Đề Xuất 3/2023 # Hướng Dẫn Dạy Bé Toán Dot Bài Bản, Từng Bước 1 # Top 3 Like | Altimofoundation.com

Đề Xuất 3/2023 # Hướng Dẫn Dạy Bé Toán Dot Bài Bản, Từng Bước 1 # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Dạy Bé Toán Dot Bài Bản, Từng Bước 1 mới nhất trên website Altimofoundation.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Gọi là chương trình 65 ngày học toán dot nhưng sẽ cần đến 260 ngày vì các mẹ cần lặp lại chương trình 65 ngày 4 lần đấy. Và tất nhiên mẹ cần bộ 100 thẻ dot từ 1 đến 100. Và lời khuyên chân thành của mẹ Cún là thay vì mua thẻ giấy để tự tráo các mẹ nên chọn bộ video dạy bé đã được thiết kế sẵn với các video toán dot từng ngày cho bé, vì để mẹ có thể tự dạy thì 99% thất bại với lý do: không có thời gian, không theo chương trình bài bản từng ngày, không tráo thẻ đúng tốc độ,…. Còn với bộ giáo trình video 260 ngày học toán dot thì đảm bảo mẹ nào cũng dạy bé được hết!

Chương trình 65 ngày học toán:

Vòng 1:

Ngày 1: tráo thẻ từ 1 – 10 cho bé xem.

Ngày 2: tráo thẻ từ 6 – 15 cho bé xem.

Ngày 3: tráo thẻ từ 11 – 20 cho bé xem.

Ngày 4: tráo thẻ từ 16 – 25 cho bé xem.

Ngày 5: tráo thẻ từ 21 – 30 cho bé xem.

Ngày 6: tráo thẻ từ 26 – 35 cho bé xem.

Ngày 7: tráo thẻ từ 31 – 40 cho bé xem.

Ngày 8: tráo thẻ từ 36 – 45 cho bé xem.

Ngày 9: tráo thẻ từ 41 – 50 cho bé xem.

Phép cộng

Nói với bé hôm nay chúng ta sẽ học phép cộng:

Ngày 10: 1+1 , 1+2, 1+3, 1+4, 1+5, 1+6, 1+7, 1+8, 1+9

Nói một cộng một và cho bé xem thẻ 2 chấm.

Nói một cộng hai và cho bé xem thẻ 3 chấm.

Nói một cộng ba và cho bé xem thẻ 4 chấm.

Nói một cộng bốn và cho bé xem thẻ 5 chấm.

Nói một cộng năm và cho bé xem thẻ 6 chấm.

Nói một cộng sáu và cho bé xem thẻ 7 chấm.

Nói một cộng bảy và cho bé xem thẻ 8 chấm.

Nói một cộng tám và cho bé xem thẻ 9 chấm.

Nói một cộng chín và cho bé xem thẻ 10 chấm.

Ngày 11: 2+2, 2+3, 2+4, 2+5, 2+6, 2+7, 2+8, 2+9. Cách nói và tráo thẻ giống ngày 10

Ngày 12: 3+2, 3+3, 3+4, 3+5, 3+6, 3+7, 3+8. Cách nói và tráo thẻ giống ngày 10

Ngày 13: 4+2, 4+3, 4+4, 4+5, 4+6, 4+7, 4+8. Cách nói và tráo thẻ giống ngày 10

Ngày 14: 5+2, 5+3, 5+4, 5+5, 5+6, 5+7, 5+8. Cách nói và tráo thẻ giống ngày 10

Ngày 15: 8+3, 5+3, 4+5, 2+3, 3+1, 6+1, 4+2, 1+2, 1+1. Cách nói và tráo thẻ giống ngày 10.

Ngày 16: 12+14, 7+31, 28+6, 14+17, 23+7, 24+3, 11+26, 9+4, 5+27, 21+4. Cách nói và tráo thẻ giống ngày 10.

Ngày 17: 14+6, 7+8, 4+5, 11+8, 9+13, 12+6, 8+9, 17+22, 5+32, 18+23. Cách nói và tráo thẻ giống ngày 10.

Ngày 18: 7+11, 13+12, 8+9, 21+18, 18+11, 5+26, 3+9, 7+31, 6+17, 17+23. Cách nói và tráo thẻ giống ngày 10.

Ngày 19: 15+22, 3+17, 12+30, 11+11, 2+29, 24+17, 19+2, 8+26, 3+41, 7+16. Cách nói và tráo thẻ giống ngày 10.

Nói với bé hôm nay chúng ta sẽ học phép trừ:

Ngày 20: 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9

Nói mười trừ một và cho bé xem thẻ 9 chấm

Nói mười trừ hai và cho bé xem thẻ 8 chấm

Nói mười trừ ba và cho bé xem thẻ 7 chấm

Nói mười trừ bốn và cho bé xem thẻ 6 chấm

Nói mười trừ năm và cho bé xem thẻ 5 chấm

Nói mười trừ sáu và cho bé xem thẻ 4 chấm

Nói mười trừ bảy và cho bé xem thẻ 3 chấm

Nói mười trừ tám và cho bé xem thẻ 2 chấm

Nói mười trừ chín và cho bé xem thẻ 1 chấm.

Ngày 21: 20-1, 20-4, 20-5, 20-7, 20-11, 20-12, 20-14, 20-18, 20-19. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 20.

Ngày 22: 30-1, 30-2, 30-3, 30-5, 30-7, 30-8, 30-11, 30-20, 30-22, 30-29. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 20.

Ngày 23: 19-6, 20-5, 11-10, 31-9, 25-6, 45-13, 17-11, 12-8, 33-13, 22-6. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 20.

Ngày 24: 39-27, 12-6, 21-4, 16-9, 41-12, 50-6, 32-18, 28-5, 48-14, 16-7. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 20.

Phép nhân:

Nói với bé ” hôm nay, chúng ta sẽ học phép nhân “

Ngày 25: 2×2, 2×3, 2×4, 2×5, 2×6, 2×7, 2×8, 2×9.

Nói hai nhân hai và cho bé xem thẻ 4 chấm.

Nói hai nhân hai và cho bé xem thẻ 6 chấm.

Nói hai nhân hai và cho bé xem thẻ 8 chấm.

Nói hai nhân hai và cho bé xem thẻ 10 chấm.

Nói hai nhân hai và cho bé xem thẻ 12 chấm.

Nói hai nhân hai và cho bé xem thẻ 14 chấm.

Nói hai nhân hai và cho bé xem thẻ 16 chấm.

Nói hai nhân hai và cho bé xem thẻ 18 chấm.

Ngày 26: 3×2, 3×3, 3×4, 3×5, 3×6, 3×7, 3×8. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 25.

Ngày 27: 4×4, 4×5, 4×6, 4×7, 4×8, 4×9. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 25.

Ngày 28: 5×5, 5×6, 5×7, 5×8, 5×9. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 25.

Ngày 29: 6×4, 6×5, 6×6, 6×7, 6×8. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 25.

Ngày 30: 7×1, 7×2, 7×3, 7×4, 7×5, 7×6. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 25.

Ngày 31: 8×1, 8×2, 8×3, 8×4, 8×5, 8×6. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 25.

Ngày 32: 9×1, 9×2, 9×3, 9×4, 9×5. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 25.

Ngày 33: 10×1, 10×2, 10×3, 10×4, 10×5. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 25.

Ngày 34: 3×2, 4×3, 3×7, 10×4, 3×16, 3×6, 15×3, 5×6, 13×3, 5×4. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 25.

Nói với bé ” từ hôm nay, chúng ta sẽ học phép chia ”

Ngày 35: 6÷2, 10÷2, 14÷2, 18÷2, 20÷2, 24÷2, 26÷2, 46÷2, 50÷2, 34÷2, 4÷2, 16÷2.

Nói sáu chia hai và cho bé xem thẻ 3 chấm.

Nói mười chia hai và cho bé xem thẻ 5 chấm.

Nói mưới bốn chia hai và cho bé xem thẻ 7 chấm

Ngày 36: 6÷3, 9÷3, 12÷3, 15÷3, 18÷3, 27÷3, 30÷3, 33÷3, 36÷3, 39÷3, 42÷3, 45÷3. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 35.

Ngày 37: 8÷4, 12÷4, 16÷4, 20÷4, 24÷4, 28÷4, 32÷4, 36÷4, 40÷4, 44÷4, 48÷4. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 35.

Ngày 38: 0÷5, 15÷5, 20÷5, 30÷5, 35÷5, 40÷5, 45÷5, 50÷5. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 35.

Ngày 39: 12÷6, 18÷6, 24÷6, 30÷6, 36÷6, 42÷6, 48÷6. Cách nói và tráo thẻ tương tự ngày 35.

Các phép tính tổng hợp:

Ngày 40: 3+2-1, 23+12+1, 44-4+2, 31-31+16, 10-2+1, 7-2+10, 20-3+21, 15-5+15, 9+2-6, 7+3-2. Nói to phép tính và cho bé xem thẻ kết quả.

Ngày 41: 18+4-8, 32-2+10, 6+8-7, 26-20+9, 40-12+8, 14+39-8, 29-9+5, 46-4-12, 34+8-20. Nói to phép tính và cho bé xem thẻ kết quả.

Ngày 42: 36-18+7, 25+23-19, 15+3-10, 30-9+13, 52-49+16, 8+9-6, 27+18-8, 34-15+8, 5+9+8, 4+8+11.Nói to phép tính và cho bé xem thẻ kết quả.

Ngày 43: 1x2x3, 5x1x2, 2x5x5, 3x2x4, 3x3x5, 2x3x2, 4x2x5, 3x1x1, 1x2x2, 3x2x6. Nói to phép tính và cho bé xem thẻ kết quả.

Ngày 44: 2x2x3, 5x1x3, 3x3x3, 9x2x3, 17x2x1, 2x4x2, 2x8x3, 4x3x3, 11x2x2, 3x7x2. Nói to phép tính và cho bé xem thẻ kết quả.

Ngày 45: 6÷2÷3, 20÷5÷2, 80÷4÷4, 60÷2÷5, 64÷2÷8, 68÷2÷2, 54÷2÷3, 45÷3÷5, 90÷3÷2, 40÷2÷1. Nói to phép tính và cho bé xem thẻ kết quả.

Ngày 46: 48÷6÷2, 84÷2÷7, 32÷2÷2, 24÷4÷2, 64÷4÷8, 90÷6÷3, 50÷10÷5, 42÷1÷3, 72÷2÷3, 78÷2÷1. Nói to phép tính và cho bé xem thẻ kết quả.

Ngày 47: 2×2÷2, 3×2÷6, 4÷2×3, 6÷2×3, 5÷1×5, 5×2÷1, 7×3÷3, 1×4÷1, 6×1÷2. Nói to phép tính và cho bé xem thẻ kết quả.

Ngày 48: 6×2÷4, 9÷3×2, 50÷5×2, 2×10÷2, 9÷1×3, 6÷2×6, 7×5÷1, 4÷4×8, 3×5÷3, 8÷4×2. Nói to phép tính và cho bé xem thẻ kết quả.

Ngày 49: (2-1)x3, (4+5)x5, (3+1)x3, (5-1)x2, (14-3)x4, (4+3)x7, (1+3)x9, (26-20)x5, (7+3)x5, (40-37)x6. Nói to phép tính và cho bé xem thẻ kết quả.

Ngày 50: (6+10)÷2, (20-10)÷5, (42-2)÷4, (56-20)÷6, 2×3-3, 5×8+2, 16÷2-3, 18÷9+7, 14×3+4, 52÷26-1. Nói to phép tính và cho bé xem thẻ kết quả.

Ngày 51: (8- 4)÷4, (9-3)x2, (50-5)÷5, (2+10)x3, (9-1)÷4, (62-8)÷9, 7×3+12, 18÷9-1, 32÷4+13, 81÷9-9. Nói to phép tính và cho bé xem thẻ kết quả.

Ngày 52: (18+3)x2, (11+21)÷8, (7-5)x6, (29-11)÷2, (5+15)÷10, (23+33)÷7, (43-36)x4, (11+8)x2, (40-24)x3, (16-7)x3. Nói to phép tính và cho bé xem thẻ kết quả.

Ngày 53: 45÷9×4, 8×5÷4, 9÷3×2, 8×4÷2, 50÷5×4, 3×10÷2, 14÷7×6, 4×8÷4, 8×3÷1, 7×7÷7. Nói to phép tính và cho bé xem thẻ kết quả.

Ngày 54: (75-50)x2-10, (18+4)÷11+5, (7+14)x3-17, (63-23)÷10+12, (52+12)÷2-30.

Nói to phép tính và cho bé xem thẻ kết quả.

Chữ số:

Ngày 55: giới thiệu số từ 1 -15 : Cho bé xem thẻ 1 chấm rồi lật nhanh sang số 1, nói ” một bằng 1 “, tương tự với các số khác.

Ngày 56: giới thiệu số từ 16 – 30.

Ngày 57: giới thiệu số từ 31 – 40

Ngày 58: giới thiệu số từ 41 – 50

Tính toán hình ảnh:

Ngày 59: yêu cầu bé hình dung số từ 1 – 10 bằng chấm.

Ngày 60: Yêu cầu bé chuyển từ chấm sang chữ số:

Bây giờ thẻ 8 chấm biến thành số 8 nào: nó thay đổi chưa? “

Ngày 61: Chơi trò chơi số nào? Ví dụ chọn 2 thẻ 30 và 31 hỏi thẻ 31 đâu? Để bé chỉ vào câu trả lời bé cho là đúng.

Ngày 62: Chơi trò chơi số nào cùng phép tính. Ví dụ đâu là 58 – 23, chọn thẻ 34 và 35 để bé chỉ vào câu trả lời của bé.

Ngày 64: cho bé xem phép tính bằng chữ số, để bé đổi từ chữ số sang dot.

Ngày 65 Cho bé xem phép tính bằng chứ số để bé viết ra câu trả lời.

Vòng 2:

Ngày 1: cho bé xem thẻ từ 51 đến 60

Ngày 2: cho bé xem thẻ từ 56 đến 65

Ngày 3: cho bé xem thẻ từ 61 đến 70

Ngày 4: cho bé xem thẻ từ 66 đến 75

Ngày 5: cho bé xem thẻ từ 71 đến 80

Ngày 6: cho bé xem thẻ từ 76 đến 85

Ngày 7: cho bé xem thẻ từ 81 đến 90

Ngày 8: cho bé xem thẻ từ 86 đến 95

Ngày 9: cho bé xem thẻ từ 91 đến 100

Lặp lại ngày 10 đến ngày 54 ở vòng 1.

Ngày 55: giới thiệu số từ 51 đến 65. Cho bé xem thẻ 51 chấm đảo qua số 51 và nói năm mốt bằng 51.

Ngày 56: giới thiệu số 66 – 80

Ngày 57: giới thiệu số 81 – 90

Ngày 58: giới thiệu số 91 – 100

Lặp lại ngày 59 – 65 vòng 1

Vòng 3: lặp lại vòng 1.

Vòng 4: lặp lại vòng 2.

Để không bỏ lỡ cơ hội phát triển cho các con thì cuối cùng chúng tôi đã ra mắt bộ giáo trình video: ” chương trình học toán dot 260 ngày cho bé” . Bộ video này được chia thành từng ngày một theo chương trình cụ thể rất tiện cho bé học. Mỗi ngày mẹ cho bé xem 3 lần, mỗi lần chỉ 10 – 15 giây thôi, rất nhanh và hiệu quả. Mẹ Cún rất vui khi bộ giáo trình được các chuyên gia và thầy cô giáo đánh giá cao và nhận được không ít phản hồi vô cùng tích cực từ các mẹ.

Chúc mẹ và bé thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Những câu hỏi thường gặp về chương trình toán dot Đừng so sánh con với trẻ khác

Hướng Dẫn Cách Làm Tiệc Đầy Tháng Cho Bé Gái Từ A Đến Z

Tiệc đầy tháng là bữa tiệc đánh đấu thời điểm bé tròn 1 tháng tuổi kể từ lúc sinh ra từ trong bụng mẹ. Tiệc đầy tháng là một trong những dịp quan trọng đối với bé và gia đình. Chính vì vậy mà bố mẹ nên tổ chức một bữa tiệc đầy tháng dành cho con, để cho bé có những kỉ niệm đẹp về tuổi thơ và thời thơ ấu của bé, đặc biệt đối với bé gái khá nhạy cảm. Tiệc đầy tháng cho bé gái, bố mẹ muốn tổ chức nhưng chưa có kinh nghiệm.

Ý nghĩa của tiệc đầy tháng cho bé gái

Tiệc đầy tháng là cột mốc quan trọng trong cuộc đời của bé. Bố mẹ cần tổ chức tiệc đầy tháng bé gái vì lý do cơ bản sau: Mỗi một đứa trẻ khi sinh ra đều được các vị Tiên-12 Bà Mụ nặn ra hình hài của bé như bây giờ. Mỗi Bà Mụ chịu trách nhiệm nặn một bộ phận trên cơ thể của bé như mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân,….Trẻ sinh ra có xấu hay đẹp cũng đều do các Bà Mụ nặn ra.

Chính vì vậy, mục đích đầu tiên khi tổ chức tiệc đầy tháng bé gái đó là để tạ ơn 12 Bà Mụ và Đức ông đã luôn phù hộ cho mẹ tròn con vuông. Mục đích thứ hai là để giới thiệu với bên nội, bên ngoại, bà con hàng xóm về sự hiện diện của đứa cháu sau một tháng sinh ra đời. Giống như tờ giấy khai sinh, đây là một phương pháp mà người xưa muốn chứng nhận sự có mặt của đứa bé trong cuộc đời và xã hội, mọi người cần nâng niu, bảo vệ và giúp đỡ bé từ đây về sau.

Tiệc đầy tháng cho bé gái và bé trai cũng có sự khác biệt như cách tính ngày cúng đầy tháng cho bé. Đối với bé gái thì ngày cúng sẽ lùi lại 2 ngày kể từ ngày sinh. Đối với bé trai thì ngày cúng lùi lại 1 ngày.

Bữa tiệc đầy tháng dành cho bé gái

Mâm lễ cúng đầy tháng cho bé gồm những gì?

Để có được bữa tiệc đầy tháng hoàn hảo nhất, đầu tiên bạn cần chuẩn bị những thứ quan trọng và cần thiết, trước tiên là mâm lễ cúng đầy tháng, bao gồm:

Cúng Mụ bà: 3 đĩa xôi, 3 tô chè (hoặc 12 chén chè), hàng mã

Cúng Đức ông: 3 chén cháo (hoặc 1 tô cháo), 1 con vịt chéo cánh luộc chín, Hàng mã.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thêm những vật cúng khác như:

– 12 đôi hài xanh

– 12 nén vàng màu xanh

– 12 bộ váy áo xanh

– 12 miếng trầu cánh phượng

– 12 bộ đồ chơi

– Bánh kẹo, hoa quả,… chia thành 12 phần bằng nhau.

Chi tiết nội dung một bài khấn đầy tháng cho bé gái

Sau khi đặt hết lễ vật lên trên bàn cúng thì 1 người lớn trong gia đình, dòng họ (ông, bà, bố, mẹ) sẽ đại diện 1 người lên thực hiện nghi lễ thắp nhang và khấn.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát

– Con lạy Đệ nhất Thiên tỷ đại tiên chúa

– Con kính lạy Đệ nhị Thiên đế đại tiên chúa

– Con kính lạy Đệ tam Thiên Mụ đại tiên chúa

– Con kính lạy Tam thập lục cung chư vị Tiên Nương

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ……

Vợ chồng con là …… sinh được con (trai, gái) đặt tên là ……………

Chúng con ngụ tại …………………

Nay nhân ngày đầy tháng chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án, trước bàn toạ chư vị Tôn thần kính cẩn tâu trình:

Nhờ ơn thập phương chư Phật, chư vị Thánh hiền, chư vị Tiên Bà, các đấng Thần linh, Thổ công địa mạch, Thổ địa chính thần, Tiên tổ nội ngoại, cho con sinh ra cháu, tên …………… sinh ngày …………… được mẹ tròn, con vuông.

Cúi xin chư vị tiên Bà, chư vị Tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật , phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho cháu được ăn ngon, ngủ yên, hay ăn chóng lớn, vô bệnh vô tật, vô ương, vô hạn, vô ách, phù hộ cho cháu bé được tươi đẹp, thông minh, sáng láng, thân mệnh bình yên, cường tráng, kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quý. Gia đình con được phúc thọ an khang, nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu tan, bốn mùa không hạn ách nghĩ lo.

Xin thành tâm đỉnh lễ, cúi xin được chứng giám lòng thành.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

(Khi đã khấn xong thì bố hoặc mẹ tay bé lại vái trước án 3 vái sau 3 tuần hương thì tạ lễ. sau đó gia đình mang vàng mã, váy áo đi hoá, vẩy rượu lúc đang hoá. Các đồ chơi thì giữ lại cho cháu bé lấy khước)

Trang trí Tiệc đầy tháng cho bé gái

Trang trí tiệc đầy tháng cho bé gái

Lưu ý khi lên thực đơn tiệc đầy tháng cho bé gái

Trong bữa tiệc, thực đơn là yếu tố quan trọng. Thực đơn trong bữa tiệc cần đảm bảo các yếu tố như: Các món ăn phong phú, đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi; thực phẩm cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lên danh sách thực đơn cụ thể, rõ ràng và hợp khẩu vị.

Những lời chúc đầy tháng cho bé gái hay và ý nghĩa

Chúc con yêu trong bữa tiệc đầy tháng vui vẻ. Chúc con mau ăn chóng lớn, nghe lời bố mẹ, ông bà.

Chúc mừng thiên thần của ba tròn đầy 1 tháng. Con biết không, ba rất hạnh phúc khi con chào đời. Ba cầu mong những điều tuyệt vời nhất đến với con.

Con gái yêu của mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm. Cảm ơn tạo hóa đã mang con đến bên cuộc đời mẹ.

Con là tia ánh sáng nơi cuối con đường của mẹ. Mẹ yêu con. Hãy vui vẻ, khỏe mạnh và yêu đời nghe con.

Lời chúc sinh nhật dành cho con gái yêu đầy tháng

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo dịch vụ tổ chức tiệc đầy tháng cho bé tại Cuốn N Roll. Cuốn là một trong những nhà hàng có thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực tổ chức tiệc sinh nhật, đầy tháng hay thôi nôi dành cho bé trọn gói.

Nhà hàng Cuốn N Roll

📞 0243 978 1096

📞 0243 201 8555

📞 0246 251 2181

📞 0243 200 8889

Nhà hàng Hoolong – Dumpling Bar

📞 0243 978 1096

Một Hướng Dẫn Công Giáo Về Kinh Thánh

Lm. Oscar Lukefahr C.M. –

Dịch giả: Pt. Giuse Trần Văn Nhật

CÁC SÁCH KHÔN NGOAN

“Sự vội vàng không có kết quả tốt.” “Một lời khuyên của người khôn ngoan thì cũng đủ.” “Hãy làm cho người khác những gì bạn muốn họ làm cho bạn.” Những câu châm ngôn như thế là một phần của sự khôn ngoan để dẫn dắt chúng ta trong cuộc sống.

Sự khôn ngoan có thể được diễn trả trong nhiều hình thức khác, tất cả đều giúp chúng ta xác định giá trị và khám phá ra ý nghĩa. Kịch bản như “A Man for All Season” minh chứng giá trị của sự can đảm và liêm chính. Bài hát “Amazing Grace” nhắc nhở chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa. Những câu cách ngôn giúp chúng ta trong những quyết định hàng ngày. Bài thơ “How Do I Love Thee?” của Elizabeth Barrett Browning dậy rằng sự giao tiếp của con người thì quý hơn vàng.

Người dân thời Cựu Ước quý trọng sự khôn ngoan và duy trì cái nhìn sáng suốt của các hiền nhân trong bảy cuốn sách được gọi là các Sách Khôn Ngoan. Trong đó chúng ta thấy có kịch bản, sách ông Gióp; các thánh thi, sách các Thánh Vịnh; một cuốn Châm Ngôn; sách Giảng Viên; thi ca tình yêu sách Diễm Ca của Sôlômon; những suy nghĩ về quá khứ, sách Khôn Ngoan của Sôlômon; và một thư mục các lời nói, sách Huấn Ca.

Nội Dung của Văn Học Khôn Ngoan

Có nhiều truyền thuyết về Khôn Ngoan trong thế giới cổ. Các hiền triết của Ít-ra-en nghiên cứu các truyền thuyết này và học hỏi từ đó. Tuy nhiên, sự khôn ngoan của Do Thái thì độc đáo vì nó phản ánh một niềm tin rõ rệt nơi Thiên Chúa và trong một trật tự luân lý dựa trên thánh ý của Thiên Chúa.

Hình Thức Văn Học Khôn Ngoan

Các Sách Khôn Ngoan theo các khuôn khổ của thi ca Do Thái, tùy thuộc vào sự cân đối tư tưởng thay vì vần điệu. Các khuôn khổ thông thường là sự lập đi lập lại, tương phản, và xây dựng.

Trong cách lập đi lập lại, những ý tưởng tương tự được diễn tả bằng những lời khác nhau: Lạy CHÚA, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi trận lôi đình (Tv 6:2).

Trong cách tương phản, các ý tưởng khác nhau được so sánh: Ghét ghen sinh cãi vã, nhưng tình yêu khoả lấp mọi lỗi lầm (Cn 10:12).

Trong cách xây dựng, các ý tưởng được chồng lên nhau: Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh; vì tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa hoành hành. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp (Dc 8:6-7).

Một khi chúng ta để ý đến các khuôn mẫu này, chúng ta có thể thích thú với dòng tư tưởng và sự cân đối mà chúng làm thành thi ca của người Hebrew. Chúng ta có thể sẵn sàng muốn hiểu biết và quý trọng Văn Học Khôn Ngoan hơn.

Nguồn Gốc và sự Hình Thành Văn Học Khôn Ngoan

Các truyền thuyết khôn ngoan đã có ở Ai Cập và Mêsôpôtamia trước khi có biến cố Xuất Hành, có lẽ người Ít-ra-en đã biết đến và dùng các châm ngôn để dậy con trẻ ngay từ thời các Thủ Lãnh. Trong kỷ nguyên các vua, các luật sĩ là người thu thập các lời nói và thành lập các trường phái. Truyền thuyết Khôn Ngoan tiếp tục trong lịch sử Cựu Ước, và sách Khôn Ngoan của Sôlômon là sách sau cùng trong Cựu Ước được viết xuống.

Vua Đavít được cho rằng đã sáng tác nhiều Thánh Vịnh, và Vua Sôlômon được coi là tác giả của các sách Châm Ngôn, Giảng Viên, Diễm Ca, và nhiều phần của sách Khôn Ngoan của Sôlômon. Đavít có thể đã viết một số Thánh Vịnh, và Sômômon có lẽ đã viết một số châm ngôn và các giáo huấn, nhưng không ai thực sự là tác giả của các sách được gán cho họ. Điều phổ thông thời xưa là gán tên của một người nổi tiếng là tác giả cho một cuốn sách nhằm tạo uy tín đặc biệt cho sách này.

Sách Gióp (Job)

Một cụ bà bị bệnh ung thư nằm trong bệnh viện và than khóc. Vị tuyên úy hỏi điều gì làm cụ mất bình an. Cụ trả lời một người bạn nói rằng nếu cụ cầu nguyện với đức tin, cụ sẽ được khỏi. Bạn của cụ, thay vì an ủi thì đã đặt một gánh nặng mặc cảm tội lỗi trên cụ. Cụ lý luận, “Con không khỏi, vì không có đức tin.”

Người xưa cho rằng Thiên Chúa chỉ chúc lành cho chúng ta nếu chúng ta tốt lành và mọi đau khổ là hình phạt của Thiên Chúa vì không tốt lành đủ, quan niệm ấy ngày nay vẫn còn. Và nó gây nhiều thiệt hại, như đã xảy ra trong thời Cựu Ước.

Sách ông Gióp được viết bởi một thi sĩ có linh ứng, ông thấy sự sai lầm khi coi sự đau khổ ngang bằng với hình phạt của Thiên Chúa. Thời điểm sáng tác thì không rõ, nhưng nhiều học giả đặt nó vào khoảng thời gian Lưu Đầy.

Câu chuyện bắt đầu với một tường thuật văn xuôi về ông Gióp, một trưởng tộc giầu có, sống không tì ố trước mặt Thiên Chúa. Nhưng một ngày kia, Satan (không phải là quỷ, nhưng một loại trạng sư của quỷ) đã thách đố Thiên Chúa là hãy thử thách ông Gióp, nó nói rằng nếu Thiên Chúa tước đoạt mọi sự giầu có của ông, chắc chắn ông sẽ nguyền rủa Thiên Chúa. Hậu quả là ông Gióp bị tước đi sự giầu có, gia đình, và sức khỏe, nhưng ông đã kiên nhẫn chịu đựng.

Sau đó cảnh tượng thay đổi, và sách đổi từ văn xuôi sang thể thơ khi kể lại ba người bạn của ông Gióp đến an ủi ông, là Êlipha, Biuđát, và Giôpha. Khi họ đến, ông Gióp trở nên thiếu kiên nhẫn và phàn nàn về số phận của mình. Sau đó các bạn ông đối thoại kiểu thi ca với ông Gióp trong ba chu kỳ phát biểu. Mỗi lần họ đều kết tội ông Gióp rằng căn cứ vào những đau khổ điều đó chứng tỏ ông có tội. Tuy nhiên, ông Gióp từ chối bất cứ tội nào và yêu cầu Thiên Chúa giải thích tại sao ông phải đau khổ. Sau đó một thanh niên, Êlihu, xuất hiện để bào chữa cho Thiên Chúa. Bài nói của anh kết thúc với nhận xét rằng Thiên Chúa “coi thường bất cứ ai cao ngạo tưởng mình khôn ngoan” (37:24).

Sau đó màn mở ra và Thiên Chúa đứng ngay giữa sân khấu. Lên tiếng từ “cơn lốc”, Thiên Chúa chất vấn ông Gióp: “Ngươi là ai mà dám đặt câu hỏi với ta? Ngươi có thể tạo thành vũ trụ này không? Ngươi có thống trị các tinh tú không? Ngươi là chủ sự sống hay sao? Ngươi có thể chế ngự sức mạnh của các thú vật bất kham không?”

Ông Gióp chới với, “Con biết Ngài có thể làm mọi sự,” ông thì thào với Thiên Chúa. “…. Con thốt ra những gì con không hiểu…. Con chỉ nghe về Ngài với đôi tai, nhưng giờ đây mắt con được thấy Ngài; bởi thế, con khinh thường chính con, và con sám hối trong bụi tro” (42:2-6).

Câu chuyện trở lại thể văn xuôi, báo hiệu màn cuối cùng. Thiên Chúa khiển trách ba người bạn của ông Gióp, họ kinh ngạc và khiếp đảm: “…vì các ngươi không nói đúng về ta, như tôi tớ Gióp của ta đã nói” (G 42:7). Thiên Chúa ra lệnh cho họ dâng của lễ đền tội và xin ông Gióp cầu cho họ! Sau đó Thiên Chúa chúc phúc cho ông Gióp bằng cách phục hồi tài sản của ông gấp hai lần và ban cho ông một gia đình mới.

Hãy đọc Gióp 31:35-37 về việc ông Gióp nài xin Thiên Chúa trả lời. Hãy đọc Gióp 38:1 — 42:6, một bài nói dài của Thiên Chúa có lẽ tượng trưng cho những suy tư của tác giả về công trình tạo dựng lạ lùng, và qua đó cảm nghiệm được Đấng Tạo Hóa.

Câu chuyện có hai điểm luân lý quan trọng. Thứ nhất, chúng ta không được toan tính đưa Thiên Chúa xuống ngang bằng với chúng ta bằng những câu trả lời đơn giản về những vấn đề lớn lao của đời sống. Một đàng, khi cho rằng sự đau khổ là hình phạt của Thiên Chúa, như các bạn ông Gióp nghĩ, đó là một xúc phạm đến Thiên Chúa. Đàng khác, như ông Gióp nghĩ, chúng ta có thể hiểu được tất cả các bí ẩn của đời sống, đó là sự điên dại. Thứ hai, khi chúng ta bị đau khổ, tất cả những sự hợp lý của đời này sẽ không giúp được gì. Chỉ có sự gặp gỡ với Thiên Chúa và ý thức rằng Thiên Chúa thì gần với chúng ta hơn sự đau đớn, điều đó có thể đem cho chúng ta sự bình an. Khi chúng ta có thể nói với Thiên Chúa, “Giờ đây mắt con thấy Ngài,” có lẽ chúng ta không hiểu được mọi lý do cho sự đau khổ của chúng ta, nhưng chúng ta có thể chấp nhận nó.

Sách ông Gióp là một vở tuồng. Nhưng đằng sau, chắc chắn là một câu chuyện thực về sự đau khổ. Tác giả của nó có lẽ bị một căn bệnh hiểm nghèo. Các bạn của ông có lẽ đã khuyên ông là nếu ông cầu nguyện với đức tin, mọi sự sẽ tốt đẹp. Sau đó tác giả cảm được sự hiện diện của Thiên Chúa một cách mạnh mẽ, có lẽ qua cảm nghiệm gần kề cái chết và sự hiện diện này đã đem đến cho ông sự bình an.

Những người được chết đi sống lại xác nhận rằng qua cảm nghiệm đó họ nhận được một sự bình an hơn lòng mong đợi. Các bạn của họ có lẽ đã hỏi, “Làm thế nào bạn lại nói đời sống thì tốt đẹp khi bạn bị bệnh gần chết? Làm thế nào bạn nói rằng Thiên Chúa hiện diện khi có quá nhiều đau khổ trong thế giới này?” Những người ấy đơn giản trả lời rằng, “Tôi không thể giải thích được. Tôi chỉ biết là Thiên Chúa thật gần và mọi sự sẽ êm xuôi.” Những cảm nghiệm về Thiên Chúa như thế thì vượt trên mọi ngôn ngữ. Ngay cả những thi sĩ vĩ đại, như tác giả sách ông Gióp, chỉ có thể đem lại một hiểu biết sơ sài về Thực Tại Tối Hậu. Nhưng, cũng như một đứa bé sợ hãi cảm thấy an tâm trong đôi tay của mẹ nó thì những ai gặp gỡ Thiên Chúa cũng sẽ tìm thấy sự bình an.

Sách ông Gióp khích lệ chúng ta hãy tìm kiếm Thiên Chúa trong sự cầu nguyện. Nó giúp chúng ta nhận biết rằng trong khi không dễ để trả lời cho vấn đề đau khổ, ở đó vẫn có một câu trả lời. Đó là sự nhận biết của đức tin rằng Thiên Chúa thì gần gũi và chúng ta có thể gieo mình vào vòng tay từ ái của Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện như ông Gióp, “Con đã thốt lên những gì mà con không hiểu, nhưng giờ đây mắt con được thấy,” chúng ta đang trên một hành trình mà nó sẽ dẫn đến Chúa Giêsu, “Lậy Chúa, lậy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15:34). “Lậy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23:46). Chúng ta đang trên con đường từ sự đau đớn đến bình an.

Ông Gióp – Tranh của Jusepe de Ribera

NHỮNG CÂU TRẮC NGHIỆM

Trả Lời

Câu Hỏi

Sự khôn ngoan giúp dẫn dắt chúng ta qua đời sống thì được biểu lộ trong nhiều hình thức, kể cả kịch nghệ, thơ, và châm ngôn

Các hiền nhân của Ít-ra-en học hỏi từ các truyền thống Khôn Ngoan của người Ai Cập và Mesopotamia, và căn bản Văn Học Khôn Ngoan của Ít-ra-en cũng giống như thế

Văn Học Khôn Ngoan của Ít-ra-en nhìn đến đời sống từ quan điểm của một dân tộc thay vì của cá nhân

Văn Học Khôn Ngoan Cựu Ước có khuynh hướng đi theo các khuôn khổ của thơ văn Do Thái, tùy thuộc vào sự quân bình của tư tưởng thay vì trên vần điệu

Câu “Ghét ghen sinh cãi vã, nhưng tình yêu khoả lấp mọi lỗi lầm” (Cn 10:12) là một thí dụ của cách (a) lập lại; (b) tương phản; (c) xây dựng; (d) Thánh Vịnh

Truyền thống Khôn Ngoan của Ít-ra-en bắt đầu từ thời Đavít và tiếp tục trong suốt lịch sử Cựu Ước

Dường như Đavít và Solomon là tác giả của tất cả Văn Hóa Khôn Ngoan được gán cho họ

Sách ông Gióp được viết bởi một thi sĩ được linh ứng, ông này nhìn thấy sự sai lầm khi coi hình phạt ngang bằng với sự trừng phạt của Thiên Chúa

Cả hai phần văn xuôi và thơ trong của sách ông Gióp cho thấy ông là người kiên nhẫn chấp nhận sự giải thích truyền thống về sự đau khổ như được các bạn ông giải thích

Trong sách ông Gióp, Thiên Chúa khen ngợi ba người bạn của ông Gióp vì giải thích lý do thực sự của sự đau khổ

Khi đối diện với ông Gióp, Thiên Chúa hỏi là ông có sự kiểm soát của Thiên Chúa trên tạo vật, trên các gia súc và con người, và, sau cùng, trên một thú vật, hiển nhiên là con (a) cá sấu; (b) chim ưng; (c) chó sói; (d) lạc đà (Gióp 38:1 — 42:6)

Tác giả sách ông Gióp hầu như tìm thấy các câu trả lời cho vấn đề đau đớn qua (a) sự cảm nhận được Thiên Chúa; (b) triết lý; (c) sự hợp lý [logic]; (d) Tân Ước

Sách ông Gióp dậy chúng ta rằng không nên đưa ra những câu trả lời đơn giản cho những vấn đề lớn lao của đời sống và những ai đau khổ có thể tìm thấy sự bình an khi họ nhận thức rằng Thiên Chúa ở với họ ngay cả trong sự đau đớn

Sách ông Gióp là một vở kịch, nhưng chắc chắn rằng, đằng sau đó là một câu chuyện thực tế của sự đau đớn và khổ não

99 Stt Về Hoa Hướng Dương, Những Bài Thơ Hay Về Hoa Hướng Dương

Những câu stt hay về hoa hướng dương ý nghĩa nhất

Caption hay về hoa hướng dương

11. Nếu anh ấy làm mặt trời, tôi nguyện làm hoa hướng dương, luôn hướng về nơi anh ấy xuất hiện. 12. Bạn có biết: Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời? Là dù người bạn yêu ở bất cứ đâu, đi bất cứ nơi nào trong bầu trời này thì tình yêu của bạn dành cho họ cũng không thay đổi, người bạn yêu thương giống như mặt trời tỏa sáng và sưởi ấm trái tim bạn. 13. Hoa hướng dương rất quật cường, một mực chạy về hướng mặt trời không buông, mặc kệ bản thân bị đốt nóng đến bỏng rát. 14. Mỗi khi thất bại tôi đều ngắm hoa hướng dương và tự nhủ tôi cũng là một đóa hướng dương mạnh mẽ, ngoan cường và lúc tôi biết mình cần làm gì và cần tin tưởng vào điều gì. 15. Nếu hướng dương là người yêu thầm lặng của mặt trời thì tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa. 16. Hãy luôn nhìn vào những điểm tích cực của cuộc sống, giống như hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời chứ không phải những đám mây đen. 17. Hướng dương luôn vươn mình về phía Mặt trời mặc cho những lời đường mật của ong bướm, lời thì thầm nồng nàn của làn gió, sự dịu dàng của mây. Và Mặt trời cũng luôn dành cho hoa hướng dương những tia nắng ấm áp nhất với cả tấm lòng cháy bỏng yêu thương. 18. Hãy mang trong tim một tình yêu cháy bỏng, yêu chân thành như những đóa hướng dương. 19. Hãy sống mỗi ngày như cánh hướng dương. Vì mỗi ngày của nó rất hạnh phúc và tươi sáng, chỉ đơn giản vì được đón ánh nắng. 20. Hoa hướng dương luôn nở nụ cười. Và trên hết tất cả đều hướng về cùng một phía.

Những bài thơ hay về hoa hướng dương

Những bài thơ hay về hoa hướng dương ý nghĩa nhất. Hoa hướng dương là loại hoa đẹp được nhiều người yêu thích. Hoa Hướng Dương tượng trưng cho loài hoa tình yêu khi luôn hướng thẳng về phía mặt trời nên mang trong mình ý nghĩa của sự trung thành, chung thủy của con người. Cũng có người cho rằng loài hoa này còn mang biểu tượng cho sự lạc quan hướng về tương lai phía trước. Thật tuyệt vời nếu các bạn là tín đồ của những loài hoa hướng dương, nếu yêu thích về hoa hướng dương thì không chỉ là những câu cap, stt mà các bạn còn có thể post lên MXH những bài thơ về hoa hướng dương nữa đấy ạ 🙂

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Dạy Bé Toán Dot Bài Bản, Từng Bước 1 trên website Altimofoundation.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!