong muôn một.

Cách Ứng Xử Của Con Người Thông Qua Những Châm Ngôn Sau Đây

Cách ứng xử của con người có thể được học hỏi thêm thông qua các châm ngôn về cuộc sống. Những câu nói hay về cuộc sống cách đối nhân xử thế của mỗi con người giúp chúng ta có cách nhìn nhận thấu đáo và có cách giải quyết tốt cho chính bản thân mình. Chúng ta hãy thử cùng đọc và suy ngẫm xem mọi thứ có phải là như vậy.

Chia sẻ của An Nam

Những câu nói hay về cuộc sống cách đối nhân xử thế của mỗi con người giúp chúng ta có cách nhìn nhận thấu đáo và có cách giải quyết tốt cho chính bản thân mình. Chúng ta hãy thử cùng đọc và suy ngẫm xem mọi thứ có phải là như vậy.

1. Điều bạn nói không quan trọng mà quan trọng là cách bạn nói

Có bao giờ bạn đặt câu hỏi tại sao vẫn những nội dung ấy, vẫn những thông điệp đó nhưng ở những người trình bày khác nhau lại gây được những ấn tượng và cảm giác khác nhau. Những khi bạn có ý tưởng rất hay nhưng nói ra lại không thuyết phục được mọi người, nhưng vẫn ý tưởng đó người khác nói lại thuyết phục được. Điều này khẳng định rằng cách bạn nói đóng một vai trò rất quan trọng đến hiệu quả và mục đích mà bạn mong muốn. Điều này sẽ dễ hiểu hơn trong cuộc sống hôn nhân, có những khi chúng ta nhận ra cần phải làm gì, nói gì nhưng mỗi câu nói ra vẫn làm cho bạn đời cảm giác thấy khó chịu, đó là bởi bạn chưa có cách nói thể hiện sự thấu cảm với người ấy.

2. Chính điều bên trong bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh

Trong chúng ta đã có ai từng than rằng “trời ơi sao tôi khổ thế này” chắc hẳn rất nhiều người từng có câu này như câu cửa miệng khi than mình khổ, hoặc chúng ta có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho một ai đó đã làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên khổ cực.

Tổng đài tư vấn Tâm lý – Tình yêu – Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 19006172

Nhưng thực chất hạnh phúc hay bất hạnh lại xuất phát từ chính tâm của chúng ta, điều đến từ bên trong mỗi con người, ta sướng hay ta khổ là do tâm ta suy nghĩ, chúng ta nghĩ nhiều làm đầu óc ta đau, nhưng sâu xa hơn đó chính là sự lựa chọn và hành động của chúng ta dẫn tới kết quả như hiện tại. Hay bởi lòng ta luôn có sự đòi hỏi, mong muốn những điều mà bản thân chúng ta khó có được, khi không đạt được lòng ta trở nên u sầu đau khổ, trong lòng luôn bất an đó là nguyên nhân khiến ta trở nên bất hạnh.

3. Vấn đề của bạn không phải là vấn đề, phản ứng của bạn mới là vấn đề

Trước bất kì một vấn đề nào nếu chúng ta phản ứng một cách thông minh thì tình huống sẽ tích cực hơn kể cả đó là một vấn đề gây tác hại cho bạn rất nhiều. Chẳng hạn khi chồng bạn ngoại tình nếu phản ứng của bạn mãnh liệt như đánh ghen dưới sự chứng kiến của hàng xóm, láng giềng, bàn dân thiên hạ, bạn không thể giữ được bình tĩnh dẫn tới mắng nhiếc chồng, thì hậu quả có thể trở nên nghiêm trọng khôn lường. Bạn có thể hả lòng hả dạ ngay lúc đó nhưng rất có thể cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ không thể nào hàn gắn được, từ sự tổn thương của bạn đến lòng tự trọng của chồng bạn tất cả mọi thứ sẽ làm cuộc sống hôn nhân của bạn trở nên bế tắc. Hay những câu nói chê cười, trêu đùa của những người xung quanh nếu bạn phản ứng một cách bình thường thì người ta vừa không thể trêu bạn được, hoặc có chê cười mãi rồi cũng chán “cười người một tháng chẳng ai cười được nửa năm”. Qua câu nói này khẳng định một điều dù trong bất cứ hoàn cảnh nào nếu bạn phản ứng khôn ngoan thì mọi vấn đề sẽ biến thành không.

4. Bằng cách thay đổi thái độ bên trong, con người có thể thay đổi những khía cạnh ngoài cuộc sống.

Khi bạn luôn than vãn rằng bạn không làm được điều gì đó, nhưng sâu thẳm trong lòng bạn đã nghĩ về nó như thế nào? Khi bạn nghĩ về một ai đó với cả tấm lòng xuất phát từ trong tâm những hành vi, ứng xử bộc lộ ra bên ngoài cũng trở nên tích cực hơn. Thái độ bên trong của bạn luôn cho rằng một người hạnh phúc là một người có nhiều tiền, có cuộc sống tự do tự tại thì bạn cũng dần hướng các chiều cạnh cuộc sống của mình theo hướng thực dụng bạn có thể hành động mọi thứ với mục đích cuối cùng là tiền bạc. Hay thái độ trong lòng bạn cho rằng ngoại tình là một điều không thể tha thứ, đó là sự bại hoại gia phong thì bạn sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được những người có mối quan hệ ngoài luồng, hay chính người vợ người chồng của mình, bạn sẽ dần dằn vặt nỗi đau, gặm nhấm nỗi đau trong cuộc sống của mình. Nhưng khi bạn suy nghĩ điều đó theo hướng thoáng hơn bạn lại cảm thấy tâm mình thanh thản, lòng bạn nhẹ nhõm hơn, thực chất ôm trong lòng nỗi đau đó bạn cũng chẳng vui vẻ gì.

Cập nhật : bởi

Phật Dạy Đối Nhân Xử Thế Đạo Đức Làm Người

Để học cách làm người, học đạo đức đối nhân xử thế, con người học từ nhiều nguồn khác nhau, có người từ sách, từ những mối quan hệ, từ sự trải nghiệm. Một điều mà đôi khi chúng ta lướt qua là học từ những lời Phật dạy. Phật dạy đối nhân xử thế đạo đức làm người sẽ giúp chúng ta có cái nhìn rất sâu sắc.

Phật không đơn thuần là kinh sách, song song đó là những lời dạy hay, ý nghĩa, tất cả đều mong con người sống hướng thiện. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về những điều Phật dạy đối nhân xử thế đạo đức làm người. Mời các bạn cùng đọc.

I. Phật dạy đối nhân xử thế đạo đức làm người

1. Khi chúng ta gặp được người yêu thương thật lòng, chúng ta hãy yêu thương hết lòng, bởi vì con người gặp được nhau là chữ duyên. Nếu một mai chữ duyên không thành, chúng ta sẽ không phải hối tiếc hay oán than.

2. Khi sống lương thiện, tâm không toan tính, bạn có thể có những thứ chưa như ý muốn, nhưng ít nhất tâm bạn thanh thản và bạn không làm hại đến ai.

3. Sống với nhau một ngày, chúng ta cùng trân quý một ngày, chúng ta chỉ cho nhau cách đối nhân xử thế cho trọn vẹn trong thời gian ấy.

4. Có lòng thương yêu vô tư là một cách chúng ta biết đối xử với nhau như thế nào.

5. Không thù hận, vì nếu có thì đó là sự mất mát to lớn cho chính mình.

6. Làm người, cái khó nhất là chiến thắng bản thân mình.

7. Khi gặp người mà bạn mang ơn, hãy sống, cư xử theo cách biết ơn, trân trọng và mang trong mình tấm lòng cảm kích đối với họ. Đây là lời Phật dạy đối nhân xử thế đạo đức làm người rất hay

8. Trong thời buổi con người đua nhau, tranh giành việc sống còn, đối nhân xử thế tốt với nhau được mấy người, và cho đến khi bạn gặp được người đáng tin cậy. Một lần nữa hãy giữ mối quan hệ thật tốt với họ, vì đôi khi sẽ khiến chúng ta là tri kỉ.

9. Làm người hãy theo tâm Phật: bao dung. Bao dung, rộng lượng bỏ qua lỗi lầm, hoặc một sự việc đáng tiếc. Cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực. Phật dạy đối nhân xử thế đạo đức làm người.

10. Làm người hãy tập sống cho hiện tại, đừng u mê về quá khứ, cũng đừng lo quá xa về tương lai. Sống hết lòng và luôn cố gắng cho những ngày chúng ta còn được sống.

11. Học lời phật dạy về cách đối nhân xử thế với người từng phản bội ta, ta không oán trách họ, ta sống vui vẻ, để cho họ thấy bản thân đã đối diện và bước đi thành công hơn.

12. Học đạo đức lễ nghĩa với những người đã sinh ra và nuôi nấng ta thành người. Sống có quy tắc, nề nếp, lễ đạo cũng là một việc khiến bản thân trưởng thành.

13. Học được từ chối, cự tuyệt: Miễn cưỡng đồng ý không bằng thẳng thắn, thành thật cự tuyệt. Làm người phải hiểu được rằng, có rất nhiều việc phải biết cự tuyệt.

14. Học cách Phật dạy đối nhân xử thế đạo đức làm người với những người từng ghét bạn, chào hỏi cười nói nếu đường đời có gặp họ. Cảm ơn họ vì họ khiến bạn biết cách sống tốt hơn.

II. Đức phật dạy chúng ta về bài học cuộc sống

Đạo Phật luôn dạy cho chúng ta nhiều bài học về cuộc sống, đặc biệt nhất là răn dạy về cách Phật dạy đối nhân xử thế đạo đức làm người.. Chúng ta tập sống hài lòng với những gì mình đang có, học cách cố gắng từng ngày, lòng an nhiên, tâm hướng thiện. Và chúng ta cho đi bớt lòng sân si, đố kị, ganh ghét và ích kỷ. Cốt lõi nhất, chúng ta hãy nên hiểu rằng: có những người lướt qua, có những chuyện đến mà ko thể lường trước, dù là chỉ trong một đoạn đường ngắn hay cả một thời gian biến cố rất dài thì tất cả đều có ý nghĩa riêng khi nó xuất hiện trong cuộc đời bạn.

Tú Hằng, biên soạn, lamnguoi.net

Bạn đang đọc nội dung bài viết Lời Phật Dạy Về Cách Ứng Xử Với Cha Mẹ, Bạn Bè, Vợ Con, Người Làm, Và Người Tu. trên website Altimofoundation.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!